Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2014

tranithk

?prominent Chronicles Ch. 01Katie: ".. Rad?i odsud Poj?me chytit pizzu"Billie a Katie ustoupil do kuchyn?, zatímco Karen pokra?ovala le?et v posteli lín? hladit kundi?ku a prsa. Ona byla opravdu hrát sama se sebou tak, jak se sna?í udr?et svou vysokou dál. Karen si v?iml, lo?nice páchl sexu a byl rád, ?e Tom nebude doma po dobu n?kolika hodin. Peeling zvedla z postele, Karen otev?el okna, aby n?jaký ?erstvý vzduch cirkulovat v místnosti. Ona také stáhl p?ikrývku a listy p?edtím, ne? ustoupí do sprchy. V dob?, kdy se vyno?il z lo?nice novou sadu lo?ního prádla byly na míst? a její t?lo bylo opláchnout v?echny stopy jejího t?lesného dobrodru?ství. Jenom doufal, ?e dívky si nev?iml, ?e se p?evlékla.Tak za?al Karenina nového sexuální ?ivot. Dobrodru?ný ?ena jejího minulého ?ivota se znovu narodil a ona v?d?la, ?e to bude t??ké znovu bránit své pot?eby. Dal?í den poté, co Katie ode?el do ?koly a Tom ode?el do kancelá?e, Karen neztrácel ?as a mí?í do ní dílny a rychle svlékli z ?at?. Pak se posadila na stole po?íta? a oto?il se na svém laptopu. Znovu za?ala hrát Jackovu DVD a op?t jeho hypnotický hlas a kámen tvrdý penis m?l její kundi?ku odkapávání v ?ádném okam?iku. Bez skute?ných ?asových omezení tentokrát, Karen pomalu za?al pracovat sama do p?ny. Ona zám?rn? brzdí typ pohybu, který jí dal tolik radosti den p?edtím, rad?ji drá?dit klitoris a bradavky, a? jela sama ?ílený touhou. Karen v?d?la, ?e by mohla sama cum kdykoli cht?la, ale rozhodl se vyzkou?et a vydr?et tak dlouho, jak to jen ?lo. P?edpokládala, ?e Jack nakonec pop sv?j náklad a cht?l jít s ním. Jak mimika Jack vypráv?l p?íb?h o jeho blí?ící se vyvrcholení, Karen se chystal vzdát, kdy? zazvonil telefon. Uzav?ení p?ehráva? její laptop, zvedla bezdrátový telefon a byl p?ipojen k automatické vytá?ení informujete své p?íjezdové cest?. Karen klikn?te hovor tém?? okam?it?, na?tvaná sama na sebe za to, ?e první kontrole ID volajícího."Bez ohledu na to," pomyslela si. "Zp?t do práce".Karen otev?eli obrazovku notebooku najít DVD skon?ila p?ed laptop m?l ?anci jít do pohotovostního re?imu. Karen vylezly první DVD a vklouzl do druhé. Ona o?ekává, ?e vid?t dal?í lascivní displej od Jacka, ale byl uvítán Terri. "Musela mi dal ?patné DVD," pomyslel si Karen.Scéna rozvinula se Terri oble?ená velmi provokativn? v malé no?ní ko?ili leno?ení na posteli lákají Jack se k ní. Jedna v?c Karen si v?iml, byla kamera se pohybuje. N?kdo byl v místnosti. Jackova DVD byl statický fotoaparát na stativ. Terri je film m?l chodit kamery po místnosti m?nit úhly zobrazení její podobu. Karen napadlo, jestli Jack byl kameraman a jestli by brzy vid?t, jak dát sv?j hardware na dobré vyu?ití. Terri za?ala stejný styl ?pinavé mluvit Jack se tak efektivn? pou?ívat. Pomalu odhalila své t?lo p?i vypráv?ní svého man?ela, jak moc mu chyb?l, a to, co se chystá ud?lat, aby se mu p?i p?í?tím setkali. Karen se rozhodla Jack pochopiteln? nebyl kameraman a p?emý?lel, kdo by to mohl být.Jak Terri za?ala odhalit své t?lo, Karenin vzru?ení za?al uchopte ji znovu. Byla tak blízko k vydání s Jackova DVD, byla si jistá, ?e bude mít cum v míst? jeho Jizz chrlí z jeho penis. Okraden o této vizi o telefonátu, Karen op?t pokusil odrazit, kdy? Terri pletl její p?íb?h zhýralosti. Samoz?ejm? Karen v?d?la, ?e cum kdykoli a mohli sledovat konec Terri filmu pozd?ji, ale v hloubi du?e jí chyb?l intimní spole?nice ona sdílela se svým ?kola Room Mate p?ed tolika lety. Sledování její soused vtipálek a pot??ení sama p?itom stejný p?inesl Karen zp?t do svého koleji a kyvné t?emi zp?soby jejích vysoko?kolských let. Karen bojovala ji ?ádáme, aby cum v?í silou, a? uvid?la Terri za?íná orgasmu na obrazovce. Podv?dom? Karen za?ala napodobuje pohyby Terri, dokud její kundi?ka sev?en kolem jejích prst?, jak ob? ?eny se?lo. Karenin orgasmus hit s mnohem v?t?í silou, ?e Terri je objevila na na DVD a Karen ot?ásly proti k?esla op?radlem vytí v radosti.V dob?, Karen uklidnila a d?sledky její nov? nalezené radosti ji za?ali d?lat starosti. Jak by se po tom, co vid?la a co je d?le?it?j?í, jak se její t?lo reagovalo ?elit Terri znovu? Byla Terri bít na ní prakticky? Jaké dal?í tajemství nem?l Terri pod?lit? Karen za?ala formulovat plán, dozv?d?t se více o svém bli?ním.Zp?t na d?m Hoffmann jiný plán byl vylíhla se dozv?d?t více o svém bli?ním. Billie byl p?ekvapený zvuky zaslechla, jak p?ichází od Karen lo?nici a p?emý?lel o zp?sob, jak obrátit ji ve sv?j prosp?ch. Billie vypadá v?dycky nechá ji zabalit kluky kolem prstu. Nau?ila se brzy, ?e p?ednost mají chlapci kupovat si v?ci, ne? by museli poní?it sebe tím, ?e získání zam?stnání. Ale její vysoké ?koly p?átelé m?li omezené rozpo?ty. V Blanchards m?li více pen?z, ne? oni ví, co d?lat s. Kdyby se mohl dostat n?jaký d?kaz Karen ?patnosti, mo?ná, ?e by platit, aby tyto informace soukromé.Billieho plán byl zdánliv? jednoduchý, i kdy? bude pot?ebovat asi 5 minut v soukromí s po?íta?em Karen. Vyu?itím pomoci svého bratra, Sam, Billie po?kal, a? si v?imli Karen ode?el z domu jednoho odpoledne. Karen v?d?la, Katie m?la Balí její bratr a ?e Sam bude dokonalé rozptýlení. Spole?n? zazvonil na Blanchard je zvonek a ?ekal, a? p?ekvapen, Katie se otev?ít dve?e. Pozvání se dovnit?, Katie byl velmi vst?ícný ke svým náv?t?vník?m p?ekvapení. Jak se jejich b??ný zvyk, t?i p?átelé v ?ele po schodech do suterénu klubovn?, kde by mohli hrát hudbu, st?ílet bazén nebo sledovat film na domácím kin?. Sam byl flirtuje s Katie jako Billie po?kal, a? dívka roztr?itý dost na to, aby ji ujít na chvíli. Oznamuje, ?e musela jít na záchod, Billie zamí?il nahoru. Katie se zdálo rád, ?e ji jít dát sv?j ?as sám se Samem.Billie rychle zamí?ila do Karen dílny a ?el rovnou ke svému notebooku. Billie p?inesl flash disk je vlo?en speciální boot ROM, který by poskytl své heslo správce Karen. Jakmile m?la kontrolu nad po?íta?em ud?lala n?kolik rychlých zm?n. Za prvé, kdy? na?etl úhoz logger, který sledována ka?dý úhoz Karen pou?ít s aplikací Internet Explorer a ulo?ili jej do textového souboru. Karen vytvo?il skryté slo?ky dr?et protokolu. Ona také na?ten program, který zachránil duplikát historie IE, ale který by nem?l být odstran?n, pokud vymazat oficiální historii. Karen d?lal bylo umo?n?no, ?e Remote Desktop a ud?lal kopii WEP pro bezdrátové sít? Blancharda, aby mohla získat p?ístup k notebooku kdykoli pot?ebovala. Poslední ?ást Billieho dílo bylo umo?nit notebooku Vestav?ná webová kamera. Billie napsal se soubor videa do svého skrytého adresá?e. M?la by se ujistit, a kopírovat soubory pravideln?, aby se z odhalení, ale Billie se velmi zajímal o to, co se stalo v té místnosti tak, ?e p?i?el ?as a úsilí stálo za to.Billie zamí?il zpátky dol?, a nebyl p?ekvapený, ?e vidí Sam a Katie sed?la na gau?i vyhotovení. Sam m?l ruku pod Katie ko?ili. Billie v?d?l nezku?ené d?v?e by bylo snadné pro Sam ovládat. On m?l ten ú?inek na ?eny, a také v?d?la, ?e kdyby její kone?ný plán, aby se Karen jako její p?ehrávání hra?ka byla úsp??ná, mohla pot?ebovat Katie pomoc. Billie sledoval dva z nich asi t?icet vte?in, ne? si odka?lala a oznámil její p?ítomnost. Katie míchaná, aby se zasadila Sam ruku a narovnat bl?zu.Billie: ".. Nebojte se Katie Já vím, ?e je to ko?ka"Katie byla v rozpacích, a rozhodl se reagovat. Práv? v té chvíli zaslechli bezpe?nostní systém oznamuje, ?e gará?ová vrata se otev?ela.Sam: ". Mo?ná bychom m?li jít"Billie se podíval na Katie, která byla stále d?lá Moon-o?i se na Sam.Billie: ". To je pravd?podobn? dobrý nápad,"Trio v ?ele po schodech nahoru a setkal se s Karen p?ichází z gará?e. Jak oni vym?nili zdvo?ilosti, Sam se ujistit, aby Karen sv?j patentovaný p?ijít sem úsm?v. Karen pozval dva sousedy, aby z?stali na chvíli, ale Billie a Sam trval na tom, ?e pot?ebují odejít. Ka?dý rozlou?ili a roze?li.Katie ?ekla její matka ?la dol? se dívat na film. To bylo v po?ádku s Karen, který byl p?ekvapen, aby ji na?el doma v?bec. Ud?lala n?jaké nákupy a koupila ru?ní masér, ?e si mysleli, ?e fungují skv?le v lo?nici. Zatímco její prsty byly, ?e jí velkou radost v poslední dob?, Karen za?ala pot?ebovat více. Masá?ní koupila p?ipoután na zadní stran? ruky. To byl opravdu ur?en pro skalp masá?e, ale Karen doufal, ?e by to také být u?ite?né pro více intimních místech.Karen ustoupil do soukromí své dílny a zamkl dve?e. Rychle se svlékla a pak se p?ihlásit do svého notebooku. Polo?ila masér na st?l a za?al se na video Jacka rozko? sám. Karen za?ala masturbovat na Jackovu kadence. Její mysl byla putování se Sam, kdy? vzal masér a p?ipoutal ho na zadní levé ruce. Zapnutí, Karen byl p?ekvapen, pocit brn?ní p?ená?ené p?es její dlan?. Rozhodl se, ?e to první pokus k ur?enému ú?elu, Karen p?ejela rukou po hlav?. Masér opravdu dobrý pocit, i kdy? by to jen st??í pova?ovat za erotické. Dále si vzal její pravé ?adro. Ihned náraz sexuální energie byla p?ená?ena p?es její bradavky p?ímo do její kundi?ky. Karen zasténal nedobrovoln? a hledal její klitoris s pravé ruce. Karen miloval pocity coursing p?es její bradavky, ale byl trochu strach o pou?ití tohoto stejné síly na její klitoris.Po dobu trvání Jack videa, Karen shrben? op?el na ?idli, pravou ruku brnká její klitoris a levou ruku, podporovaný masér, stimuluje její ?adra. N?kolikrát se dostala na okraj orgasmu a musel tvrd? pracovat, aby se zabránilo Cumming, ne? Jack ud?lal. Karen si v?iml, ?e vibrace z masér byly soust?ed?n? zam??ili p?es její svatební kapely. Jako Jack dosáhl kone?né tahy, ne? se zast?elil, Karen pou?ívá pravou ruku vytáhnout kapuci chránící její klitoris a stiskl základnu její svatební prsten p?ímo na svém nejcitliv?j?ím nub. Pocit a výsledkem byli oba bezprost?ední a p?edvídatelné. Stejn? jako Jack za?al st?ílet sv?j náklad na kameru, Karen za?ala zmítat v hlavní orgasmu sama. Její t?lo smluvn? jako kdyby d?lá b?i?ní cvi?ení, síla zp?sobuje ?idle vrátit zp?t a? ztratila rovnováhu a sklouzla na podlahu. Pozd?ji odpoledne Billie by se usmívat, kdy? vid?la Karen writher na podlaze pomocí ?irokoúhlého webové kamery zabudované do notebooku, ale te?, Karen si myslel, nikdo nev?d?l, její malé ?pinavé tajemství.?ivot ?el dál pro dv? rodiny, proto?e d?ti se st?hoval k maturit?. Karen stal se více a více závislými na který má alespo? jeden orgasmus ka?dý den, i kdy? obvykle dva nebo t?i byly normou. Sledování Jack a videa Terri je rychle se stal stale, ale Karen na?el út?chu na internetu. V?dycky v?d?l, ?e pornografie byla ?iroce dostupné na internetu, ale neuv?domil snadnou dostupnost a obrovské mno?ství materiálu, ?e by mohla najít. První místo jí vlastn? p?ipojil se film místo p?edstavovat star?ích ?en a mlad?ích mu??. Ur?ila se "matky" na webu a na?el vizi obrovské kohouty údr?by jim velkou zapnout. Dokonce na?el jeden "hv?zda", která vypadala tak trochu jako ona, a pro jistotu stáhnout v?echny ?eniny klipy. Karen také se p?istihla, ?e ?tení erotické p?íb?hy a p?edstavovat si sama sebe ve v?ech chtivých dobrodru?ství. Karen neustále pohán?ný ?ivot fantasy s novými videi a p?íb?hy v?tvení se hloub?ji a hloub?ji do témat feti? související. Za?ala sbírat sexuální hra?ky, zakoupené on-line a dodávané v diskrétním balení. Její kolekce v?etn? dilda a vibrátory r?zných tvar? a velikostí, erotické spodní prádlo a kostýmy, sada Ben Wa kuli?ky a dokonce i zavázanýma o?ima.B?hem dne, Karen rád se oblékat v sexy prádle a posu?te kuli?ky Ben Wa-do její kundi?ky. Ona by pak jít na procházku, nebo jednoho z jejích charitativních funkcí, pomalu ?kádlení sebe do funku. Milovala oblékání konzervativn? na vn?j?í stran?, zatímco pod ní sexuální energie se dosáhne bodu varu. Ona okno hodiny strávené nakupování v obcho?áku, vykra?oval kolem v p?ední ?ásti st?edních ?kol chlapc? a p?edstavit jim svlékat ji o?ima. V dob?, kdy se dostanete dom?, její kundi?ka bude na ohni. M?la by sp?chat do svého dílny, i kdy? te? je to u? opravdu stal jejím osobním doup? nepravosti, strhnout kalhotky, vydlabat koule a divoce masturbovat p?i sledování její pornstar dvoj?e se vrtat mladý stud. Na více ne? jedné p?íle?itosti polo?ila nohy na stole, ?í?ení obscénn? ?iroký, a v prdeli se s jedním ze svých dilda a zárove? naléhá na mladé ?ep ji ?ukat. Dokonce si objednal hra?ky s p?ísavkou na základn? mohla p?ipojit k ?idli a jezdit cowgirl styl, aby se lépe hodil ji partnery na obrazovce.Znovu a znovu Karen p?inese sebe k orgasmu, zatímco Billie pokra?oval sbírat její vydírání materiál. Jednou ráno p?i ?tení pomocí protokolu historie Internetu z po?íta?e Karenina, Billie si v?iml, Karen nav?tívil video web p?edstavovat ?eny masturbovat, zatímco v otroctví. Billie v?d?l, Karen ?etl n?kolik p?íb?h? na toto téma, ale te? se zdálo, ?e zájem Karenin se stává více ne? zv?davosti. Billie z v?domí, adresu webových stránek a dostal Karenin heslo z kláves protokolu. Billie stáhnout n?kolik stejné video je Karen si prohlédnout. Ty jsou zam??eny na ?eny, je vázána na posteli s kouzelnou h?lkou vibrátor p?ipoután k její kundi?ky. ?eny by se kroutit a zápasit, dokud se spot?ebovaný hlavní orgasmu. Opravdu, b?hem n?kolika dní, Billie si v?iml, kouzelná h?lka se p?ipojil Karenin stabilní erotických pom?cek, i kdy? Billie nem?l videa d?kazy, ?e Karen byla vázání zvedla. D?vodem Billie nebylo vid?t, ?e to není, ?e to není pravda, ale nebylo pot?eba Karen mít po?íta? b?hem své self-otroctví zasedání.Karen za?ala prost? se souborem pout, která by mohla rozepnout bez pou?ití klí?e a její oblíbený vibrátor. Karen byla oficiáln? rechristened její dílny jako její sexuální den, i kdy? ur?it? ne?ekla své rodin?. Vn?j?í vzhled se p?íli? nezm?nilo, ale uvnit? n?kolik zamykání sk?ín?k m?la svou sbírku hra?ek a uvnit? sk?ín? je její kostýmy a spodní prádlo. Ona diskrétn? na?roubovat hák do zdi za leno?ka. Po p?e?tení n?kolika erotické povídky, stále více a ?ast?ji p?edstavovat otroctví a podrobení, Karenin ko?i?ka bude na?lápnuto k jedné ze svých vibrátor?. Po vypnutí po?íta?e, hodn? Billieho zlosti, Karen by zasu?te vibrátor do její dob?e mazané kundi?ky a zase rychlost na nízké úrovni. Ona by pak snap pouta na záp?stích, v?dy se p?ed ní, a pak si lehl na pohovku. Ona by pak zvednout ruce a zav?ste na ?etízek mezi pouty na háku. V?dycky nastavit vibrátor p?íli? nízká, aby mohla dosáhnout orgasmu. Její vlastní otroctví bylo v?dy o vtipálek. M?la by zav?ela o?i a obraz Jack nebo Sam ji najít a vyu?ívat situace. Netrvalo dlouho a její ko?i?ka bude kypící kotel jejích ??áv a místnost by páchnout ?enské vzru?ení. V?dy Karen za?ne rota?ní její boky se sna?í získat dal?í podn?ty od vibrátoru, aby se sama vypne. Bude bojovat a vydr?et tak dlouho, jak jen to ?lo, ne? unhooking záp?stí, oto?ením vibrátor na vysoké a kurva se na slavné vyvrcholení. N?kolikrát poté, co p?i?la, Karen p?ihlá?en zp?t do svého po?íta?e k ??hledání nových p?íb?h? a film?. Billie sledoval webkameru záb?ry s velkým zájmem. Karen z?ejm? práv? vyvrcholení. Její vlasy byly nepo?ádek a její tvá? zá?ila. N?kolikrát Karen musela najít ??avnaté webové stránky, proto?e za?ala masturbovat znovu v k?esle, její orgasmy te?e rychle p?es kone?ky prst?.Stejn? jako v lét? se p?iblí?il, d?ti v?echno absolvoval vysokou ?kolu a Karen samostatn? bondage dobrodru?ství trvalo více odvá?né zvraty. Po p?e?tení o ?en?, která by zmrazení klí? k jejích pout v bloku ledu nutit ji ?ekat, a? se roztaví získat její propu?t?ní, Karen v?d?la, ?e to zkusit. Chystáte se on-line na své oblíbené erotické prodejce, Karen objednal n?kolik nových polo?ek. Krom? nové sady pout, které vy?adovaly klí? k uvoln?ní, Karen koupili také její první sadu ko?ených man?et, pohled ko?ený obojek a vysoké podpatky ko?ené boty. I kdy? Karen zaplatil za prioritní dopravy, bylo by to dlouhé dva dny, a? její nový balí?ek dorazil.Katie pracuje na plný úvazek v lét? ?et?í své kapesné pro vysokou ?kolu na podzim. Jak Karen a Tom trval na tom, ?e pracují. Byli rádi, ?e jí zaplatit ?kolné, ubytování a stravování, ale cht?l v?típit solidní pracovní morálku ve své dcery. To znamenalo, ?e Karen je?t? její dní zdarma a jasné pobavit sebe. Karen si v?iml, ?e Billie a Sam strávil své dny Zahálka kolem jejich dvorku bazén a zábavné a nikdy nekon?ící proud p?átel. Karen mluvil s Terri n?kolikrát o jejich zjevný nedostatek sm?ru, ale poka?dé byl pokárán. Terri ?íkal, ?e to bylo jejich poslední léto p?ed vysokou ?kolu a m?li by to baví.Karen byla jist? t??í její letní i její nové man?ety jí umo?nila roz?í?it své samostatn? otroctví ?innosti. Její oblíbený zp?sob, jak svázat sama byla nejprve se svou kouzelnou h?lku dol? do sklepa. Na?la speciální pol?tá? na eBay, která dovolila h?lka se dr?et ve vzp?ímené poloze, kdy ?ena mohla rozkro?it se nad jeho vibra?ní hlavou. Ona nastavit h?lku a pol?tá? p?ed TV a dal jednu ze svých oblíbených masturbace DVD v p?ehráva?i. Univerzální dálkové z?stala na stole. V zadní ?ásti sklepa, zav?sila klí? k její pouta zmrazené v pevném bloku ledu. Ze své zku?enosti, bude to trvat asi t?i hodiny rozmrazit. Ona pak zamkl dve?e do zadní ?ásti sklepa a ustoupil, aby její sexuální místnosti. M?la klí? do sklepní místnosti ji? zamrzlé v men?í kostku ledu. Ten bude trvat asi dv? hodiny tát. Zav?sila, ?e klí? ve sk?íni s malou odkapávací misky pod ní chytit vodu. Nakonec dala na pár ko?ených kalhotky, ko?ené podprsenka s vý?ezy pro její bradavky, umístil pásku na ?elo a vklouzl nohama do svých ko?ených vysoké podpatky boty. Ch?ze k ní hra?ka sk?ín?, Karen vzal velký, d-baterií napájený vibrátor, a d?lal, ?e to m?lo nové baterie. Ona také ji popadl ko?ené man?ety, límec, trochu bondage pásky a její pouta. Pak p?e?el k posteli, ka?dý nerv v t?le zapnuta v o?ekávání odpoledne p?ijít.Prvním krokem v její self-otroctví bylo dát pouta na kotníky. ?et?z mezi man?etami byl nastavitelný a Karen nastavení je velmi pevn?, aby ji ze snadno p??ky. Dal?í polo?ila na límci. To nem?l ?ádný smysl, krom? jí p?ipomn?l její podání a palivo své fantazie. Karen se posadil na lehátko a spustila nohy nahoru. Ona pak umístí vibrátor na vn?j?í jejích kalhotek. Ko?ené kalhotky jsou velmi efektivní p?i zmírn?ní vibrací z hra?ky. Bez ohledu na to, jak vysoko se obrátila na síle, ona byla schopna dosáhnout orgasmu, i kdy? pulsace by radostn? ?í?í po celé její stydké pysky a klitoris. Karen pak prohnula záda a zvedla zadek ve vzduchu. Se zku?eným dovednosti, ovinula n?kolik pramen? z otroctví pásky kolem bok? zajistit vibrátor v míst?. Nakonec se obrátí na vibrátoru, skluzu na pásku v míst? a zajist?te jí ruce za zády.To bude trvat asi 2 hodiny na baterie zem?ít v vibrátoru. Karen pou?ít tento ?as k vizualizaci fantazii po výst?ední fantazie ve své mysli. Ona se stávají závislými na otroctví a rozhodl se ?íci, Tome. Mo?ná, ?e to byl druh zlomu pot?eba oko?enit své neexistující sexuální ?ivot. Ona by pak myslet na Sam a Jack jí bu?í vytrvale. Ob?as si dokonce myslel, ze Terri najít její svázaný a vyu?ívají ji. V?echny z t?chto odporných vizí v kombinaci s vibrátorem ?kádlivým pracovat Karen do stavu zoufalé sexuální pot?eby. V?d?la, ?e n?kdo prochází její dve?e by se v?echno, co cht?l, a ona by byla bezmocná odolat. Poka?dé, kdy? ona sama vázána tímto zp?sobem, a to se stává více a ?ast?ji, touha Karenin, aby se chytil se stala siln?j?í a siln?j?í.

August 17 2014

tranithk

?divadelní Vydání Ch. 01

Víte, co je je?t? lep?í, ne? mít sm??n? horkou p?ítelkyni? S ten, který sdílí va?e chut?.A proto?e jsem obda?en takovým ?t?stí, v?d?l jsem, ?e Becky byl tak znud?ný, jak jsem byl na film. Nechápu, jak to sra?ka kdy byl vydán na prvním míst?. Ani vedoucí ?ena vedení bylo horko.Je pravda, ?e v porovnání s hn?dou k??e 5 stop 9 bohyn? vedle m? jen asi ka?dá holka vypadala pr?m?ru. Nebyl jeden palec na Becky, ?e to není dokonalé. Dlouhé nohy vedoucí k p?kné ?irokými boky kontrastuje ?tíhlým pasem a plnými C-cup prsa. Její t?lo by bylo cartoonish, kde to není pro extra 5 nebo 6 liber ona na ni. Alespo? si v?dycky ?íkala, ?e t?ch kil. Schovala je zatracen? dobrý, proto?e jsem nikdy nevid?l 'em.Kde jsem byl? Ach, ano, její ?adra. V?dycky jsem se ztratil v t?ch. Ale já jsem rychle najít pevnou p?du pod nohama znovu, kdy? jsem se na její tvá?, ta ?tíhlá tvá? s plnými rty. Musí? mít n?jaké africké p?edky na rty, jako je to. Plné a m?kké a jednodu?e perfektní. A ani se mi za?al na ty o?i, mírn? mandlového tvaru a sv?tle hn?dá, hrani?ící na zlaté v závislosti na osv?tlení.Co je? Ty jsi to, abych za?al? Dostal jsem se sám za?al? Sakra, má? pravdu. Omlouváme se.Ka?dopádn?, kdy? jsem se podíval k ní, uv?domil jsem si, Ona hledá jeho ?e tam bylo pár v?cí, které jsem rad?ji na tento film. Ale byli jsme dobrá hodinu od domova. Pak se rozhlédl po místnosti, uv?domil jsem si, ?e sedí tém?? úpln? vzadu s pouhými 15 lidmi v kin? bychom pravd?podobn? mohli ud?lat docela hodn?, pokud jsme byli diskrétní o tom.M?li jsme jeden z t?ch dvojitých sedadel, tak?e nebylo nic mezi ní a mnou, kdy? jsem str?il jsem ruku mezi námi tak, aby zadní n?j zavadil stran? zadku. Pak jsem se p?esunul nahoru a dop?edu, kartá?ování nahou k??i pasu pod jejím vrcholu. Nechal jsem prsty sledovat b?icho ze strany do st?edu t?sn? pod její pupík a pak dol?."Jime, co to d?lá??""Ujist?te se, jsme si ná? výlet do kina.""Nech toho, budeme si vid?l?""Ne, my ne." ?ekl jsem, kdy? jsem otev?el tla?ítko na horní ?ásti kalhot a str?il mi ruku dovnit?.Tla?il jsem ruku sm?rem dol?, dokud moje dla? byla p?ímo nad její klitoris a kone?ky prst? uprost?ed svých pussylips. Ale moje ruka byla stále mimo své tenké kalhotky a já jsem si jistý není, aby se moje dla? dotýkat její klitoris, kdy? jsem za?al pou?ívat své prsty drá?dit její pussylips. Jen malé pohyby lechtat.Jsem lehce tla?il proti m?kké rty na jednom míst?, pak dal?í, pak jsem se vysledovat linii nad sebou, v?dy ujist?te se, ?e dotyk byl dost silný poslat mráz po páte?i, ale ne p?íli? silný, jako kus t?sného od?vu , ?e há?ky a ?kádlí s ka?dým pohybem, ale nikdy není dost silný i pro vzdálenou mo?nost poskytnout vám, ?e sladké uvoln?ní.Jsem si, ?e bude po dobu 2 a? 3 minuty, a? jsem cítila, jak jí za?ínají tla?it proti mé ruce a nikdy jsem docela ji nechal zvý?it tlak stejn? jako ona cht?la. Kdy? se pohnula dop?edu jsem se odst?hovala."Zeptejte se na to." ?ekl jsem. "První nechcete, te? hrb ruku? Zeptejte se na to."P?estala spádovi?tních a neptal. Jen jsem pokra?oval ji drá?dit. 5 minut se stal 10. Vid?l jsem pot formulá? na ?elo a její dech se stal rychleji se snahou kontrolovat nutkání pohybovat boky proti mé ruce."Prosím." ?ekla nakonec.P?est?hoval jsem ruku dovnit? kalhotek a nechte m?j prost?ední prst vklouznout do její kundi?ky. Byla mokrý. Vzal jsem te? mokré prstu a krou?il její klitoris, co? je dost mokrá, tak?e bych jí neublí?il, kdy? t?ela tla?ítko citlivé. Pak jsem se p?esunul svou ruku dále tak, ?e poslední falanga m?j prost?ední prst byl mezi jejími pussylips a druhý na poslední op?el její klitoris.Za?ala jsem s malými krou?ící pohyby a pohyby nahoru a dol?, v?dy tla?í její klitoris a nechat ji cítit m?j prst, uvnit? ní. Brzy se za?al dýchat i t???í. Cítil jsem její ruku mezi nohy, mimo kalhot tla?í na h?bet ruky. P?est?hoval jsem ruku na oplátku, tak?e jsem se mohl dostat víc ze svého prost?ední prst do ní. Ona roztáhla nohy trochu mi poskytnout snadn?j?í p?ístup a pohnula boky dop?edu, ú?inn? le?ící zp?t na svém míst?.To trvalo jen pár minut, ne? jsem se cítil první chv?ní procházející jejím t?lem. V?d?l jsem, ?e jako znamení, ?e ona byla blízko. Oto?il jsem se k ní a podíval se jí p?ímo do o?í, jsem ráda k tomu, ?e jak ona cums.O pár chvil pozd?ji k?e? ot?ásla její t?lo a ona se kousla do spodního rtu, aby ji z k?i?et. Pak se nechte skus jít a vid?l jsem otev?ít ústa zlomek. Rychle jsem se naklonil bez zastavení pohybu ruce mezi nohy. Jsem víc cítila sly?el její sténání do pusy, kdy? p?i?la a stále p?ichází.Zpomalil jsem pohyb mé ruky v ?ase s blednutí jejího orgasmu, aby ji nechal sestoupit pomalu. Zastavil jsem se a políbil ji a vytáhl mou hlavu pry? dívat se na ni. O?i m?la zav?ené a m?la zasn?ný výraz, jako kdy? ?t?te zde proudila v posledních okam?icích svého vyvrcholení.Vytáhl jsem ruku z jejích kalhotek, koncové tenké vlhké linku zvedla spodní b?icho a pak naklonil a za?eptal jí do ucha.tranithk

?free Willy

WillyZrovna jsem vy?el ze sprchy po dlouhém intervalu, a je?t? cítil na tréninku

v mých stehen, a po?ád po pocení mírn?. Byl probuzen z mého sn?ní o m?kké hlasové

který ?ekl: "Ale Oops" .... p?ede mnou v kuchyni stála hezká dívka a podívala se na m?, kdy? jsem vstoupil do

kuchyn? na sob? jen ru?ník kolem pasu.Vyhrkl na m? "ahoj" trochu v rozpacích, kdy? jsem si uv?domil, jak to musí vypadat v o?ích. Si uv?domil, ?e okam?it?

nejspí? je?t? víc v rozpacích, ne? jsem byl, a to syndes na její tvá?, ?e to nebylo

to, co se o?ekávalo.Trochu broukal na sám a ?ekl, "je ze slou?eniny zvané Willy a díval se zapsat

malé podp?rné ?leny, ale mo?ná jsem p?i?el nevhod "," nikdo otev?el, kdy? jsem zaklepal na a dve?e

stál na otev?ít tak ..... "vypadala je?t? víc v rozpacích ne? p?ed rokem a mé zoufalství, jsem si uv?domil,

pro?, rozdíl to je, kdy? máte p?íli? malý ru?ník spadl p?ímo na m?j rozkrok a myslím

co se t??ili. Jediné, co jsem mohl ud?lat, bylo "oops", kdy? jsem obvi?oval sám sebe a pov?sil na

ru?ník. Kdy? jsem se vzpamatoval klid na sebe znovu a znovu se jí do o?í bylo

n?co, co z mého srdce sko?il. M?la úpln? jiný vzhled ne? d?íve, pry? byly

v rozpacích a pon?kud plachá dívka, která tam jen tak stál, o?i se jí spálil te? n?co, co nelze popsat

kdo jiný je ?istá chtí?. P?istoupila ke mn? a p?itiskla m?, kdy? vytáhl s

nehty lehce p?es mé mokré hrudi, okam?it? pocítil, jak byl nadr?enost svítí uvnit? ", co"

Myslel jsem si, zatímco ona vytáhla ru?ník, který spadl po u?i k zemi. M?j penis byl také reagovala

a? nadr?enost zvedl a sko?il dop?edu, jakmile ru?ník byl malého katapultu. Ona

chytil ji n??n? vedle ko?ene, zatímco její jazyk krou?í proti mé hrudi ..... Stejné my?lenky se to?il

v hlav? znovu a znovu, "co", "co". Trhla sebou své rockové tvrdý penis, zatímco ona

okusovala mi kolem hrudi, tém?? okam?it? jsem cítil, ?e jsem p?i?la, a p?esto?e jsem se sna?il

zastavit její malý jako ona pokra?ovala, dokud jsem post?íkal dol? na zem, kde jsme stáli.Sedar ?ekla a usmála se na m? s její krásnou tvá?, by si nepomyslel, ?e ona byla o pár let mlad?í ne?

me s nádherným k?ivky t?la a hn?dé vlasy krásn?. Divoký odhad je, ?e asi d?lá

jakýkoli druh bojového um?ní, m?la m?kké pohybové vzory s r?znými p?vabné ?ízení. "Te?, kdy? jsme

zah?eje mo?ná bys mi mohl ukázat na l??ko nebo "?ekla hlasem, který opustil bez

prostor nesouhlasí, ukazuje na hosty dva Dve?e se a koktal "ano takhle."

Cítil jako idiot po mé neohrabané reakci, zatímco ona vytáhla svou ruku sm?rem k místnosti, a tam

jak m? tla?il lehce ve sm?ru na posteli a jednou jsem si sedl a podíval se nahoru, aby se

dostala pry? ko?ili. Tam se ukázalo n?kolik velkých pevných ?ader, které okam?it? vyrobený já zalapal po dechu, vypadala

moje reakce a zahih?ala, kdy? stáhl kalhoty. Te? stála p?ede mnou v práv?

kalhotky a jaký pohled .... cítila jeho penis za?al op?t r?st, který ne?el svou minulost. Vylezla

na postele a popadl semi-rigidní penis a ?ídit ji k úst?m, stejn? jako jsem vta?en do duchovního

v o?ekávání ona by si to do pusy, ?e se zastavil a ?ekl: "te? ne Op?t jsem

také chtít chytit se "od chvíle, kdy za?al rytmicky sání m?j penis a hladila ho, zatímco u ko?ene,sna?il se soust?edit na n?co úpln? jiného, ??aby se s ní pot??it, a nemyslím, ?e jednou. Kdy?

Cítil své my?lenky tak, pustila na chvíli oto?il a posadil se obkro?mo

moje tvá? "lízat m? te?," na?ídila, kdy? znovu popadl m?j penis a za?al

sát. "To není pravda", m?l jsem ?as p?emý?let, ne? jsem byl sledoval to, co jsem m?l p?ed sebou, celá její ?adra

m?l pravdu ve svém o?í catcher pouze vztahuje na semi-transparentní r??ové kalhotky. Zvedl kalhotky a uvid?l

zcela oholil ko?i?ka v pr?b?hu, zaváhal ani na okam?ik bez ihned za?al ji olizovat a to okam?it? dal

výsledek, za?ala sténat a okam?it? si uv?domil, ?e ona byla opravdu nadr?ený, kdy? její ú?asné ko?i?ka byla

drypvåt kdy? jsem stiskl prost?ední prst do klína, kdy? jsem ji olízl. Cítil jsem

p?ijde brzy a nepomohlo mít kundi?ku centimetr? p?ed obli?ejem.

Na?t?stí ona také za?ala se p?ipravit a my nap?l k?i?ela na?ich orgasm? najednou jsme oba spadli spolu

vedle sebe na postel a vyfoukl. Usmála se na nic ne?ekl minutu a já jsem se cítil jako v

n?mý, kde jsem byl, co se to sakra byste otev?ít ?íci, ?e je to místo?!??e tam, kde to ona, kdo prolomil ml?ení se slovy, ?e jsem nev??il, "ne te? chci skute?n? dostat v prdeli

i "bez váhání sko?ila obkro?mo na m?j ?aludek a posadil se na mé te? ochablý penis, cítil

teplo její kundi?ky proti pobo?ky pak Za?ala sedí "suchá jízdu" m?, ani? by sám péro.

Vzala mé ruce do svých a p?ivedl je k jejich velkých krásných prsou, "m? ?típe do bradavek" ?ekla

zatímco ona hodila hlavou dozadu a houpal na na m?j penis. Trvalo chvíli, ale brzy bylo

Jsem tvrdá jako pá?idlo znovu kterou st??í vyhnout v?d?t, kde sed?la. Zvedla

?adra a trochu popadl m?j penis a p?inesl ji pomalu proti její mokré pí?i, jak se pomalu vylezl m?j penis

jak bylo to skoro, jako by z?ernal p?ed mýma o?ima. Jaký pocit, ?e mi za?al pomalu jezdit na

drá?dit málo a odstr?il ruce, kdy? jsem cht?l chytit její zade?ek, aby pomohl s

tempomat, ?ekla znovu, "hladil moje prsa", které jsem se tak jasn? ud?lal, a za chvíli zasténala

hlasit? a tvrd? jel já, také cítil m?j penis byl p?ipraven znovu, ale t?sn? p?edtím, ne? jsem se mohl dostat

3. ?as, aby ona vyk?ikla její orgasmus, "ú?asné" zasténala dop?edu, jak se dostala mimo m?j penis

a vstal. Její t?lo bylo nyní lehce vlhký vzru?ením a úsilí, a pokud je to mo?né

je?t? sv?dn?j?í. Ona je stanoveno na zp?t ke mn? a této doby ona ne?ekla nic, rychle nízký

Já jsem se nad ní a vzal m?j penis do ní, ona zasténala nasm?rovat, kdy? jsem p?inesl ji hluboko do ní.

Její prsa se svezl trochu jednoduché, jak jsem se pomalu za?al ji ?ukat a poka?dé, kdy? jsem narazil na

kohout tak f?ukala trochu víc, m?j dech se stále více a více a její velká prsa následuje ka?dý

pohyb .... B?h p?ijde znovu a z?ejm? ona. Oba jsme vyk?ikla orgasmus, a by si nepomyslel, ?e

Celý blok musel sly?et nás, klesl na postel a cítila konec."Jak to bylo? jste cht?l, aby se stala podporou ?lenem Free Willy? "zeptala se m?, kde jsme byli a oba Prasknout

v asgarv.
P>
August 15 2014

tranithk

??ena, Která Je?t? ?ekl: "klí?ek"

Jsem zápasil se svým sv?domím, a já jsem ztratil.Moje ?ena pracovala sm?ny, a byl ?asto pry? ve?ery a noci. Moje sv?domí mi ?ekl, ?e bych m?l p?eru?it kontakt s Patricií po tomto setkání, ale i jiné pocity, jiné nutkání m? p?ede?el. Byla tam ?asto u po?íta?e, a to bylo tak velmi snadné d?lat ...Kdyby ná? kontakt se vrátil být jen o ?ist? obecných v?cí, které by mohlo být jeho v?c. Ale tam byla diskuse o sexu, který nás p?ivedl dohromady, a kdy? jsme nikdy nemluvili o tom, co se stalo, bylo, ?e tam v?dy pod povrchem. Jist?, diskutovali jsme docela oby?ejné v?ci, ale ...V této konkrétní noci jsme munhöggs trochu o diskusi, která se rozho?ely v médiích o mladých dívek oble?ení. P?esn? to, co bylo ?e?eno, napsáno, nemám p?ímý pam??. V?echno, co zmizel, kdy? jsem najednou vid?l text p?ede mnou:"Ty by jen v?d?t, co mám na m? dnes ve?er ;).Zasáhl m?. V?d?l jsem, ?e to vedlo do nebezpe?né silnice, ale nemohl jsem p?estat sám. "Co je?" Napsal jsem."Nic," zn?la odpov??.Je mi bu?ilo v celém t?le. Vzpomínka na to, jak vypadala její nahé krásy vrátil a naplnila mou mysl. S ním také p?i?el Vzpomínka na to, co se stalo, a spadl jsem p?ímo do role. "Doka?te to," jsem napsal.?ekal jsem, kdy? jsem se sna?il odbo?it vpravo na moje pocity. Jak Vid?l jsem, text se objeví: "Je to rozkaz?"Bez p?emý?lení jsem kliknul po?ádat o p?enos fotoaparátu. Jak úleva a zklamání bojoval za m?, kdy? byla ?ádost zamítnuta. Stále automaticky pohybující se prsty, "Ano, to je rozkaz. Chci t? vid?t. "Odpov?? p?i?la rychleji, ne? jsem ?ekal, "já odmítnout rozkazy."Teprve kdy? jsem sed?l v aut? a jel jak jsem dorazil na jak snadno se dostal jeho cestu. To by vy?adovalo mnohem v?bec. Zpo?átku jsem byl na?tvaný. Pak jsem si uv?domil, ?e to ?lo tak jednoduché, proto?e jsem také Cht?l ji, to bylo si v?iml na Nejsem vypnutý dálnice a domovu znovu oto?il. Proto?e jí cht?l jsem znovu, ?e jsem ji ?ádoucí.Dal?í ?ást mého já ?ekl, ?e to ?ílenství nemohl dostat pokra?ovat. Nakonec jsem p?i?el na kompromis s sebou. Musím vyzkou?et své limity, jak jí dosáhnout místo, kde si opravdu vzal stop slova do úst; ?ekl: "klí?ek". Dostat tato hra skon?í. Bylo to sebeklam na nejlep?í, a nikdy jsem pova?oval blí?e co by se stalo, kdyby ne?ekl "výhonek". Hluboko uvnit? jsem v?d?l, ?e to nebude stát.Bylo to sotva, kdy? jsem stiskl Tla?ítko na vrátného a? hukot oznámila, odemykání dve?í. ?ádný pozdrav, ?ádná slova, jen zatla?te dví?ka otev?ená. Vzal jsem po schodech nahoru, zatímco v?echny pocity jsem plaval kolem v ?aludku. Kdy? jsem dorazil na její dve?e, zjistil jsem, ?e to bylo na pootev?ené. Byl jsem ohromen. Ur?it? se ho nebojí.Zhluboka jsem se nadechla a ?ekala, a? jsem cítil, ?e role proniknout dovnit? d?ív, ne? jsem krok dál. Zav?el dve?e ti?e za sebou a pro jistotu zamknout na m?. Ur?it? sly?el knoflík z kuchyn?. To je místo, kde jsem ji na?el. Postavila se a op?el zadkem proti d?ezu, oble?ený ve starém prádlo, které dosáhly a? na stehna."Co je to?" ?ekl jsem a ukázal.Ona jí pokr?ila rameny ramena. "Lhal jsem," ?ekla.Podíval jsem se na ni s nejp?ísn?j?ím pohledem jsem mohl dosáhnout. Trvalo to opravdu ?ádný trik v?bec vid?t p?es vrchol tanku, viz její krásné prsa pro oko mé mysli. Jako by to nesta?ilo, jak stáli proti tkaniny. V Koutkem oka jsem vid?l n?co na d?ez, který mi dal náhle rozmaru. Vzal jsem si nezbytné kroky kup?edu a popadl n??ky. V?iml jsem si, jak se jí zatajil dech, kdy? jsem vzal n??ky na ni.P?eru?ila jsem prádlo na polovinu, zdola nahoru, alespo? dokud se n??ky p?i?li úrove? s jejími ?adry. Pak jsem roztrhal zbytek rukama. Te? vid?l, ?e má bílé bavln?né kalhotky samy o sob?, a to jsem ?ez p?íli? a? za b?hu.Teprve pak dostal Patricia Mali ústa: "Co to d?lá??" zeptala se chraplav?.Bylo nemo?né v?d?t, jestli je to opravdu strach, nebo jestli naopak odhaduje najednou. Jen jsem v?d?l, ?e adrenalin pulzující v t?le, a ?e ?ekla: "klí?ek". Odn?kud jsem nutkání vytáhnout shromá?d?ný n??ky ?pi?ku proti krku. Zalapala po dechu s vyt?e?t?nýma o?ima. To, ?e se rozhodn? neo?ekává. "L?e? a odmítnutí objednávek," ?ekl jsem. "To nemohu dovolit. Musíte být zapnut místo. " Její hru? zvedala a klesala, te?, kdy? byl t??ce dýchal. Zav?sil jsem na ?eza?ce. "Trvat n?kolik krok? vp?ed," ?ekl jsem. "Jdi pak dol? koleno. "Málem jsem ode?el n??ky, dokud ona poslechla p?íkaz. Byl jsem p?ipraven na ?e by odolat, aby Poté, co jsem odstranil n??ky, ale ona se nepohnula, kdy? jsem odlo?il n??ky a rozepnul si kalhoty za zády. P?ipadalo mi to jako úleva dostat volné kohout pulzovala n?co velkého v mých kalhotách. Jist?, tou?ila jsem po ní n?co stra?ného.Vytáhl jsem jednu z kuchy?ských ?idlí a posadil se na tak Sed?l jsem p?ímo p?ed ní. Jak Vzal jsem její hlavu do dlaní a p?itáhl si ji k mé pulzující stánk?.Teprve te? jsem se bránila. Stáhla hlavu, zatímco ona se bránila rukama proti ?idli, kolena, co mohla. S rychlým úsilím jsem hodil ji na podlahy a poda?ilo se jí zatla?te na ?aludek. "Ur?it? má t??ký ?as porozum?ní to, "?ekl jsem. "Máte co ?íct. Musíte jen znát své místo. " M?l jsem jedno koleno na zádech a poda?ilo vyrvat m? roz?ezat prádlo od d?ezu. Ne? se sta?ila ohradit sám s rukama sám, jsem dokázal svázat ruce svého od?vu."M??eme zkusit znovu?" ?ekl jsem, kdy? jsem chytil velkou hrst vlas?. Nyní p?i?la dobrovoln? na koleno znovu. Posadil jsem se na ?idle a op?t ji chytil za hlavu. Její rty byly m?kké, vlhké, zvoucí. Jsem skoro cítil kolem nich m?j penis jen tím, ?e na n? dívat.Dokonce ani? by byl schopen vzít zbran? na pomoc d?lal Patricia odpor. Oto?ila hlava, opravdu bojoval s omezenými zdroji, které m?la na to, aby va?e ústa je nucen se po mém pevném ro?ni. "Opravdu? to je tak budeme mít, "?ekl jsem. Já u? musel nutit, abych nechal ?et?zec. Pro ka?dý okam?ik zmizela více a více z mé obvyklé sebe ve prosp?ch lascivní, ovládající monstrum. Jsem pustil z hlavy, aby mohli vytáhnout z mého pás. Otev?ela o?i a zalapal po dechu, "Ne!"Ale "ne" není toté? jako "klí?ky". Rychle jsem p?i?el na nohy, strhl ji a str?il ji ven z kuchy?ského stolu. "Prosím, ne," vydechla Patricia znovu."Na to je p?íli? pozd?." I slo?il pás dvakrát a ude?il s ním proti dlani. "Co musíte ud?lat?" ?ekl jsem tehdy, kdy? jsem nechal pás zem? na její ?unka.Okam?ik ticho, ne? ?ekla: "Musím se nau?it znát své místo.""Tak Tady to je, "?ekl jsem. Pásek p?istál na ji znovu. "Co musíte ud?lat?""Musím se nau?it znát své místo."Otázka, odpov??, biti opakoval, kdy? jsem zmizel do svého vlastního vzru?ení. Byl jsem zva?uje r?zné mo?nosti, proti sob?, opojen mocí jsem m?l nad tímto naprosto nádherná ?ena. Skon?ila a? kdy? její h?í?n? sv?dné hý?d? byly jasn? ?ervené.Byla u? stojí s nohama mírn? od sebe. Beze slova jsem stál za ní, vedena m?j tuhý penis proti cíli a pronikl ji tvrd?. Zalapala po dechu, ale tentokrát to bylo sly?et jasné, ?e je to její vlastní nadr?enost, která se projevila. Popadl jsem ji za vlasy a vytáhl, kdy? jsem jel tvrd?, surový, zví?ecí. V?echny její ?asné protesty zbledl proti vlhkosti, která obklopovala m?j penis. Její kundi?ka byla sání popadl m?, kdy? vydechla vzru?en?.Posral jsem ji jako ?ílenec. Vytáhl jsem m?, a? se zastavil tahal na m?j penis. Teprve pak Po?ád jsem jednu ruku pod sebe a nechat sperma odkapávat do dlan?, kdy? jsem sundal kon?etinu. Pak jsem jel p?ík?e do dvou prsty v ní a kopal tak hodn? cum, jak jsem mohl. Dr?ela jsem ho za ruku jako malé misce, kdy? jsem ?el kolem stolu a dr?el ji p?es obli?ej. "Sn?z to!" P?ikázal jsem.V té chvíli jsem si myslel, ?e by protestovat. Místo toho jsem m?l brzy rty a jazykem na ruce. Pila s uspokojením, jak se usrkával a omývané v spermatu, který byl práv? vst?ikuje p?ímo do její kundi?ky.Jak obrátila se její o?i a vid?l jsem vzdorem v o?ích, i kdy? ?ekla: "Jste spokojeni se?""Co se d?je?" ?ekl jsem. "M?li byste se zeptat, jestli jsem ??astná s tebou. U? jste nepochopili, ?e víte, ?e va?e místo? ""Moje místo?" vy?t?kla. "Co to sakra ví? o mn?? Jsem nezávislá ?ena. Co tím myslí? vím, moje místo? "Byl jsem trochu zmatený v tomto náhlém zvratu. Ve zp?tném pohledu, jsem si uv?domil, ?e se bála, ?e bych jen jít moje cesta, to byl její zp?sob, jak se ujistit, ?e je to pokra?ování. Nemusela se bát, ne pro n?j, ale m? to dostalo rychle posílit své nové roli jako pravítko."Va?e místo," ?ekl jsem. "M?li byste znát své místo. A práv? te? va?e místo z postele. "Patricia odfrkl. Kdy? jsem vytáhl kalhoty a obe?el st?l, vstala. Stála a hled?la vyzývav? na mi, ale zdálo se, ?e zapomn?li na n??ky le?ící na d?ez. Rychle jsem se ujistit, aby ocel na krku znovu. "Má? s tím n?jaký problém?""Ne," za?eptala. Oto?ila se a ve chvíli, kdy to ud?lala, ?e m?j pohled padl na zást?ra, který visel vedle d?ezu."P?esta?!" ?ekl jsem.Zalapala po dechu, kdy? p?i?el textilie p?es o?i. Ujistil jsem se ud?lat správné uzel na zádech hlavu, ne? jsem tla?il ji p?ed sebou sm?rem k lo?nici. Ona narazil na tehdej?í a pak, ale já tla?il neúnavn? dál. Poté, co v lo?nici jsem tla?il ji na postel. "Získat na zp?t! ""Ale já jsem svázané za zády," protestovala.Díky tvrdé ruce, jsem jí lhát, ?e jsem ji cht?l, s rukama pod ní. Bylo to jist? nep?íjemné, ale to jsem se nestaral v?bec o."Co budete d?lat se mnou?" Op?t, to bylo nemo?né ?íci, zda to zn?lo strach nebo vzru?ení. Byl jsem na nohy a neobt??oval odpov?d?t. To netrvalo dlouho pro m? najít n?co u?ite?ného.Posadil jsem se na postel a ude?il Patricia na stehna. "Roztáhn?te nohy! "Tak ona bez dal?ího upozorn?ní. Umíst?n jsem mezi nohy a mnul n?co kolem její sláv?, ne? jsem vytáhl od sebe velké stydké pysky. Zdálo se, ?e jí z?ejm? ret, smyslná zvuk byl sly?et od ní. Kdy? jsem vyplázl jazyk a nechat stres p?es její klitoris za?ala, jako kdyby dostala elektrický ?ok.Dotkla jsem se jeho ústa na její pohlaví, v?ude, rozho??en?, jako bych ji cht?l poz?ít. M?j jazyk se vst?ebává ??ávy, které sou?asn? napln?né mé nozdry. Mohl bych dokonce rozeznat v?ni malého zrna, která byla vlevo. P?est?hovala se na boky, zatímco jsem se vrtat m?j jazyk do ní lízat je?t? víc ze svého vzru?ení, juckade se v mém ?ivot?, kdy jsem ji políbil na kluzké sex, f?ukala hlasit?, kdy? jsem znovu lee t jazykem zpracovávat její klitoris. Její dýchání chraplavý; svíjející se na postel, a tak p?i?la slova: "To m? poser! To m? poser tvrdé! To m? poser jako zví?e! "Vytáhl jsem hlavu. "Víte, va?e místo?" pak Zeptal jsem se."Ano," vydechla. "Copak to nevidí?? To m? poser! To je moje místo. Chcete-li být v prdeli! Chcete-li nabodl na pevném penis ""On ne, "?ekl jsem. "Tvé místo je o víc ne? jen to." Ud?lal jsem malou um?leckou pauzu, aby sly?el její zklamaný výdech. M?j penis byl sám o sob?, p?ipraveni ji znovu proniknout, a nebylo nic, co bych cht?l, ale ...Natáhl jsem ruku chytit kartá? jsem p?edtím vybral m?. Bylo to p?ímo p?es plastu, v?etn? kartá?e, malé Pevné kolíky, které jsem nyní lisované proti její vystavené pohlaví. Te? zalapal po. "Co to d?lá??"Dotkl jsem se kartá? proti ní. Sledoval jsem, jak se kousla do rtu, aby ukazuje, ?e bolelo. "Va?e místo," ?ekl jsem, "je to asi dostat v prdeli. Va?e místo je asi zavázat. Va?e místo je, ?e nadr?ený coura, kdo ?te mé zavolání. " Stiskl jsem kartá? trochu navíc na ní a te? zasténala málo. "M?j malý perverzní náznak," vysv?tloval jsem. Vytáhl jsem kolem kartá?e a p?itiskl její klitoris, kdy? jsem se naklonil, aby vytáhnout sv?j jazyk kolem otvoru.Kdy? vydechla, to byla sm?s bolesti a extáze, ?e narazil na rtech. Vytáhl jsem ústa, oprá?il z její klitoris dol? do díry, zatímco ona stiskl zuby proti rtu. "Ty jsme se dohodli?""Ano," za?eptala. "Dohodli jsme se.""Postavte se na koleno na podlahy. "Oslepený had?íkem plazil Patricia nad postelí a postavil se koleno na podlahy. Posadil jsem se na okraj postele s nohama zk?í?enýma a vyu?il p?íle?itosti vytáhnout sv?j penis ven za b?hu. Celý pokoj byl jako soukromý obrovské silové pole, kdy? jsem si vzal její hlavu do dlaní. Její rty pootev?ené, jako by ?ekala, ?e bych po?ádat, aby m? olizovat. "No, co je nyní va?e místo?"Jasn? jsem vid?l, jak polkla. "Moje místo je, ?e je nadr?ená d?vka, která uspokojí va?e zvrácené touhy," odv?tila.Byl jsem ohromen její spontánní tvo?ivost, ale já jsem nemluvil o tom. "Ozna?it ji líbat moje boty," ?ekla jsem, kdy? jsem tam dr?el hlavu. Kdy? p?itiskla rty proti ?erné k??e ?ekl jsem, "Lick moje boty jako znamení va?e poslu?nost. "Její nechu? bylo jasné, ale zasekl se její jazyk a p?itáhl si ji zlehka k bot?. Teprve te?, jsem vzal a p?inesl hlavu sm?rem na mém tuhý penis. Její rty se leskly, kdy? se dýchá nepravideln?, jeho rty byly pootev?ené. Odstr?il jsem ji na m?, juckade s jeho penis do úst. Trochu slin b??el ven, ale cítil jsem jasn?, jak pracovala se svým jazykem, i kdy? se nemohla pohybovat na hlava, vid?l jasn?, ?e se jí líbí, ?e budou nuceni se p?es mé tvrdé mu?ství.Odstr?il jsem ji na m? úpln?. Vid?l jsem, ?e se její rty spo?ívalo kolem kukroten, ne? jsem ?ekl: "Jak to bylo? Cht?l jsi, abych t? do prdele? " P?ikývla. Nebylo to tak dob?e, vzhledem k okolnostem, ale gesto byl zaznamenán ve v?ech p?ípadech. "Jasn?, já seru na tebe," ?ekl jsem.P?est?hovala jsem se stranou a str?il ji z postele. Vstala d?lat to nejlep?í, cht?la vlastní. M?l jsem kartá? na vlasy v ruce a plácl ji na hý?d? s hladkou horní. "Ale já jsem kurva t? jen tehdy, pokud jsem si naprosto jistý, které máte v úmyslu být velmi poslu?ná d?vka. ""Ano!" Málem vyk?ikla. "Jsem tvoje poslu?ná d?vka. Souhlasím s tím, aby v?echny své zvrácené my?lenky jen jsi m? do prdele! "Jí facku jsem znovu, ne? jsem se obrátil na h?eben právo a stiskl h?ídel v její pí?i. F?ukala. "M?j penis," zasténala p?ed. "Chci sv?j penis.""Bude? mít v?echno m?j penis, "zasy?el jsem. Byl jsem te? úpln? nastavena na jediná v?c. Zatímco jsem ode?el ?t?tec v ní, jsem se naklonil dop?edu a kapkách sliny celé její ?itní otvor. Okam?it? pochopil, co bylo na Jednou, zalapala po dechu.Stále zeptala se: "Co to d?lá??""Moc dob?e ví?, co já vím," odpov?d?l jsem, kdy? jsem nasm?roval tuhý trh p?ed jejím zadním otvorem."Kunda," zasténala. "Myslel jsem, ?e m? bude ?ukat do pí?i.""Já vím," odpov?d?l jsem stroze. "Ale já te? p?jde. Také sem nechodí a klást po?adavky. Znát své místo! " I kdy? jsem ?ekl poslední slova, nechal jsem péro tla?í do její sv?ra? silou. Zasténala hlasit?, ale nebyl jsem milostivý. ?ena p?inesla n?co ve mn?, n?které z nejvíce brutální ?lov?k m??e za?ít, a vytáhl jsem to tvrd? vrazil hluboko do ní, kurva její zadek, zatímco ona byla vy?erpaný na postel a zasténal. Cítil jsem, kartá?e h?ídel p?es tenkou p?epá?kou a dotkl se jí trochu, kdy? jsem narazil na zádech.Musel jsem se rozjet na p?echázet, kdy? jsem se díval do její klitoris rukou. To nebylo v?e tak snadné se pohybovat kartá?, t?ít sv?j klitoris a rövknulla ji stejn?, ale to je to, co jsem ud?lal. Ona pokra?ovala na?íkat, ale zn?lo to te? jinak. Stiskl jsem víc na její tla?ítkem touhy a dostal odpov?? jsem doufal. Nebylo pochyb co se jí stalo. Dech se stále více a více p?eru?ovan?, s velikým, p?íjemné sténání prudce jí ho.Celé její t?lo se t?ásla, kdy? nutkání zmocnil to. Po?kal jsem, a? její vyvrcholení tém?? vytratila, pak jsem upustil v?echno, co jsem m?l v ruce, aby se jí dr?et, kdy? jsem v prdeli její t?sné kretén jako hlady námo?ník na volno. Cítil jsem, ?e sp?chal do jeho penis, tém?? cítil cum p?ihnal z ?ourku a prost?ednictvím krve napln?né pravítko. Jak ?erpané m?j cum z její kretén.Vydechl jsem tvrd?, kdy? jsem vytáhl péro. Byla sama a lapal po dechu, kdy? jsem ji popadl a p?itáhl si ji kolem. Její ocas skon?il na patro s ?uchnutím. Tam sed?la, zdánliv? neschopný se pohybovat vlastní silou. Rozvázal jsem pásku, a zatímco ona stále mhou?il o?i proti sv?tlu, ?ekl jsem, "Do budoucna o?ekávám, ?e budete d?lat, co se mi zlíbí bez reptání. M?li byste znát své místo. "Poslední v?c, kterou ud?lal jsem p?edtím, ne? jsem ode?el byl dát Patricia facku.Po návratu dom? jsem nepoznal jsem, kdy? jsem si vzpomn?la na události ve?era. Nikdy bych nev??il, ?e jsem to ve mn? lé?it ?enu takhle. A co jsem ?ekl? "V budoucnosti ..."? Mohlo by to sakra nikdy být jakékoliv pokra?ování. Nejen na sv?domí za?ala hlodat na vá?n?, ale také proto?e jsem se bál, ?e stran? sám jsem u? nemohl potla?it.
P>
August 14 2014

tranithk

??ena, Která Je?t? ?ekl: "klí?ek"

Jsem zápasil se svým sv?domím, a já jsem ztratil.Moje ?ena pracovala sm?ny, a byl ?asto pry? ve?ery a noci. Moje sv?domí mi ?ekl, ?e bych m?l p?eru?it kontakt s Patricií po tomto setkání, ale i jiné pocity, jiné nutkání m? p?ede?el. Byla tam ?asto u po?íta?e, a to bylo tak velmi snadné d?lat ...Kdyby ná? kontakt se vrátil být jen o ?ist? obecných v?cí, které by mohlo být jeho v?c. Ale tam byla diskuse o sexu, který nás p?ivedl dohromady, a kdy? jsme nikdy nemluvili o tom, co se stalo, bylo, ?e tam v?dy pod povrchem. Jist?, diskutovali jsme docela oby?ejné v?ci, ale ...V této konkrétní noci jsme munhöggs trochu o diskusi, která se rozho?ely v médiích o mladých dívek oble?ení. P?esn? to, co bylo ?e?eno, napsáno, nemám p?ímý pam??. V?echno, co zmizel, kdy? jsem najednou vid?l text p?ede mnou:"Ty by jen v?d?t, co mám na m? dnes ve?er ;).Zasáhl m?. V?d?l jsem, ?e to vedlo do nebezpe?né silnice, ale nemohl jsem p?estat sám. "Co je?" Napsal jsem."Nic," zn?la odpov??.Je mi bu?ilo v celém t?le. Vzpomínka na to, jak vypadala její nahé krásy vrátil a naplnila mou mysl. S ním také p?i?el Vzpomínka na to, co se stalo, a spadl jsem p?ímo do role. "Doka?te to," jsem napsal.?ekal jsem, kdy? jsem se sna?il odbo?it vpravo na moje pocity. Jak Vid?l jsem, text se objeví: "Je to rozkaz?"Bez p?emý?lení jsem kliknul po?ádat o p?enos fotoaparátu. Jak úleva a zklamání bojoval za m?, kdy? byla ?ádost zamítnuta. Stále automaticky pohybující se prsty, "Ano, to je rozkaz. Chci t? vid?t. "Odpov?? p?i?la rychleji, ne? jsem ?ekal, "já odmítnout rozkazy."Teprve kdy? jsem sed?l v aut? a jel jak jsem dorazil na jak snadno se dostal jeho cestu. To by vy?adovalo mnohem v?bec. Zpo?átku jsem byl na?tvaný. Pak jsem si uv?domil, ?e to ?lo tak jednoduché, proto?e jsem také Cht?l ji, to bylo si v?iml na Nejsem vypnutý dálnice a domovu znovu oto?il. Proto?e jí cht?l jsem znovu, ?e jsem ji ?ádoucí.Dal?í ?ást mého já ?ekl, ?e to ?ílenství nemohl dostat pokra?ovat. Nakonec jsem p?i?el na kompromis s sebou. Musím vyzkou?et své limity, jak jí dosáhnout místo, kde si opravdu vzal stop slova do úst; ?ekl: "klí?ek". Dostat tato hra skon?í. Bylo to sebeklam na nejlep?í, a nikdy jsem pova?oval blí?e co by se stalo, kdyby ne?ekl "výhonek". Hluboko uvnit? jsem v?d?l, ?e to nebude stát.Bylo to sotva, kdy? jsem stiskl Tla?ítko na vrátného a? hukot oznámila, odemykání dve?í. ?ádný pozdrav, ?ádná slova, jen zatla?te dví?ka otev?ená. Vzal jsem po schodech nahoru, zatímco v?echny pocity jsem plaval kolem v ?aludku. Kdy? jsem dorazil na její dve?e, zjistil jsem, ?e to bylo na pootev?ené. Byl jsem ohromen. Ur?it? se ho nebojí.Zhluboka jsem se nadechla a ?ekala, a? jsem cítil, ?e role proniknout dovnit? d?ív, ne? jsem krok dál. Zav?el dve?e ti?e za sebou a pro jistotu zamknout na m?. Ur?it? sly?el knoflík z kuchyn?. To je místo, kde jsem ji na?el. Postavila se a op?el zadkem proti d?ezu, oble?ený ve starém prádlo, které dosáhly a? na stehna."Co je to?" ?ekl jsem a ukázal.Ona jí pokr?ila rameny ramena. "Lhal jsem," ?ekla.Podíval jsem se na ni s nejp?ísn?j?ím pohledem jsem mohl dosáhnout. Trvalo to opravdu ?ádný trik v?bec vid?t p?es vrchol tanku, viz její krásné prsa pro oko mé mysli. Jako by to nesta?ilo, jak stáli proti tkaniny. V Koutkem oka jsem vid?l n?co na d?ez, který mi dal náhle rozmaru. Vzal jsem si nezbytné kroky kup?edu a popadl n??ky. V?iml jsem si, jak se jí zatajil dech, kdy? jsem vzal n??ky na ni.P?eru?ila jsem prádlo na polovinu, zdola nahoru, alespo? dokud se n??ky p?i?li úrove? s jejími ?adry. Pak jsem roztrhal zbytek rukama. Te? vid?l, ?e má bílé bavln?né kalhotky samy o sob?, a to jsem ?ez p?íli? a? za b?hu.Teprve pak dostal Patricia Mali ústa: "Co to d?lá??" zeptala se chraplav?.Bylo nemo?né v?d?t, jestli je to opravdu strach, nebo jestli naopak odhaduje najednou. Jen jsem v?d?l, ?e adrenalin pulzující v t?le, a ?e ?ekla: "klí?ek". Odn?kud jsem nutkání vytáhnout shromá?d?ný n??ky ?pi?ku proti krku. Zalapala po dechu s vyt?e?t?nýma o?ima. To, ?e se rozhodn? neo?ekává. "L?e? a odmítnutí objednávek," ?ekl jsem. "To nemohu dovolit. Musíte být zapnut místo. " Její hru? zvedala a klesala, te?, kdy? byl t??ce dýchal. Zav?sil jsem na ?eza?ce. "Trvat n?kolik krok? vp?ed," ?ekl jsem. "Jdi pak dol? koleno. "Málem jsem ode?el n??ky, dokud ona poslechla p?íkaz. Byl jsem p?ipraven na ?e by odolat, aby Poté, co jsem odstranil n??ky, ale ona se nepohnula, kdy? jsem odlo?il n??ky a rozepnul si kalhoty za zády. P?ipadalo mi to jako úleva dostat volné kohout pulzovala n?co velkého v mých kalhotách. Jist?, tou?ila jsem po ní n?co stra?ného.Vytáhl jsem jednu z kuchy?ských ?idlí a posadil se na tak Sed?l jsem p?ímo p?ed ní. Jak Vzal jsem její hlavu do dlaní a p?itáhl si ji k mé pulzující stánk?.Teprve te? jsem se bránila. Stáhla hlavu, zatímco ona se bránila rukama proti ?idli, kolena, co mohla. S rychlým úsilím jsem hodil ji na podlahy a poda?ilo se jí zatla?te na ?aludek. "Ur?it? má t??ký ?as porozum?ní to, "?ekl jsem. "Máte co ?íct. Musíte jen znát své místo. " M?l jsem jedno koleno na zádech a poda?ilo vyrvat m? roz?ezat prádlo od d?ezu. Ne? se sta?ila ohradit sám s rukama sám, jsem dokázal svázat ruce svého od?vu."M??eme zkusit znovu?" ?ekl jsem, kdy? jsem chytil velkou hrst vlas?. Nyní p?i?la dobrovoln? na koleno znovu. Posadil jsem se na ?idle a op?t ji chytil za hlavu. Její rty byly m?kké, vlhké, zvoucí. Jsem skoro cítil kolem nich m?j penis jen tím, ?e na n? dívat.Dokonce ani? by byl schopen vzít zbran? na pomoc d?lal Patricia odpor. Oto?ila hlava, opravdu bojoval s omezenými zdroji, které m?la na to, aby va?e ústa je nucen se po mém pevném ro?ni. "Opravdu? to je tak budeme mít, "?ekl jsem. Já u? musel nutit, abych nechal ?et?zec. Pro ka?dý okam?ik zmizela více a více z mé obvyklé sebe ve prosp?ch lascivní, ovládající monstrum. Jsem pustil z hlavy, aby mohli vytáhnout z mého pás. Otev?ela o?i a zalapal po dechu, "Ne!"Ale "ne" není toté? jako "klí?ky". Rychle jsem p?i?el na nohy, strhl ji a str?il ji ven z kuchy?ského stolu. "Prosím, ne," vydechla Patricia znovu."Na to je p?íli? pozd?." I slo?il pás dvakrát a ude?il s ním proti dlani. "Co musíte ud?lat?" ?ekl jsem tehdy, kdy? jsem nechal pás zem? na její ?unka.Okam?ik ticho, ne? ?ekla: "Musím se nau?it znát své místo.""Tak Tady to je, "?ekl jsem. Pásek p?istál na ji znovu. "Co musíte ud?lat?""Musím se nau?it znát své místo."Otázka, odpov??, biti opakoval, kdy? jsem zmizel do svého vlastního vzru?ení. Byl jsem zva?uje r?zné mo?nosti, proti sob?, opojen mocí jsem m?l nad tímto naprosto nádherná ?ena. Skon?ila a? kdy? její h?í?n? sv?dné hý?d? byly jasn? ?ervené.Byla u? stojí s nohama mírn? od sebe. Beze slova jsem stál za ní, vedena m?j tuhý penis proti cíli a pronikl ji tvrd?. Zalapala po dechu, ale tentokrát to bylo sly?et jasné, ?e je to její vlastní nadr?enost, která se projevila. Popadl jsem ji za vlasy a vytáhl, kdy? jsem jel tvrd?, surový, zví?ecí. V?echny její ?asné protesty zbledl proti vlhkosti, která obklopovala m?j penis. Její kundi?ka byla sání popadl m?, kdy? vydechla vzru?en?.Posral jsem ji jako ?ílenec. Vytáhl jsem m?, a? se zastavil tahal na m?j penis. Teprve pak Po?ád jsem jednu ruku pod sebe a nechat sperma odkapávat do dlan?, kdy? jsem sundal kon?etinu. Pak jsem jel p?ík?e do dvou prsty v ní a kopal tak hodn? cum, jak jsem mohl. Dr?ela jsem ho za ruku jako malé misce, kdy? jsem ?el kolem stolu a dr?el ji p?es obli?ej. "Sn?z to!" P?ikázal jsem.V té chvíli jsem si myslel, ?e by protestovat. Místo toho jsem m?l brzy rty a jazykem na ruce. Pila s uspokojením, jak se usrkával a omývané v spermatu, který byl práv? vst?ikuje p?ímo do její kundi?ky.Jak obrátila se její o?i a vid?l jsem vzdorem v o?ích, i kdy? ?ekla: "Jste spokojeni se?""Co se d?je?" ?ekl jsem. "M?li byste se zeptat, jestli jsem ??astná s tebou. U? jste nepochopili, ?e víte, ?e va?e místo? ""Moje místo?" vy?t?kla. "Co to sakra ví? o mn?? Jsem nezávislá ?ena. Co tím myslí? vím, moje místo? "Byl jsem trochu zmatený v tomto náhlém zvratu. Ve zp?tném pohledu, jsem si uv?domil, ?e se bála, ?e bych jen jít moje cesta, to byl její zp?sob, jak se ujistit, ?e je to pokra?ování. Nemusela se bát, ne pro n?j, ale m? to dostalo rychle posílit své nové roli jako pravítko."Va?e místo," ?ekl jsem. "M?li byste znát své místo. A práv? te? va?e místo z postele. "Patricia odfrkl. Kdy? jsem vytáhl kalhoty a obe?el st?l, vstala. Stála a hled?la vyzývav? na mi, ale zdálo se, ?e zapomn?li na n??ky le?ící na d?ez. Rychle jsem se ujistit, aby ocel na krku znovu. "Má? s tím n?jaký problém?""Ne," za?eptala. Oto?ila se a ve chvíli, kdy to ud?lala, ?e m?j pohled padl na zást?ra, který visel vedle d?ezu."P?esta?!" ?ekl jsem.Zalapala po dechu, kdy? p?i?el textilie p?es o?i. Ujistil jsem se ud?lat správné uzel na zádech hlavu, ne? jsem tla?il ji p?ed sebou sm?rem k lo?nici. Ona narazil na tehdej?í a pak, ale já tla?il neúnavn? dál. Poté, co v lo?nici jsem tla?il ji na postel. "Získat na zp?t! ""Ale já jsem svázané za zády," protestovala.Díky tvrdé ruce, jsem jí lhát, ?e jsem ji cht?l, s rukama pod ní. Bylo to jist? nep?íjemné, ale to jsem se nestaral v?bec o."Co budete d?lat se mnou?" Op?t, to bylo nemo?né ?íci, zda to zn?lo strach nebo vzru?ení. Byl jsem na nohy a neobt??oval odpov?d?t. To netrvalo dlouho pro m? najít n?co u?ite?ného.Posadil jsem se na postel a ude?il Patricia na stehna. "Roztáhn?te nohy! "Tak ona bez dal?ího upozorn?ní. Umíst?n jsem mezi nohy a mnul n?co kolem její sláv?, ne? jsem vytáhl od sebe velké stydké pysky. Zdálo se, ?e jí z?ejm? ret, smyslná zvuk byl sly?et od ní. Kdy? jsem vyplázl jazyk a nechat stres p?es její klitoris za?ala, jako kdyby dostala elektrický ?ok.Dotkla jsem se jeho ústa na její pohlaví, v?ude, rozho??en?, jako bych ji cht?l poz?ít. M?j jazyk se vst?ebává ??ávy, které sou?asn? napln?né mé nozdry. Mohl bych dokonce rozeznat v?ni malého zrna, která byla vlevo. P?est?hovala se na boky, zatímco jsem se vrtat m?j jazyk do ní lízat je?t? víc ze svého vzru?ení, juckade se v mém ?ivot?, kdy jsem ji políbil na kluzké sex, f?ukala hlasit?, kdy? jsem znovu lee t jazykem zpracovávat její klitoris. Její dýchání chraplavý; svíjející se na postel, a tak p?i?la slova: "To m? poser! To m? poser tvrdé! To m? poser jako zví?e! "Vytáhl jsem hlavu. "Víte, va?e místo?" pak Zeptal jsem se."Ano," vydechla. "Copak to nevidí?? To m? poser! To je moje místo. Chcete-li být v prdeli! Chcete-li nabodl na pevném penis ""On ne, "?ekl jsem. "Tvé místo je o víc ne? jen to." Ud?lal jsem malou um?leckou pauzu, aby sly?el její zklamaný výdech. M?j penis byl sám o sob?, p?ipraveni ji znovu proniknout, a nebylo nic, co bych cht?l, ale ...Natáhl jsem ruku chytit kartá? jsem p?edtím vybral m?. Bylo to p?ímo p?es plastu, v?etn? kartá?e, malé Pevné kolíky, které jsem nyní lisované proti její vystavené pohlaví. Te? zalapal po. "Co to d?lá??"Dotkl jsem se kartá? proti ní. Sledoval jsem, jak se kousla do rtu, aby ukazuje, ?e bolelo. "Va?e místo," ?ekl jsem, "je to asi dostat v prdeli. Va?e místo je asi zavázat. Va?e místo je, ?e nadr?ený coura, kdo ?te mé zavolání. " Stiskl jsem kartá? trochu navíc na ní a te? zasténala málo. "M?j malý perverzní náznak," vysv?tloval jsem. Vytáhl jsem kolem kartá?e a p?itiskl její klitoris, kdy? jsem se naklonil, aby vytáhnout sv?j jazyk kolem otvoru.Kdy? vydechla, to byla sm?s bolesti a extáze, ?e narazil na rtech. Vytáhl jsem ústa, oprá?il z její klitoris dol? do díry, zatímco ona stiskl zuby proti rtu. "Ty jsme se dohodli?""Ano," za?eptala. "Dohodli jsme se.""Postavte se na koleno na podlahy. "Oslepený had?íkem plazil Patricia nad postelí a postavil se koleno na podlahy. Posadil jsem se na okraj postele s nohama zk?í?enýma a vyu?il p?íle?itosti vytáhnout sv?j penis ven za b?hu. Celý pokoj byl jako soukromý obrovské silové pole, kdy? jsem si vzal její hlavu do dlaní. Její rty pootev?ené, jako by ?ekala, ?e bych po?ádat, aby m? olizovat. "No, co je nyní va?e místo?"Jasn? jsem vid?l, jak polkla. "Moje místo je, ?e je nadr?ená d?vka, která uspokojí va?e zvrácené touhy," odv?tila.Byl jsem ohromen její spontánní tvo?ivost, ale já jsem nemluvil o tom. "Ozna?it ji líbat moje boty," ?ekla jsem, kdy? jsem tam dr?el hlavu. Kdy? p?itiskla rty proti ?erné k??e ?ekl jsem, "Lick moje boty jako znamení va?e poslu?nost. "Její nechu? bylo jasné, ale zasekl se její jazyk a p?itáhl si ji zlehka k bot?. Teprve te?, jsem vzal a p?inesl hlavu sm?rem na mém tuhý penis. Její rty se leskly, kdy? se dýchá nepravideln?, jeho rty byly pootev?ené. Odstr?il jsem ji na m?, juckade s jeho penis do úst. Trochu slin b??el ven, ale cítil jsem jasn?, jak pracovala se svým jazykem, i kdy? se nemohla pohybovat na hlava, vid?l jasn?, ?e se jí líbí, ?e budou nuceni se p?es mé tvrdé mu?ství.Odstr?il jsem ji na m? úpln?. Vid?l jsem, ?e se její rty spo?ívalo kolem kukroten, ne? jsem ?ekl: "Jak to bylo? Cht?l jsi, abych t? do prdele? " P?ikývla. Nebylo to tak dob?e, vzhledem k okolnostem, ale gesto byl zaznamenán ve v?ech p?ípadech. "Jasn?, já seru na tebe," ?ekl jsem.P?est?hovala jsem se stranou a str?il ji z postele. Vstala d?lat to nejlep?í, cht?la vlastní. M?l jsem kartá? na vlasy v ruce a plácl ji na hý?d? s hladkou horní. "Ale já jsem kurva t? jen tehdy, pokud jsem si naprosto jistý, které máte v úmyslu být velmi poslu?ná d?vka. ""Ano!" Málem vyk?ikla. "Jsem tvoje poslu?ná d?vka. Souhlasím s tím, aby v?echny své zvrácené my?lenky jen jsi m? do prdele! "Jí facku jsem znovu, ne? jsem se obrátil na h?eben právo a stiskl h?ídel v její pí?i. F?ukala. "M?j penis," zasténala p?ed. "Chci sv?j penis.""Bude? mít v?echno m?j penis, "zasy?el jsem. Byl jsem te? úpln? nastavena na jediná v?c. Zatímco jsem ode?el ?t?tec v ní, jsem se naklonil dop?edu a kapkách sliny celé její ?itní otvor. Okam?it? pochopil, co bylo na Jednou, zalapala po dechu.Stále zeptala se: "Co to d?lá??""Moc dob?e ví?, co já vím," odpov?d?l jsem, kdy? jsem nasm?roval tuhý trh p?ed jejím zadním otvorem."Kunda," zasténala. "Myslel jsem, ?e m? bude ?ukat do pí?i.""Já vím," odpov?d?l jsem stroze. "Ale já te? p?jde. Také sem nechodí a klást po?adavky. Znát své místo! " I kdy? jsem ?ekl poslední slova, nechal jsem péro tla?í do její sv?ra? silou. Zasténala hlasit?, ale nebyl jsem milostivý. ?ena p?inesla n?co ve mn?, n?které z nejvíce brutální ?lov?k m??e za?ít, a vytáhl jsem to tvrd? vrazil hluboko do ní, kurva její zadek, zatímco ona byla vy?erpaný na postel a zasténal. Cítil jsem, kartá?e h?ídel p?es tenkou p?epá?kou a dotkl se jí trochu, kdy? jsem narazil na zádech.Musel jsem se rozjet na p?echázet, kdy? jsem se díval do její klitoris rukou. To nebylo v?e tak snadné se pohybovat kartá?, t?ít sv?j klitoris a rövknulla ji stejn?, ale to je to, co jsem ud?lal. Ona pokra?ovala na?íkat, ale zn?lo to te? jinak. Stiskl jsem víc na její tla?ítkem touhy a dostal odpov?? jsem doufal. Nebylo pochyb co se jí stalo. Dech se stále více a více p?eru?ovan?, s velikým, p?íjemné sténání prudce jí ho.Celé její t?lo se t?ásla, kdy? nutkání zmocnil to. Po?kal jsem, a? její vyvrcholení tém?? vytratila, pak jsem upustil v?echno, co jsem m?l v ruce, aby se jí dr?et, kdy? jsem v prdeli její t?sné kretén jako hlady námo?ník na volno. Cítil jsem, ?e sp?chal do jeho penis, tém?? cítil cum p?ihnal z ?ourku a prost?ednictvím krve napln?né pravítko. Jak ?erpané m?j cum z její kretén.Vydechl jsem tvrd?, kdy? jsem vytáhl péro. Byla sama a lapal po dechu, kdy? jsem ji popadl a p?itáhl si ji kolem. Její ocas skon?il na patro s ?uchnutím. Tam sed?la, zdánliv? neschopný se pohybovat vlastní silou. Rozvázal jsem pásku, a zatímco ona stále mhou?il o?i proti sv?tlu, ?ekl jsem, "Do budoucna o?ekávám, ?e budete d?lat, co se mi zlíbí bez reptání. M?li byste znát své místo. "Poslední v?c, kterou ud?lal jsem p?edtím, ne? jsem ode?el byl dát Patricia facku.Po návratu dom? jsem nepoznal jsem, kdy? jsem si vzpomn?la na události ve?era. Nikdy bych nev??il, ?e jsem to ve mn? lé?it ?enu takhle. A co jsem ?ekl? "V budoucnosti ..."? Mohlo by to sakra nikdy být jakékoliv pokra?ování. Nejen na sv?domí za?ala hlodat na vá?n?, ale také proto?e jsem se bál, ?e stran? sám jsem u? nemohl potla?it.
P>
tranithk

?byt K Pronájmu"Hmm, to zní skv?le. A jsem opravdu rád dobrý perský / ?ecký jídlo. D?kuji," usmála se blondýna. B>"?ádný problém. Doufám, ?e budete mít skv?lý ve?er," ?el Danny kolem ní s obrovským intrikování úsm?vem na tvá?i.*****************Mike testoval ko?enitost polévky, a pak zkontrolovat na chleba, krátce. Její mobilní telefon zazpíval písni?ku, a kdy? odpov?d?la to, pokynula jedné z ostatních kucha?? dokon?it malina zálivkou obvaz na salát."Hej, Slick, Vím, ?e se vám nelíbí, n?kdo obt??uje p?i práci, ale je to d?le?ité," zadun?l Dannyho hlas z malého p?ijíma?e."Co se d?je?" Mike tichý hlas jasn? odrá?í její podrá?d?ní."Je to Samantha narozeniny dnes a ona se bude v restauraci," Danny nemohla udr?et obrovský úsm?v z tvá?e.Mike zmrazil chvíli se sna?í pochopit, co práv? sly?el. "Co je?""Myslím to vá?n?," potvrdil Danny.
B>"Jak to v?echno ví??" Modré o?i zamrkal, realita se pomalu svítat na bruneta."Vrazil jsem do ní na schodi?ti. Ona byla v?echno vyzdobený v n?jakém velmi ?enské oble?ení vypadá velmi sexy a poté, co ji komplimenty jsme za?ali mluvit. Ona mi ?ekla, ?e bude sama lé?it na dobrou ve?e?i, ale ona ?la sama . Tak, já vám ?íkám, te? je va?e ?ance, "roz?í?ily Dannyho úsm?v."?ance pro co?" Mike blikající pokra?oval. B>"Poj? Slick," odfoukl Danny se podrá?d?n? nadechl. "Já t? znám, stejn? jako od ... nav?dy. Nepou?ívejte ti?e na?lapovat se mnou. Má t? ráda. Jsem si tím jistá. Zeptal jsem se jí, co její typ byl a ona byla v podstat? popisující vás. Navíc m??ete" jsem mi u? ?ekl, jak se n?kdy na tebe dívá. ""Ale je to m?j domácí," zak?u?el Mike. B>"Seru na to Slick. Prost? to ud?lej," odsekl Danny.Mike neodpov?d?l. Místo toho vzala nahlédnout do jídelny zpoza dve?í kyvné a uvid?l Sam sed?l sám u malého stolku. "Musím jít. Promluvíme si pozd?ji." Ona se neobt??oval ?ekat na odpov??. Po n?kolika sekundách p?emý?let, co d?lat, kdy? znovu rozev?el telefon a ud?lal rychlý d?le?itý hovor.?í?ník, který se zú?astnil se Samanthou ?ekl, ?e se vrátí, kdy? ona byla p?ipravená na zakázku. ?el do kuchyn? a hned Mike mávl ho."Ano, Mike, co je to?" zeptal se. b>"Toli, chci vám dát ?en? u stolu sedmnáct extra zvlá?tní zacházení," bruneta re?ii."Ach ano, navíc zvlá?tní zacházení. Je to jeden z tvých p?átel?" Toli se usmál, s láskou. B>"Tak n?jak. Nyní, to je, jak bych rád, kdybyste s ní zacházet." Mike mluvil se svým dobrým p?ítelem a strýc v?e, co by cht?l vid?t jak se stane.Star?í pán s posety hlav? vlasy a ?erné hu?atým knírem pozorn? poslouchal. Usmál se b?hem hodn? z rozhovoru a dokonce smáli jeho nete?e vzru?ený o?ekáváním. Oni vyrostl blízko, kdy? za?ala pracovat v restauraci a on byl rád, ?e se pohybuje v jejím ?ivot?.Samantha si celou nabídku a nedokázal se rozhodnout, co si objednat.Toli se vrátil ke stolu s velkým úsm?vem na tvá?i. "Ach, sle?no Deneb, ná? ?éfkucha? byl informován, ?e jste tu pro speciální p?íle?itosti, a je velmi rád, ?e vám p?ipravit výb?r jídla, která nezklame. A proto?e je to va?e narozeniny, jsme rádi, aby sv?j ?as zde nádherný jeden. ""Moc vám d?kuji, ale jak to ví?, ?e mám narozeniny?" Zeptala se Samantha, mírné obavy patrný v jejím hlase."Aha ..." sna?il Toli rychle p?ijít s odpov?dí, ne? celý plán byl v troskách. "No ... ?ekl hostitele, který Danny McKinney vás poslal. Zavolala nás informovat o va?em mo?ném p?íchodu.""Vidím," malý blondýna nabídla ?í?ník napjatý úsm?v."Jestli dovolíte, sle?no Deneb, ?éfkucha? je p?ipraven trápit va?e chu?ové pohárky, v?e, co pot?ebujete ud?lat, je sed?t a u?ívat si," dokon?il Toli se da?ilo lukem.P?ekvapeni, co sly?í, Sam se rozhodl jít podél pro jízdu. "Dob?e."Dal?í ?í?ník p?istoupil s lahví 1993 Shiraz a nalil si sklenici pro oslavenkyn?, pak doleva na láhev na stole.Samantha se napil a byl velmi spokojen s jemnou ovocnou chutí.Toli vrátila s dít?tem zelené míchaný salát se speciálním dresinkem malina d?m, malý bochník ?erstvého horkého chleba, pe?eným ?esnekem, sýrem feta a ?erstvou petr?elkou.O pár minut pozd?ji blondýna byl p?edstavován s men?ími verzemi t?í nejpopulárn?j?ích ve?e?e. Nemohla uv??it svým o?ím. Zpo?átku si myslela, ?e to m??e být n?jaký omyl, ale ?í?ník trval na tom, ?e to je to, co kucha? cht?la, aby její chu?."Promi?te," za?al Samantha, "ale já se bojím já, nemusí být schopni dovolit takový extravagantní ve?e?i."Toli se jen usmál a ?ekl: "Není d?vod k obavám. ?éfkucha? bych mo?nost posed?t s vámi a vychutnat si p?ítomnost va?í firmy." Ustoupil stranou a tam stál Mike s vázou dvou desítek r??ových a bílých r??í v ruce.Samantha o?i se roz?í?ily p?i pohledu na tohoto vysokého ?eny v ?erných kalhotách a bílé ko?ili tla?ítko. Její vlasy visely kolem ramen a ona m?la uli?nický úsm?v na tvá?i."Ty jsi ?éfkucha? tady?" Sam zelené o?i pomalu zamrkal.Mike p?ikývl, jako Toli ?el pry?. "Ehm ... v?echno nejlep?í k narozeninám. To bylo to nejlep?í, co jsem mohl p?ijít s narychlo." Polo?ila kv?tiny na st?l a ?ekl: "To je pro tebe."Sam jen zavrt?la hlavou. "To je v?echno, jen tak neuv??itelné. Danny mi nastavit ne?""Myslím, ?e nastavit oba nás nahoru," dodal Mike.Krátký blond zamra?il na komentá?, p?emý?lel o smyslu za ním."Nevadilo by vám, kdybych se p?ipojil vás?" zeptala se bruneta, ukázal na prázdnou ?idli. B> "Myslím, ?e pokud ... rad?ji jíst sama?""Ach ne, prosím, posa?te se. Bude skv?lé se jíst sám jednou," Sam se usmál. "Doma, Max, moje ko?ka, po?ád mi spole?nost v dob? jídla, ale on není moc ?e?ník."Ob? ?eny sdílí lehký smích, ??astný, ?e jsem nastavit leh?í náladu na ve?er."Tak?e, jaké jsou v?echny tyto v?ci, které byly stanoveny p?ede mnou?" men?í ?ena mávala rukama nad lákav? podle tabulky.Mike byl více ne? ??astný, ?e mluvit o r?zných pokrm? na délku.Jak se vzorky r?zné pokrmy a mluvil ti?e, Samantha se p?istihla, ?e smetla, jak gurmánské hody, a to je tv?rcem."Bohové, to jídlo je naprosto neuv??itelné!" Samantha nad?en?. "Losos s krvavých pomeran?? a rozmarýnovou omá?kou m?l zem?ít! Marinované hov?zí a ku?ecí kabobs s koprovou rý?e bylo báje?ný, oh a já nikdy nezapomenu na pe?ené k?epelky v ?vestkovou omá?kou!" malá blondýnka sténala rozko?í. "Jsi opravdu vynikající kucha?. Tv?j ?ivot kamarád bude mít takové ?t?stí."Mike na poslední komentá? usmál. "Ach, ale po?kejte, my jsme neud?lali. Dezert by m?l být hotov do te?.""Dezert? Co je to?" Sam se p?istihla, ?e prakticky slintání na mo?nosti. B>"Uvidí?. Hned jsem zpátky," a se sexy mrknutím, vysoká bruneta ode?el od stolu. B>Mike se vrátil minutu pozd?ji se dv?ma deskami, z nich? ka?dá obsahuje n?co jiného. Posadil se, ukázala na ka?dé pochoutka v po?adí, a ?ekl: "To je baklava, a tohle je amygdalopita."Sam se podíval na sladkosti zv?dav?. "Dob?e, te? baklava jsem obeznámen se, i kdy? jsem nikdy nevid?l v tomto tvaru nebo stylu."Mike zvedl jeden z malých log ve tvaru válc?. "Tento druh má med v pasti v záhybech Fillo. Centrum je bohatá ?okoláda nápl?. Jakmile je srolovat, více medu je pokapané nad ním a pak se pono?í do jemn? nasekané vla?ské o?echy.""Bohové, to zní nebeský," zasténal blondýna. "V?d?li jste to?""No," Mike pomalu zavrt?la hlavou a její havran zámky kymácí ze strany na stranu. "Máme peka?, který p?ijde na za?átku roku ka?dý den, aby se zákusky., Ale já vím, jak se d?lá jim.""M??u to zkusit?" Zeptala se Sam, olizuje rty v o?ekávání. B>Mike nabídl sousto k ní a byl p?ekvapen, kdy? Sam naklonil se zakousnout se do ní, místo aby ji s jejími prsty. M?kké rty d?lal krátký kontakt s ukazová?kem, která vyústila ve výrobu Mike zachv?ní."Mmm ... oh, ?e je tak dobrý!" men?í ?ena vyk?ikla. b>Dumfounded, Mike jedl druhou polovinu lé?bu a ucítila záchv?v v b?i?e od zvuk? Sam d?lal."A co je tohle?" Zeptala se Sam a ukázal na sladký dort plátek."Ach, to je ?ecký o?ech dort. Je vyroben s mletých mandlí a sko?ice." kucha? ulomil kousek plátku a op?t nabídl její blond spole?nici. B>Sam ho vzala do úst a sténala na vlhkou texturou a lehkou o?echovou chu?.Mike sev?el okraj tabulky s volnou rukou jako dal?í flutter a mráz zasáhl její jádro. Co to sakra je? Budu se vzbudil na zvuky, ?e to d?lat. A nem??u Zdá se, ?e to pom??e. I>Ob? ?eny ukon?ili dezerty s dal?ím rozhovoru a n?kolika ?álk? silné kávy."Cítím se ?patn?, ?e jsem si vzal sv?j ve?er. Nebudete se dostat padáka, ?e?" Zeptala se Sam, ti?e, proto?e vystoupil z?ízení spolu."Ne, to bude v po?ádku. Moje teta vlastní restauraci," p?iznal Mike, její plné rty se objevil v ?kodolibým úsm?vem.******************Strávili noc ch?zi mimo v?echny bohaté potraviny, které se spot?ebované a sdílení p?íb?h? ze svého d?tství.Mike ?el Samantha ke dve?ím a nabízet jí dobrou noc. V okam?iku, kdy intenzivní tichu, které následovalo, se p?est?hovala n?kdy tak pomalu k blondýna ?eká rty a políbil ji jemn?.Samantha otev?ela ústa mírn? a povolen vstup sametov? m?kkým jazykem laskat její . Bohové, to je tak éterická --- tak bo?ský. Ne jako líbání kluka ... do prdele, já jsem políbil ?enu. I> zpanika?ila a náhle vytrhl a prudce otev?ela o?i. Zakryla si ústa s malou rukou a jen zíral, se strachem, do zá?ících modrých o?í. Úpln? nervózní, kdy? tla?il její dve?e a sko?il dovnit? zabouchl je za sebou.Mike stál tam, hloup?, s p?ekvapením a zmatek na tvá?i. "Dob?e, ?e ne?el dob?e. Zatracen?." Za?eptala drsn?, a ?el dol?, sklí?en?.****************T?i dny uplynuly, ani? by bu? ?ena vid?t nebo mluvit s ostatními.Mike le?el na b?i?e na gau?i poslouchat své oblíbené Nine-Inch Nails CD na stereo, zatímco Danny sed?l v k?esle zvykal na ?ipy a guacamole."Já tomu nerozumím. Já prost? nechápu, co se stalo mezi vámi dv?ma. ?ekni mi je?t? jednou, co se stalo," zeptal se Danny, kdy? praskaly dal?í ?ip, hlu?n?.B>"Ne, já nechci. U? jsem ti ?ekl t?ikrát. Pro? je t?eba ji analyzovat?" Mike zasténal a popadl pol?tá? umístit nad hlavu tak, aby nemusel sly?et její p?ítel chvástat.B>"Proto?e jsem dobrý na to, aby na dno v?cí?" Najednou ?árovka v Dannyho hlav? svítí. "Mám to! Sakra, pro? jsem ho chytit d?ív? Mike, ?e je nová!""Co je?" bruneta zvedl pol?tá?, pokrývající hlavu, lehce, a vykoukl z pod n?j."Nikdy políbila dívku, nato? být ve vztahu s jedním. Ona je dít? panna hráz. Její reakce byla výsledkem její pocity, ?e jsou tak nové, --- to je v?echno," dokon?il Danny její analýzu s gestem ruce a velký zubatý úsm?v."Mo?ná má? pravdu," zamra?il se Mike a oto?il se p?es v?echny Danny ?ekl v její mysli. B>"Já vím, ?e mám pravdu," Danny vzdorn? prohlásil. "M?li byste se pokusit s ní promluvit.""NO WAY!" bruneta zvolal, d?rování její pol?tá? pro d?raz. "Sam musí být pohodlné. Nechci ji cítit pod tlakem do ni?eho.""Dob?e, tak alespo? napsat poznámku. Nech to na její dve?e. Prost? n?co jednoduchého ..." odml?el Danny zvá?it, co malá blondýnka mohli pot?ebovat sly?et v tomto bod? v ?ase. "... Se omlouváme za p?ekro?ení svých hranic, ?ekl, ?e si myslel, ?e jsi ji správn? ?etl, ale mo?ná jste se mýlili. ?ekn?me, ?e jste necht?l zni?it její narozeniny ---, ?e doufám, ?e je v po?ádku. N?co po t?ch ?ádky. "Mike prohlí?el její p?ítel a povzdechl si. Dala Dannymu její ochranná známka zvedl obo?í pohled a ?ekl: "Tak jo, vypadni. P?ísahám, ?e jsi sem p?i?el jen jíst, jaké potraviny mám. Jdi najít si p?ítelkyni, která bude va?it pro vás.""Ale já jsem si myslel, ?e je to d?vod, pro? jsem si t?," odpov?d?l Danny sarkasticky. Pak vysko?ila a rozb?hla p?ed Mike ji mohli pronásledovat.Naho?e, Samantha objímat s Maxem na posteli. Byla unavená z plá?e a bojuje sama se sebou o své sexualit?. "Maxi, myslím, ?e tvoje maminka je lesba. Je to v po?ádku s tebou?"Green-eyed cat p?edl v náru?í.Políbila ho na tvá? a rozhodl se vstát.V kuchyni, ona p?ipravila kr?tí a ?výcarský sýrový sendvi? se sklenkou sojové mléko.Po ob?d?, malé blondýnka sed?la na gau?i a p?emý?let o tom, jak se bude blí?it Mike, o tomto tématu a vysv?tlit své kroky v noci. Ach, ano, v noci, kdy? ucítila ty rty proti ní a ?e nádhern? m?kký jazyk laskal její vlastní. Její mysl driftoval na to, jak ten ve?er hrál, a pak zp?t do polibku a jak to cítila. Brzy její sex klepal na dve?e své mysli. Sklouzla jí d?íny a op?el se do pol?tá??. Jedna ruka vklouzla pod tri?ko tahat na rychle tvrdnoucí bradavky neomezené pomocí podprsenky. Na druhé stran? na?el svou cestu do jejích kalhotek a mezi její promo?ené, oteklé záhyb?. Myslela si, ?e Mike je silné, mozolnatých rukou hladil její t?lo a její boky se prudce.Mike ti?e p?iblí?il ve druhém pat?e dve?e bytu. Ona je stanoveno na kartu Sam jménem na ní a polo?il r??ové r??e na vrcholu. Chystala se odejít, kdy? jí chce jednání zvedl sténání zvuk."Ohhh ... dotkni se m?. Ahhh .... Ano Mike, fuck me. Kurva meee," Sam?v hlas loupaná.Vysoká ?ena nohy se obrátil na gumu, kdy? usly?ela tato slova. Sev?ela její sex a náhodn? se naklonila p?íli? daleko pra?til hlavou o dve?e.Sam sly?el hluk a uklidnila. Stála ve dve?ích moment dlan?mi naplocho na povrch d?eva a jen poslouchal. Popadl kliku, kdy? prudce otev?el dve?e jen najít platformu prázdné, s výjimkou karty a r??e. Ona se vrátila k pohovce a ?etl obsah obálky. Hmm, ona je velmi sladká. Ale to také znamená, ?e m? musel sly?et. Ale ne. I> Samova tvá? scrunched ve frustraci. Sakra. Dob?e v po?ádku, nemohu zabývat, ?e. Ona se pokusil oslovit m?. Bohové, pro? je to tak t??ké? I>Mike le?el na koberci v obývacím pokoji, srdce jí divoce bu?ilo. Sotva se dostal p?es dve?e, ani? by se chytil. Necht?l, aby se na ot?esy svého libida, vylezla na telefonu a zavolal Li?ák.Samantha se podíval z okna, zatímco ona p?emý?lel, co ud?lá. Najednou nápad p?i?el na mysl, aby ?la nahoru.Danny otev?el dve?e p?ekvapen krátkou blondýna. "Hej, co se d?je?""Pot?ebuji laskavost," zeptala se Sam, o?ívat se nervózn?. B>"Jist?," usmál se Danny, ustoupil mávat men?í ?enu p?es dve?ích.Sed?li u kuchy?ského stolu, po Danny o?i?t?ny od v?ech pizza krabice a prázdné kartony ?ínské jídlo, a mluvili o tom, Mike pozornost."Tak?e si myslíte, ?e bude fungovat?" Zeptala se Sam."Rozhodn?. V?? mi. Vím, Slick, jako v zadní ?ásti mé ruky," dal Danny Sam s v?domím, vzkaz, doprovázený její ochranné známky zubatý úsm?v."Pro? jsi jí zavolat Slick, n?kdy?" malá blondýnka se zeptal, nos mírn? scrunching, jako to ud?lala."No, na st?ední ?kole, ona byla opravdu hladká s holkama," Danny vypustil melancholický povzdech, její mysl se ztratila v zapamatování jednodu??í ?asy, s její nejlep?í kamarádkou. "Zlomila mnoho srdce a ud?lala více ne? polovina dívek ve ?kole p?ehodnotit svou sexualitu."Sam p?i té my?lence se usmál. Vím, ?e bych spadl na záda a pak taky. I> "A pro? jí ?íkat lasi?ka?""Ehm ..." za?ervenala Danny, zu?iv? pod blondýna je kontrolou. "No já m??e být pon?kud lstivý, jak dostat svou cestu," Vysv?tlila, co? Samovi dal?í vzkaz a úsm?v."Díky za va?i pomoc lasice," malý blondýna vrátil oba vzkaz a úsm?v. B> "Tak se uvidíme v 7 hodin?""Jo, budeme tam," Danny p?ikývl, ch?zi Sam ke dve?ím. "A neboj se," zavolala za mírný údaj ustupující po schodech dol?.****************Danny chodil po kuchyni."Co ti trvalo tak dlouho? ?íkal jsi, ?e to bude hned dole," zeptal se Mike, její podrá?d?ní s uvoln?ným postojem své p?ítelkyn?, jasn? patrné."M?l jsem n?jakou práci. Chill out," usmál se Danny, bruneta nálada ji fazing v nejmen?ím.B>"Poj?me," odsekl Mike. B>"Po?kej chvilku," dal její p?ítel jednou p?es Danny. "Musí? zm?nit.""Co je? Kdy jsem musel m?nit jít na pivo s tebou?" Mike vyplivl."Spu?t?ní dnes ve?er," odpov?d?l Danny. "Sta?í jít dát n?co na v p?ípad?, ?e potkáte dívku. Ya nikdy nevíte, co se m??e stát.""Prokristapána," zamumlal Mike."Prosím Slick?" Danny jí obrovský zubatý úsm?v a zamrkala ?asami."Bla," ?ekl Mike, "Prosím t? n?kdy zkusit, ?e femme."****************Hodiny odbily hodiny jako Samantha vystoupila z taxíku. Podívala se na p?ední stran? panelu a nadechl se sebrat odvahu. Ve?la dovnit? a okam?it? vid?l, Danny a Mike.Ob? ?eny hráli hru bazénu. Byl to Mike ?ada, a kdy? se sklonila, aby se zast?elil n?co upoutalo její pozornost ve své periferní vid?ní.Tam stál Samantha v krátké hn?dé semi?ové sukn?, stehna vysoké silonky, hn?dé mokasíny podpatku a krémové barvy hedvábnou halenku. Sam si sundala hn?dý ko?ený kabát a p?e?el ke svému cíli.Mike ústa doko?án a Danny loktem ji zav?ete jej. Danny pak se rozhodl, ?e zamí?í do baru, aby je nechali na pokoji.Samantha p?istoupil a? s Mikem a ?ekl tichým hlasem: "D?kuji vám za va?e poznámky a krásné r??e, ale já jsem ten, kdo pot?ebuje, aby se omluvil. Mohli bychom si promluvit?""Jist?." P?est?hovali se do jedné z tabulek v okolí. "Co si p?ejete k pití?" Zeptal se Mike."Sam Adams," odpov?d?la blondýna, zelené o?i ?umivé.Mike vyvolány studené nápoje a posadil se."Omlouvám se za to, ?e mluví k vám v posledních n?kolika dnech," za?al Sam nervózn?. "A je mi líto, ?e jsem se odtrhl od polibku, který na jednu noc. Neud?lal jsi nic ?patného. Bylo to v?echno jsem já. Bylo to ..." Oto?ila svou pivo a pak pokra?oval. "Bylo to poprvé, co jsem líbal ?enu --- Jen jsem zpanika?ila, kdy? jsem si to uv?domil., Ale cht?l jsem, aby ji políbil. Cht?l jsem to tak ?patn?, ?e jsem se, ?e vám v?echny nará?ky. Myslím tím, ?e vzal dezerty z va?ich prst? s pusy. To je jasné ozna?ení, "za?ervenala Samantha, a pak pokra?oval s jejím p?iznání."Tak?e jsem strávil posledních pár dnech plá?e a sna?í se p?ijít na to, jestli jsem lesba nebo ne. Pot?ebovala jsem ?as p?emý?let a ujist?te se, ?e. Jsem také ud?lal hodn? ?tení na toto téma. Myslím, ?e "jsem to, co se nazývá femme," blondýna napil svého piva.B>"Proto?e, víte, nikdy jsem na?el p?ita?livost k jiným femmes, nebo dokonce androgynní ?eny, a pro m?, to je místo, kde jsem si myslel, ne, nejsem lesba., Ale pak jste p?i?el a v?iml jsem si hned, ?e budete nosit jen pánské oble?ení a pánské kolínské vody a sami si provedeno jinak. zjistil jsem, ?e je v?echno tak opojný a uv?domil jsem si, ?e p?itahovány k vám. ale m?l jsem ti to v?echno dávno p?edtím, ne? te? ?ekl. Necht?l jsem, aby to dopadlo to zp?sobem. A ... "Mike polo?il ruku na Sam men?ího. "To je v po?ádku. Nepot?ebujeme sp?chat do ni?eho."Mo?e zelené o?i se setkaly s Ocean Blue pro dlouhou chvíli.Samantha se vrátil Mike ruku stiskl, "Um ... sly?eli jste m? dneska, ?e jo?"Mike? o?i se roz?í?ily a ona nev?d?la, jak odpov?d?t."To je v po?ádku," malý blondýna p?esunul ruku na horní ?ást v?t?ího jedné a pohladil ji konej?iv?. "Tak?e, víte, jak se k tob? cítím."

August 13 2014

tranithk

?byt K Pronájmu"Hmm, to zní skv?le. A jsem opravdu rád dobrý perský / ?ecký jídlo. D?kuji," usmála se blondýna. B>"?ádný problém. Doufám, ?e budete mít skv?lý ve?er," ?el Danny kolem ní s obrovským intrikování úsm?vem na tvá?i.*****************Mike testoval ko?enitost polévky, a pak zkontrolovat na chleba, krátce. Její mobilní telefon zazpíval písni?ku, a kdy? odpov?d?la to, pokynula jedné z ostatních kucha?? dokon?it malina zálivkou obvaz na salát."Hej, Slick, Vím, ?e se vám nelíbí, n?kdo obt??uje p?i práci, ale je to d?le?ité," zadun?l Dannyho hlas z malého p?ijíma?e."Co se d?je?" Mike tichý hlas jasn? odrá?í její podrá?d?ní."Je to Samantha narozeniny dnes a ona se bude v restauraci," Danny nemohla udr?et obrovský úsm?v z tvá?e.Mike zmrazil chvíli se sna?í pochopit, co práv? sly?el. "Co je?""Myslím to vá?n?," potvrdil Danny.
B>"Jak to v?echno ví??" Modré o?i zamrkal, realita se pomalu svítat na bruneta."Vrazil jsem do ní na schodi?ti. Ona byla v?echno vyzdobený v n?jakém velmi ?enské oble?ení vypadá velmi sexy a poté, co ji komplimenty jsme za?ali mluvit. Ona mi ?ekla, ?e bude sama lé?it na dobrou ve?e?i, ale ona ?la sama . Tak, já vám ?íkám, te? je va?e ?ance, "roz?í?ily Dannyho úsm?v."?ance pro co?" Mike blikající pokra?oval. B>"Poj? Slick," odfoukl Danny se podrá?d?n? nadechl. "Já t? znám, stejn? jako od ... nav?dy. Nepou?ívejte ti?e na?lapovat se mnou. Má t? ráda. Jsem si tím jistá. Zeptal jsem se jí, co její typ byl a ona byla v podstat? popisující vás. Navíc m??ete" jsem mi u? ?ekl, jak se n?kdy na tebe dívá. ""Ale je to m?j domácí," zak?u?el Mike. B>"Seru na to Slick. Prost? to ud?lej," odsekl Danny.Mike neodpov?d?l. Místo toho vzala nahlédnout do jídelny zpoza dve?í kyvné a uvid?l Sam sed?l sám u malého stolku. "Musím jít. Promluvíme si pozd?ji." Ona se neobt??oval ?ekat na odpov??. Po n?kolika sekundách p?emý?let, co d?lat, kdy? znovu rozev?el telefon a ud?lal rychlý d?le?itý hovor.?í?ník, který se zú?astnil se Samanthou ?ekl, ?e se vrátí, kdy? ona byla p?ipravená na zakázku. ?el do kuchyn? a hned Mike mávl ho."Ano, Mike, co je to?" zeptal se. b>"Toli, chci vám dát ?en? u stolu sedmnáct extra zvlá?tní zacházení," bruneta re?ii."Ach ano, navíc zvlá?tní zacházení. Je to jeden z tvých p?átel?" Toli se usmál, s láskou. B>"Tak n?jak. Nyní, to je, jak bych rád, kdybyste s ní zacházet." Mike mluvil se svým dobrým p?ítelem a strýc v?e, co by cht?l vid?t jak se stane.Star?í pán s posety hlav? vlasy a ?erné hu?atým knírem pozorn? poslouchal. Usmál se b?hem hodn? z rozhovoru a dokonce smáli jeho nete?e vzru?ený o?ekáváním. Oni vyrostl blízko, kdy? za?ala pracovat v restauraci a on byl rád, ?e se pohybuje v jejím ?ivot?.Samantha si celou nabídku a nedokázal se rozhodnout, co si objednat.Toli se vrátil ke stolu s velkým úsm?vem na tvá?i. "Ach, sle?no Deneb, ná? ?éfkucha? byl informován, ?e jste tu pro speciální p?íle?itosti, a je velmi rád, ?e vám p?ipravit výb?r jídla, která nezklame. A proto?e je to va?e narozeniny, jsme rádi, aby sv?j ?as zde nádherný jeden. ""Moc vám d?kuji, ale jak to ví?, ?e mám narozeniny?" Zeptala se Samantha, mírné obavy patrný v jejím hlase."Aha ..." sna?il Toli rychle p?ijít s odpov?dí, ne? celý plán byl v troskách. "No ... ?ekl hostitele, který Danny McKinney vás poslal. Zavolala nás informovat o va?em mo?ném p?íchodu.""Vidím," malý blondýna nabídla ?í?ník napjatý úsm?v."Jestli dovolíte, sle?no Deneb, ?éfkucha? je p?ipraven trápit va?e chu?ové pohárky, v?e, co pot?ebujete ud?lat, je sed?t a u?ívat si," dokon?il Toli se da?ilo lukem.P?ekvapeni, co sly?í, Sam se rozhodl jít podél pro jízdu. "Dob?e."Dal?í ?í?ník p?istoupil s lahví 1993 Shiraz a nalil si sklenici pro oslavenkyn?, pak doleva na láhev na stole.Samantha se napil a byl velmi spokojen s jemnou ovocnou chutí.Toli vrátila s dít?tem zelené míchaný salát se speciálním dresinkem malina d?m, malý bochník ?erstvého horkého chleba, pe?eným ?esnekem, sýrem feta a ?erstvou petr?elkou.O pár minut pozd?ji blondýna byl p?edstavován s men?ími verzemi t?í nejpopulárn?j?ích ve?e?e. Nemohla uv??it svým o?ím. Zpo?átku si myslela, ?e to m??e být n?jaký omyl, ale ?í?ník trval na tom, ?e to je to, co kucha? cht?la, aby její chu?."Promi?te," za?al Samantha, "ale já se bojím já, nemusí být schopni dovolit takový extravagantní ve?e?i."Toli se jen usmál a ?ekl: "Není d?vod k obavám. ?éfkucha? bych mo?nost posed?t s vámi a vychutnat si p?ítomnost va?í firmy." Ustoupil stranou a tam stál Mike s vázou dvou desítek r??ových a bílých r??í v ruce.Samantha o?i se roz?í?ily p?i pohledu na tohoto vysokého ?eny v ?erných kalhotách a bílé ko?ili tla?ítko. Její vlasy visely kolem ramen a ona m?la uli?nický úsm?v na tvá?i."Ty jsi ?éfkucha? tady?" Sam zelené o?i pomalu zamrkal.Mike p?ikývl, jako Toli ?el pry?. "Ehm ... v?echno nejlep?í k narozeninám. To bylo to nejlep?í, co jsem mohl p?ijít s narychlo." Polo?ila kv?tiny na st?l a ?ekl: "To je pro tebe."Sam jen zavrt?la hlavou. "To je v?echno, jen tak neuv??itelné. Danny mi nastavit ne?""Myslím, ?e nastavit oba nás nahoru," dodal Mike.Krátký blond zamra?il na komentá?, p?emý?lel o smyslu za ním."Nevadilo by vám, kdybych se p?ipojil vás?" zeptala se bruneta, ukázal na prázdnou ?idli. B> "Myslím, ?e pokud ... rad?ji jíst sama?""Ach ne, prosím, posa?te se. Bude skv?lé se jíst sám jednou," Sam se usmál. "Doma, Max, moje ko?ka, po?ád mi spole?nost v dob? jídla, ale on není moc ?e?ník."Ob? ?eny sdílí lehký smích, ??astný, ?e jsem nastavit leh?í náladu na ve?er."Tak?e, jaké jsou v?echny tyto v?ci, které byly stanoveny p?ede mnou?" men?í ?ena mávala rukama nad lákav? podle tabulky.Mike byl více ne? ??astný, ?e mluvit o r?zných pokrm? na délku.Jak se vzorky r?zné pokrmy a mluvil ti?e, Samantha se p?istihla, ?e smetla, jak gurmánské hody, a to je tv?rcem."Bohové, to jídlo je naprosto neuv??itelné!" Samantha nad?en?. "Losos s krvavých pomeran?? a rozmarýnovou omá?kou m?l zem?ít! Marinované hov?zí a ku?ecí kabobs s koprovou rý?e bylo báje?ný, oh a já nikdy nezapomenu na pe?ené k?epelky v ?vestkovou omá?kou!" malá blondýnka sténala rozko?í. "Jsi opravdu vynikající kucha?. Tv?j ?ivot kamarád bude mít takové ?t?stí."Mike na poslední komentá? usmál. "Ach, ale po?kejte, my jsme neud?lali. Dezert by m?l být hotov do te?.""Dezert? Co je to?" Sam se p?istihla, ?e prakticky slintání na mo?nosti. B>"Uvidí?. Hned jsem zpátky," a se sexy mrknutím, vysoká bruneta ode?el od stolu. B>Mike se vrátil minutu pozd?ji se dv?ma deskami, z nich? ka?dá obsahuje n?co jiného. Posadil se, ukázala na ka?dé pochoutka v po?adí, a ?ekl: "To je baklava, a tohle je amygdalopita."Sam se podíval na sladkosti zv?dav?. "Dob?e, te? baklava jsem obeznámen se, i kdy? jsem nikdy nevid?l v tomto tvaru nebo stylu."Mike zvedl jeden z malých log ve tvaru válc?. "Tento druh má med v pasti v záhybech Fillo. Centrum je bohatá ?okoláda nápl?. Jakmile je srolovat, více medu je pokapané nad ním a pak se pono?í do jemn? nasekané vla?ské o?echy.""Bohové, to zní nebeský," zasténal blondýna. "V?d?li jste to?""No," Mike pomalu zavrt?la hlavou a její havran zámky kymácí ze strany na stranu. "Máme peka?, který p?ijde na za?átku roku ka?dý den, aby se zákusky., Ale já vím, jak se d?lá jim.""M??u to zkusit?" Zeptala se Sam, olizuje rty v o?ekávání. B>Mike nabídl sousto k ní a byl p?ekvapen, kdy? Sam naklonil se zakousnout se do ní, místo aby ji s jejími prsty. M?kké rty d?lal krátký kontakt s ukazová?kem, která vyústila ve výrobu Mike zachv?ní."Mmm ... oh, ?e je tak dobrý!" men?í ?ena vyk?ikla. b>Dumfounded, Mike jedl druhou polovinu lé?bu a ucítila záchv?v v b?i?e od zvuk? Sam d?lal."A co je tohle?" Zeptala se Sam a ukázal na sladký dort plátek."Ach, to je ?ecký o?ech dort. Je vyroben s mletých mandlí a sko?ice." kucha? ulomil kousek plátku a op?t nabídl její blond spole?nici. B>Sam ho vzala do úst a sténala na vlhkou texturou a lehkou o?echovou chu?.Mike sev?el okraj tabulky s volnou rukou jako dal?í flutter a mráz zasáhl její jádro. Co to sakra je? Budu se vzbudil na zvuky, ?e to d?lat. A nem??u Zdá se, ?e to pom??e. I>Ob? ?eny ukon?ili dezerty s dal?ím rozhovoru a n?kolika ?álk? silné kávy."Cítím se ?patn?, ?e jsem si vzal sv?j ve?er. Nebudete se dostat padáka, ?e?" Zeptala se Sam, ti?e, proto?e vystoupil z?ízení spolu."Ne, to bude v po?ádku. Moje teta vlastní restauraci," p?iznal Mike, její plné rty se objevil v ?kodolibým úsm?vem.******************Strávili noc ch?zi mimo v?echny bohaté potraviny, které se spot?ebované a sdílení p?íb?h? ze svého d?tství.Mike ?el Samantha ke dve?ím a nabízet jí dobrou noc. V okam?iku, kdy intenzivní tichu, které následovalo, se p?est?hovala n?kdy tak pomalu k blondýna ?eká rty a políbil ji jemn?.Samantha otev?ela ústa mírn? a povolen vstup sametov? m?kkým jazykem laskat její . Bohové, to je tak éterická --- tak bo?ský. Ne jako líbání kluka ... do prdele, já jsem políbil ?enu. I> zpanika?ila a náhle vytrhl a prudce otev?ela o?i. Zakryla si ústa s malou rukou a jen zíral, se strachem, do zá?ících modrých o?í. Úpln? nervózní, kdy? tla?il její dve?e a sko?il dovnit? zabouchl je za sebou.Mike stál tam, hloup?, s p?ekvapením a zmatek na tvá?i. "Dob?e, ?e ne?el dob?e. Zatracen?." Za?eptala drsn?, a ?el dol?, sklí?en?.****************T?i dny uplynuly, ani? by bu? ?ena vid?t nebo mluvit s ostatními.Mike le?el na b?i?e na gau?i poslouchat své oblíbené Nine-Inch Nails CD na stereo, zatímco Danny sed?l v k?esle zvykal na ?ipy a guacamole."Já tomu nerozumím. Já prost? nechápu, co se stalo mezi vámi dv?ma. ?ekni mi je?t? jednou, co se stalo," zeptal se Danny, kdy? praskaly dal?í ?ip, hlu?n?.B>"Ne, já nechci. U? jsem ti ?ekl t?ikrát. Pro? je t?eba ji analyzovat?" Mike zasténal a popadl pol?tá? umístit nad hlavu tak, aby nemusel sly?et její p?ítel chvástat.B>"Proto?e jsem dobrý na to, aby na dno v?cí?" Najednou ?árovka v Dannyho hlav? svítí. "Mám to! Sakra, pro? jsem ho chytit d?ív? Mike, ?e je nová!""Co je?" bruneta zvedl pol?tá?, pokrývající hlavu, lehce, a vykoukl z pod n?j."Nikdy políbila dívku, nato? být ve vztahu s jedním. Ona je dít? panna hráz. Její reakce byla výsledkem její pocity, ?e jsou tak nové, --- to je v?echno," dokon?il Danny její analýzu s gestem ruce a velký zubatý úsm?v."Mo?ná má? pravdu," zamra?il se Mike a oto?il se p?es v?echny Danny ?ekl v její mysli. B>"Já vím, ?e mám pravdu," Danny vzdorn? prohlásil. "M?li byste se pokusit s ní promluvit.""NO WAY!" bruneta zvolal, d?rování její pol?tá? pro d?raz. "Sam musí být pohodlné. Nechci ji cítit pod tlakem do ni?eho.""Dob?e, tak alespo? napsat poznámku. Nech to na její dve?e. Prost? n?co jednoduchého ..." odml?el Danny zvá?it, co malá blondýnka mohli pot?ebovat sly?et v tomto bod? v ?ase. "... Se omlouváme za p?ekro?ení svých hranic, ?ekl, ?e si myslel, ?e jsi ji správn? ?etl, ale mo?ná jste se mýlili. ?ekn?me, ?e jste necht?l zni?it její narozeniny ---, ?e doufám, ?e je v po?ádku. N?co po t?ch ?ádky. "Mike prohlí?el její p?ítel a povzdechl si. Dala Dannymu její ochranná známka zvedl obo?í pohled a ?ekl: "Tak jo, vypadni. P?ísahám, ?e jsi sem p?i?el jen jíst, jaké potraviny mám. Jdi najít si p?ítelkyni, která bude va?it pro vás.""Ale já jsem si myslel, ?e je to d?vod, pro? jsem si t?," odpov?d?l Danny sarkasticky. Pak vysko?ila a rozb?hla p?ed Mike ji mohli pronásledovat.Naho?e, Samantha objímat s Maxem na posteli. Byla unavená z plá?e a bojuje sama se sebou o své sexualit?. "Maxi, myslím, ?e tvoje maminka je lesba. Je to v po?ádku s tebou?"Green-eyed cat p?edl v náru?í.Políbila ho na tvá? a rozhodl se vstát.V kuchyni, ona p?ipravila kr?tí a ?výcarský sýrový sendvi? se sklenkou sojové mléko.Po ob?d?, malé blondýnka sed?la na gau?i a p?emý?let o tom, jak se bude blí?it Mike, o tomto tématu a vysv?tlit své kroky v noci. Ach, ano, v noci, kdy? ucítila ty rty proti ní a ?e nádhern? m?kký jazyk laskal její vlastní. Její mysl driftoval na to, jak ten ve?er hrál, a pak zp?t do polibku a jak to cítila. Brzy její sex klepal na dve?e své mysli. Sklouzla jí d?íny a op?el se do pol?tá??. Jedna ruka vklouzla pod tri?ko tahat na rychle tvrdnoucí bradavky neomezené pomocí podprsenky. Na druhé stran? na?el svou cestu do jejích kalhotek a mezi její promo?ené, oteklé záhyb?. Myslela si, ?e Mike je silné, mozolnatých rukou hladil její t?lo a její boky se prudce.Mike ti?e p?iblí?il ve druhém pat?e dve?e bytu. Ona je stanoveno na kartu Sam jménem na ní a polo?il r??ové r??e na vrcholu. Chystala se odejít, kdy? jí chce jednání zvedl sténání zvuk."Ohhh ... dotkni se m?. Ahhh .... Ano Mike, fuck me. Kurva meee," Sam?v hlas loupaná.Vysoká ?ena nohy se obrátil na gumu, kdy? usly?ela tato slova. Sev?ela její sex a náhodn? se naklonila p?íli? daleko pra?til hlavou o dve?e.Sam sly?el hluk a uklidnila. Stála ve dve?ích moment dlan?mi naplocho na povrch d?eva a jen poslouchal. Popadl kliku, kdy? prudce otev?el dve?e jen najít platformu prázdné, s výjimkou karty a r??e. Ona se vrátila k pohovce a ?etl obsah obálky. Hmm, ona je velmi sladká. Ale to také znamená, ?e m? musel sly?et. Ale ne. I> Samova tvá? scrunched ve frustraci. Sakra. Dob?e v po?ádku, nemohu zabývat, ?e. Ona se pokusil oslovit m?. Bohové, pro? je to tak t??ké? I>Mike le?el na koberci v obývacím pokoji, srdce jí divoce bu?ilo. Sotva se dostal p?es dve?e, ani? by se chytil. Necht?l, aby se na ot?esy svého libida, vylezla na telefonu a zavolal Li?ák.Samantha se podíval z okna, zatímco ona p?emý?lel, co ud?lá. Najednou nápad p?i?el na mysl, aby ?la nahoru.Danny otev?el dve?e p?ekvapen krátkou blondýna. "Hej, co se d?je?""Pot?ebuji laskavost," zeptala se Sam, o?ívat se nervózn?. B>"Jist?," usmál se Danny, ustoupil mávat men?í ?enu p?es dve?ích.Sed?li u kuchy?ského stolu, po Danny o?i?t?ny od v?ech pizza krabice a prázdné kartony ?ínské jídlo, a mluvili o tom, Mike pozornost."Tak?e si myslíte, ?e bude fungovat?" Zeptala se Sam."Rozhodn?. V?? mi. Vím, Slick, jako v zadní ?ásti mé ruky," dal Danny Sam s v?domím, vzkaz, doprovázený její ochranné známky zubatý úsm?v."Pro? jsi jí zavolat Slick, n?kdy?" malá blondýnka se zeptal, nos mírn? scrunching, jako to ud?lala."No, na st?ední ?kole, ona byla opravdu hladká s holkama," Danny vypustil melancholický povzdech, její mysl se ztratila v zapamatování jednodu??í ?asy, s její nejlep?í kamarádkou. "Zlomila mnoho srdce a ud?lala více ne? polovina dívek ve ?kole p?ehodnotit svou sexualitu."Sam p?i té my?lence se usmál. Vím, ?e bych spadl na záda a pak taky. I> "A pro? jí ?íkat lasi?ka?""Ehm ..." za?ervenala Danny, zu?iv? pod blondýna je kontrolou. "No já m??e být pon?kud lstivý, jak dostat svou cestu," Vysv?tlila, co? Samovi dal?í vzkaz a úsm?v."Díky za va?i pomoc lasice," malý blondýna vrátil oba vzkaz a úsm?v. B> "Tak se uvidíme v 7 hodin?""Jo, budeme tam," Danny p?ikývl, ch?zi Sam ke dve?ím. "A neboj se," zavolala za mírný údaj ustupující po schodech dol?.****************Danny chodil po kuchyni."Co ti trvalo tak dlouho? ?íkal jsi, ?e to bude hned dole," zeptal se Mike, její podrá?d?ní s uvoln?ným postojem své p?ítelkyn?, jasn? patrné."M?l jsem n?jakou práci. Chill out," usmál se Danny, bruneta nálada ji fazing v nejmen?ím.B>"Poj?me," odsekl Mike. B>"Po?kej chvilku," dal její p?ítel jednou p?es Danny. "Musí? zm?nit.""Co je? Kdy jsem musel m?nit jít na pivo s tebou?" Mike vyplivl."Spu?t?ní dnes ve?er," odpov?d?l Danny. "Sta?í jít dát n?co na v p?ípad?, ?e potkáte dívku. Ya nikdy nevíte, co se m??e stát.""Prokristapána," zamumlal Mike."Prosím Slick?" Danny jí obrovský zubatý úsm?v a zamrkala ?asami."Bla," ?ekl Mike, "Prosím t? n?kdy zkusit, ?e femme."****************Hodiny odbily hodiny jako Samantha vystoupila z taxíku. Podívala se na p?ední stran? panelu a nadechl se sebrat odvahu. Ve?la dovnit? a okam?it? vid?l, Danny a Mike.Ob? ?eny hráli hru bazénu. Byl to Mike ?ada, a kdy? se sklonila, aby se zast?elil n?co upoutalo její pozornost ve své periferní vid?ní.Tam stál Samantha v krátké hn?dé semi?ové sukn?, stehna vysoké silonky, hn?dé mokasíny podpatku a krémové barvy hedvábnou halenku. Sam si sundala hn?dý ko?ený kabát a p?e?el ke svému cíli.Mike ústa doko?án a Danny loktem ji zav?ete jej. Danny pak se rozhodl, ?e zamí?í do baru, aby je nechali na pokoji.Samantha p?istoupil a? s Mikem a ?ekl tichým hlasem: "D?kuji vám za va?e poznámky a krásné r??e, ale já jsem ten, kdo pot?ebuje, aby se omluvil. Mohli bychom si promluvit?""Jist?." P?est?hovali se do jedné z tabulek v okolí. "Co si p?ejete k pití?" Zeptal se Mike."Sam Adams," odpov?d?la blondýna, zelené o?i ?umivé.Mike vyvolány studené nápoje a posadil se."Omlouvám se za to, ?e mluví k vám v posledních n?kolika dnech," za?al Sam nervózn?. "A je mi líto, ?e jsem se odtrhl od polibku, který na jednu noc. Neud?lal jsi nic ?patného. Bylo to v?echno jsem já. Bylo to ..." Oto?ila svou pivo a pak pokra?oval. "Bylo to poprvé, co jsem líbal ?enu --- Jen jsem zpanika?ila, kdy? jsem si to uv?domil., Ale cht?l jsem, aby ji políbil. Cht?l jsem to tak ?patn?, ?e jsem se, ?e vám v?echny nará?ky. Myslím tím, ?e vzal dezerty z va?ich prst? s pusy. To je jasné ozna?ení, "za?ervenala Samantha, a pak pokra?oval s jejím p?iznání."Tak?e jsem strávil posledních pár dnech plá?e a sna?í se p?ijít na to, jestli jsem lesba nebo ne. Pot?ebovala jsem ?as p?emý?let a ujist?te se, ?e. Jsem také ud?lal hodn? ?tení na toto téma. Myslím, ?e "jsem to, co se nazývá femme," blondýna napil svého piva.B>"Proto?e, víte, nikdy jsem na?el p?ita?livost k jiným femmes, nebo dokonce androgynní ?eny, a pro m?, to je místo, kde jsem si myslel, ne, nejsem lesba., Ale pak jste p?i?el a v?iml jsem si hned, ?e budete nosit jen pánské oble?ení a pánské kolínské vody a sami si provedeno jinak. zjistil jsem, ?e je v?echno tak opojný a uv?domil jsem si, ?e p?itahovány k vám. ale m?l jsem ti to v?echno dávno p?edtím, ne? te? ?ekl. Necht?l jsem, aby to dopadlo to zp?sobem. A ... "Mike polo?il ruku na Sam men?ího. "To je v po?ádku. Nepot?ebujeme sp?chat do ni?eho."Mo?e zelené o?i se setkaly s Ocean Blue pro dlouhou chvíli.Samantha se vrátil Mike ruku stiskl, "Um ... sly?eli jste m? dneska, ?e jo?"Mike? o?i se roz?í?ily a ona nev?d?la, jak odpov?d?t."To je v po?ádku," malý blondýna p?esunul ruku na horní ?ást v?t?ího jedné a pohladil ji konej?iv?. "Tak?e, víte, jak se k tob? cítím."

August 12 2014

tranithk

??ena, Která Je?t? ?ekl: "klí?ek"

Jsem zápasil se svým sv?domím, a já jsem ztratil.Moje ?ena pracovala sm?ny, a byl ?asto pry? ve?ery a noci. Moje sv?domí mi ?ekl, ?e bych m?l p?eru?it kontakt s Patricií po tomto setkání, ale i jiné pocity, jiné nutkání m? p?ede?el. Byla tam ?asto u po?íta?e, a to bylo tak velmi snadné d?lat ...Kdyby ná? kontakt se vrátil být jen o ?ist? obecných v?cí, které by mohlo být jeho v?c. Ale tam byla diskuse o sexu, který nás p?ivedl dohromady, a kdy? jsme nikdy nemluvili o tom, co se stalo, bylo, ?e tam v?dy pod povrchem. Jist?, diskutovali jsme docela oby?ejné v?ci, ale ...V této konkrétní noci jsme munhöggs trochu o diskusi, která se rozho?ely v médiích o mladých dívek oble?ení. P?esn? to, co bylo ?e?eno, napsáno, nemám p?ímý pam??. V?echno, co zmizel, kdy? jsem najednou vid?l text p?ede mnou:"Ty by jen v?d?t, co mám na m? dnes ve?er ;).Zasáhl m?. V?d?l jsem, ?e to vedlo do nebezpe?né silnice, ale nemohl jsem p?estat sám. "Co je?" Napsal jsem."Nic," zn?la odpov??.Je mi bu?ilo v celém t?le. Vzpomínka na to, jak vypadala její nahé krásy vrátil a naplnila mou mysl. S ním také p?i?el Vzpomínka na to, co se stalo, a spadl jsem p?ímo do role. "Doka?te to," jsem napsal.?ekal jsem, kdy? jsem se sna?il odbo?it vpravo na moje pocity. Jak Vid?l jsem, text se objeví: "Je to rozkaz?"Bez p?emý?lení jsem kliknul po?ádat o p?enos fotoaparátu. Jak úleva a zklamání bojoval za m?, kdy? byla ?ádost zamítnuta. Stále automaticky pohybující se prsty, "Ano, to je rozkaz. Chci t? vid?t. "Odpov?? p?i?la rychleji, ne? jsem ?ekal, "já odmítnout rozkazy."Teprve kdy? jsem sed?l v aut? a jel jak jsem dorazil na jak snadno se dostal jeho cestu. To by vy?adovalo mnohem v?bec. Zpo?átku jsem byl na?tvaný. Pak jsem si uv?domil, ?e to ?lo tak jednoduché, proto?e jsem také Cht?l ji, to bylo si v?iml na Nejsem vypnutý dálnice a domovu znovu oto?il. Proto?e jí cht?l jsem znovu, ?e jsem ji ?ádoucí.Dal?í ?ást mého já ?ekl, ?e to ?ílenství nemohl dostat pokra?ovat. Nakonec jsem p?i?el na kompromis s sebou. Musím vyzkou?et své limity, jak jí dosáhnout místo, kde si opravdu vzal stop slova do úst; ?ekl: "klí?ek". Dostat tato hra skon?í. Bylo to sebeklam na nejlep?í, a nikdy jsem pova?oval blí?e co by se stalo, kdyby ne?ekl "výhonek". Hluboko uvnit? jsem v?d?l, ?e to nebude stát.Bylo to sotva, kdy? jsem stiskl Tla?ítko na vrátného a? hukot oznámila, odemykání dve?í. ?ádný pozdrav, ?ádná slova, jen zatla?te dví?ka otev?ená. Vzal jsem po schodech nahoru, zatímco v?echny pocity jsem plaval kolem v ?aludku. Kdy? jsem dorazil na její dve?e, zjistil jsem, ?e to bylo na pootev?ené. Byl jsem ohromen. Ur?it? se ho nebojí.Zhluboka jsem se nadechla a ?ekala, a? jsem cítil, ?e role proniknout dovnit? d?ív, ne? jsem krok dál. Zav?el dve?e ti?e za sebou a pro jistotu zamknout na m?. Ur?it? sly?el knoflík z kuchyn?. To je místo, kde jsem ji na?el. Postavila se a op?el zadkem proti d?ezu, oble?ený ve starém prádlo, které dosáhly a? na stehna."Co je to?" ?ekl jsem a ukázal.Ona jí pokr?ila rameny ramena. "Lhal jsem," ?ekla.Podíval jsem se na ni s nejp?ísn?j?ím pohledem jsem mohl dosáhnout. Trvalo to opravdu ?ádný trik v?bec vid?t p?es vrchol tanku, viz její krásné prsa pro oko mé mysli. Jako by to nesta?ilo, jak stáli proti tkaniny. V Koutkem oka jsem vid?l n?co na d?ez, který mi dal náhle rozmaru. Vzal jsem si nezbytné kroky kup?edu a popadl n??ky. V?iml jsem si, jak se jí zatajil dech, kdy? jsem vzal n??ky na ni.P?eru?ila jsem prádlo na polovinu, zdola nahoru, alespo? dokud se n??ky p?i?li úrove? s jejími ?adry. Pak jsem roztrhal zbytek rukama. Te? vid?l, ?e má bílé bavln?né kalhotky samy o sob?, a to jsem ?ez p?íli? a? za b?hu.Teprve pak dostal Patricia Mali ústa: "Co to d?lá??" zeptala se chraplav?.Bylo nemo?né v?d?t, jestli je to opravdu strach, nebo jestli naopak odhaduje najednou. Jen jsem v?d?l, ?e adrenalin pulzující v t?le, a ?e ?ekla: "klí?ek". Odn?kud jsem nutkání vytáhnout shromá?d?ný n??ky ?pi?ku proti krku. Zalapala po dechu s vyt?e?t?nýma o?ima. To, ?e se rozhodn? neo?ekává. "L?e? a odmítnutí objednávek," ?ekl jsem. "To nemohu dovolit. Musíte být zapnut místo. " Její hru? zvedala a klesala, te?, kdy? byl t??ce dýchal. Zav?sil jsem na ?eza?ce. "Trvat n?kolik krok? vp?ed," ?ekl jsem. "Jdi pak dol? koleno. "Málem jsem ode?el n??ky, dokud ona poslechla p?íkaz. Byl jsem p?ipraven na ?e by odolat, aby Poté, co jsem odstranil n??ky, ale ona se nepohnula, kdy? jsem odlo?il n??ky a rozepnul si kalhoty za zády. P?ipadalo mi to jako úleva dostat volné kohout pulzovala n?co velkého v mých kalhotách. Jist?, tou?ila jsem po ní n?co stra?ného.Vytáhl jsem jednu z kuchy?ských ?idlí a posadil se na tak Sed?l jsem p?ímo p?ed ní. Jak Vzal jsem její hlavu do dlaní a p?itáhl si ji k mé pulzující stánk?.Teprve te? jsem se bránila. Stáhla hlavu, zatímco ona se bránila rukama proti ?idli, kolena, co mohla. S rychlým úsilím jsem hodil ji na podlahy a poda?ilo se jí zatla?te na ?aludek. "Ur?it? má t??ký ?as porozum?ní to, "?ekl jsem. "Máte co ?íct. Musíte jen znát své místo. " M?l jsem jedno koleno na zádech a poda?ilo vyrvat m? roz?ezat prádlo od d?ezu. Ne? se sta?ila ohradit sám s rukama sám, jsem dokázal svázat ruce svého od?vu."M??eme zkusit znovu?" ?ekl jsem, kdy? jsem chytil velkou hrst vlas?. Nyní p?i?la dobrovoln? na koleno znovu. Posadil jsem se na ?idle a op?t ji chytil za hlavu. Její rty byly m?kké, vlhké, zvoucí. Jsem skoro cítil kolem nich m?j penis jen tím, ?e na n? dívat.Dokonce ani? by byl schopen vzít zbran? na pomoc d?lal Patricia odpor. Oto?ila hlava, opravdu bojoval s omezenými zdroji, které m?la na to, aby va?e ústa je nucen se po mém pevném ro?ni. "Opravdu? to je tak budeme mít, "?ekl jsem. Já u? musel nutit, abych nechal ?et?zec. Pro ka?dý okam?ik zmizela více a více z mé obvyklé sebe ve prosp?ch lascivní, ovládající monstrum. Jsem pustil z hlavy, aby mohli vytáhnout z mého pás. Otev?ela o?i a zalapal po dechu, "Ne!"Ale "ne" není toté? jako "klí?ky". Rychle jsem p?i?el na nohy, strhl ji a str?il ji ven z kuchy?ského stolu. "Prosím, ne," vydechla Patricia znovu."Na to je p?íli? pozd?." I slo?il pás dvakrát a ude?il s ním proti dlani. "Co musíte ud?lat?" ?ekl jsem tehdy, kdy? jsem nechal pás zem? na její ?unka.Okam?ik ticho, ne? ?ekla: "Musím se nau?it znát své místo.""Tak Tady to je, "?ekl jsem. Pásek p?istál na ji znovu. "Co musíte ud?lat?""Musím se nau?it znát své místo."Otázka, odpov??, biti opakoval, kdy? jsem zmizel do svého vlastního vzru?ení. Byl jsem zva?uje r?zné mo?nosti, proti sob?, opojen mocí jsem m?l nad tímto naprosto nádherná ?ena. Skon?ila a? kdy? její h?í?n? sv?dné hý?d? byly jasn? ?ervené.Byla u? stojí s nohama mírn? od sebe. Beze slova jsem stál za ní, vedena m?j tuhý penis proti cíli a pronikl ji tvrd?. Zalapala po dechu, ale tentokrát to bylo sly?et jasné, ?e je to její vlastní nadr?enost, která se projevila. Popadl jsem ji za vlasy a vytáhl, kdy? jsem jel tvrd?, surový, zví?ecí. V?echny její ?asné protesty zbledl proti vlhkosti, která obklopovala m?j penis. Její kundi?ka byla sání popadl m?, kdy? vydechla vzru?en?.Posral jsem ji jako ?ílenec. Vytáhl jsem m?, a? se zastavil tahal na m?j penis. Teprve pak Po?ád jsem jednu ruku pod sebe a nechat sperma odkapávat do dlan?, kdy? jsem sundal kon?etinu. Pak jsem jel p?ík?e do dvou prsty v ní a kopal tak hodn? cum, jak jsem mohl. Dr?ela jsem ho za ruku jako malé misce, kdy? jsem ?el kolem stolu a dr?el ji p?es obli?ej. "Sn?z to!" P?ikázal jsem.V té chvíli jsem si myslel, ?e by protestovat. Místo toho jsem m?l brzy rty a jazykem na ruce. Pila s uspokojením, jak se usrkával a omývané v spermatu, který byl práv? vst?ikuje p?ímo do její kundi?ky.Jak obrátila se její o?i a vid?l jsem vzdorem v o?ích, i kdy? ?ekla: "Jste spokojeni se?""Co se d?je?" ?ekl jsem. "M?li byste se zeptat, jestli jsem ??astná s tebou. U? jste nepochopili, ?e víte, ?e va?e místo? ""Moje místo?" vy?t?kla. "Co to sakra ví? o mn?? Jsem nezávislá ?ena. Co tím myslí? vím, moje místo? "Byl jsem trochu zmatený v tomto náhlém zvratu. Ve zp?tném pohledu, jsem si uv?domil, ?e se bála, ?e bych jen jít moje cesta, to byl její zp?sob, jak se ujistit, ?e je to pokra?ování. Nemusela se bát, ne pro n?j, ale m? to dostalo rychle posílit své nové roli jako pravítko."Va?e místo," ?ekl jsem. "M?li byste znát své místo. A práv? te? va?e místo z postele. "Patricia odfrkl. Kdy? jsem vytáhl kalhoty a obe?el st?l, vstala. Stála a hled?la vyzývav? na mi, ale zdálo se, ?e zapomn?li na n??ky le?ící na d?ez. Rychle jsem se ujistit, aby ocel na krku znovu. "Má? s tím n?jaký problém?""Ne," za?eptala. Oto?ila se a ve chvíli, kdy to ud?lala, ?e m?j pohled padl na zást?ra, který visel vedle d?ezu."P?esta?!" ?ekl jsem.Zalapala po dechu, kdy? p?i?el textilie p?es o?i. Ujistil jsem se ud?lat správné uzel na zádech hlavu, ne? jsem tla?il ji p?ed sebou sm?rem k lo?nici. Ona narazil na tehdej?í a pak, ale já tla?il neúnavn? dál. Poté, co v lo?nici jsem tla?il ji na postel. "Získat na zp?t! ""Ale já jsem svázané za zády," protestovala.Díky tvrdé ruce, jsem jí lhát, ?e jsem ji cht?l, s rukama pod ní. Bylo to jist? nep?íjemné, ale to jsem se nestaral v?bec o."Co budete d?lat se mnou?" Op?t, to bylo nemo?né ?íci, zda to zn?lo strach nebo vzru?ení. Byl jsem na nohy a neobt??oval odpov?d?t. To netrvalo dlouho pro m? najít n?co u?ite?ného.Posadil jsem se na postel a ude?il Patricia na stehna. "Roztáhn?te nohy! "Tak ona bez dal?ího upozorn?ní. Umíst?n jsem mezi nohy a mnul n?co kolem její sláv?, ne? jsem vytáhl od sebe velké stydké pysky. Zdálo se, ?e jí z?ejm? ret, smyslná zvuk byl sly?et od ní. Kdy? jsem vyplázl jazyk a nechat stres p?es její klitoris za?ala, jako kdyby dostala elektrický ?ok.Dotkla jsem se jeho ústa na její pohlaví, v?ude, rozho??en?, jako bych ji cht?l poz?ít. M?j jazyk se vst?ebává ??ávy, které sou?asn? napln?né mé nozdry. Mohl bych dokonce rozeznat v?ni malého zrna, která byla vlevo. P?est?hovala se na boky, zatímco jsem se vrtat m?j jazyk do ní lízat je?t? víc ze svého vzru?ení, juckade se v mém ?ivot?, kdy jsem ji políbil na kluzké sex, f?ukala hlasit?, kdy? jsem znovu lee t jazykem zpracovávat její klitoris. Její dýchání chraplavý; svíjející se na postel, a tak p?i?la slova: "To m? poser! To m? poser tvrdé! To m? poser jako zví?e! "Vytáhl jsem hlavu. "Víte, va?e místo?" pak Zeptal jsem se."Ano," vydechla. "Copak to nevidí?? To m? poser! To je moje místo. Chcete-li být v prdeli! Chcete-li nabodl na pevném penis ""On ne, "?ekl jsem. "Tvé místo je o víc ne? jen to." Ud?lal jsem malou um?leckou pauzu, aby sly?el její zklamaný výdech. M?j penis byl sám o sob?, p?ipraveni ji znovu proniknout, a nebylo nic, co bych cht?l, ale ...Natáhl jsem ruku chytit kartá? jsem p?edtím vybral m?. Bylo to p?ímo p?es plastu, v?etn? kartá?e, malé Pevné kolíky, které jsem nyní lisované proti její vystavené pohlaví. Te? zalapal po. "Co to d?lá??"Dotkl jsem se kartá? proti ní. Sledoval jsem, jak se kousla do rtu, aby ukazuje, ?e bolelo. "Va?e místo," ?ekl jsem, "je to asi dostat v prdeli. Va?e místo je asi zavázat. Va?e místo je, ?e nadr?ený coura, kdo ?te mé zavolání. " Stiskl jsem kartá? trochu navíc na ní a te? zasténala málo. "M?j malý perverzní náznak," vysv?tloval jsem. Vytáhl jsem kolem kartá?e a p?itiskl její klitoris, kdy? jsem se naklonil, aby vytáhnout sv?j jazyk kolem otvoru.Kdy? vydechla, to byla sm?s bolesti a extáze, ?e narazil na rtech. Vytáhl jsem ústa, oprá?il z její klitoris dol? do díry, zatímco ona stiskl zuby proti rtu. "Ty jsme se dohodli?""Ano," za?eptala. "Dohodli jsme se.""Postavte se na koleno na podlahy. "Oslepený had?íkem plazil Patricia nad postelí a postavil se koleno na podlahy. Posadil jsem se na okraj postele s nohama zk?í?enýma a vyu?il p?íle?itosti vytáhnout sv?j penis ven za b?hu. Celý pokoj byl jako soukromý obrovské silové pole, kdy? jsem si vzal její hlavu do dlaní. Její rty pootev?ené, jako by ?ekala, ?e bych po?ádat, aby m? olizovat. "No, co je nyní va?e místo?"Jasn? jsem vid?l, jak polkla. "Moje místo je, ?e je nadr?ená d?vka, která uspokojí va?e zvrácené touhy," odv?tila.Byl jsem ohromen její spontánní tvo?ivost, ale já jsem nemluvil o tom. "Ozna?it ji líbat moje boty," ?ekla jsem, kdy? jsem tam dr?el hlavu. Kdy? p?itiskla rty proti ?erné k??e ?ekl jsem, "Lick moje boty jako znamení va?e poslu?nost. "Její nechu? bylo jasné, ale zasekl se její jazyk a p?itáhl si ji zlehka k bot?. Teprve te?, jsem vzal a p?inesl hlavu sm?rem na mém tuhý penis. Její rty se leskly, kdy? se dýchá nepravideln?, jeho rty byly pootev?ené. Odstr?il jsem ji na m?, juckade s jeho penis do úst. Trochu slin b??el ven, ale cítil jsem jasn?, jak pracovala se svým jazykem, i kdy? se nemohla pohybovat na hlava, vid?l jasn?, ?e se jí líbí, ?e budou nuceni se p?es mé tvrdé mu?ství.Odstr?il jsem ji na m? úpln?. Vid?l jsem, ?e se její rty spo?ívalo kolem kukroten, ne? jsem ?ekl: "Jak to bylo? Cht?l jsi, abych t? do prdele? " P?ikývla. Nebylo to tak dob?e, vzhledem k okolnostem, ale gesto byl zaznamenán ve v?ech p?ípadech. "Jasn?, já seru na tebe," ?ekl jsem.P?est?hovala jsem se stranou a str?il ji z postele. Vstala d?lat to nejlep?í, cht?la vlastní. M?l jsem kartá? na vlasy v ruce a plácl ji na hý?d? s hladkou horní. "Ale já jsem kurva t? jen tehdy, pokud jsem si naprosto jistý, které máte v úmyslu být velmi poslu?ná d?vka. ""Ano!" Málem vyk?ikla. "Jsem tvoje poslu?ná d?vka. Souhlasím s tím, aby v?echny své zvrácené my?lenky jen jsi m? do prdele! "Jí facku jsem znovu, ne? jsem se obrátil na h?eben právo a stiskl h?ídel v její pí?i. F?ukala. "M?j penis," zasténala p?ed. "Chci sv?j penis.""Bude? mít v?echno m?j penis, "zasy?el jsem. Byl jsem te? úpln? nastavena na jediná v?c. Zatímco jsem ode?el ?t?tec v ní, jsem se naklonil dop?edu a kapkách sliny celé její ?itní otvor. Okam?it? pochopil, co bylo na Jednou, zalapala po dechu.Stále zeptala se: "Co to d?lá??""Moc dob?e ví?, co já vím," odpov?d?l jsem, kdy? jsem nasm?roval tuhý trh p?ed jejím zadním otvorem."Kunda," zasténala. "Myslel jsem, ?e m? bude ?ukat do pí?i.""Já vím," odpov?d?l jsem stroze. "Ale já te? p?jde. Také sem nechodí a klást po?adavky. Znát své místo! " I kdy? jsem ?ekl poslední slova, nechal jsem péro tla?í do její sv?ra? silou. Zasténala hlasit?, ale nebyl jsem milostivý. ?ena p?inesla n?co ve mn?, n?které z nejvíce brutální ?lov?k m??e za?ít, a vytáhl jsem to tvrd? vrazil hluboko do ní, kurva její zadek, zatímco ona byla vy?erpaný na postel a zasténal. Cítil jsem, kartá?e h?ídel p?es tenkou p?epá?kou a dotkl se jí trochu, kdy? jsem narazil na zádech.Musel jsem se rozjet na p?echázet, kdy? jsem se díval do její klitoris rukou. To nebylo v?e tak snadné se pohybovat kartá?, t?ít sv?j klitoris a rövknulla ji stejn?, ale to je to, co jsem ud?lal. Ona pokra?ovala na?íkat, ale zn?lo to te? jinak. Stiskl jsem víc na její tla?ítkem touhy a dostal odpov?? jsem doufal. Nebylo pochyb co se jí stalo. Dech se stále více a více p?eru?ovan?, s velikým, p?íjemné sténání prudce jí ho.Celé její t?lo se t?ásla, kdy? nutkání zmocnil to. Po?kal jsem, a? její vyvrcholení tém?? vytratila, pak jsem upustil v?echno, co jsem m?l v ruce, aby se jí dr?et, kdy? jsem v prdeli její t?sné kretén jako hlady námo?ník na volno. Cítil jsem, ?e sp?chal do jeho penis, tém?? cítil cum p?ihnal z ?ourku a prost?ednictvím krve napln?né pravítko. Jak ?erpané m?j cum z její kretén.Vydechl jsem tvrd?, kdy? jsem vytáhl péro. Byla sama a lapal po dechu, kdy? jsem ji popadl a p?itáhl si ji kolem. Její ocas skon?il na patro s ?uchnutím. Tam sed?la, zdánliv? neschopný se pohybovat vlastní silou. Rozvázal jsem pásku, a zatímco ona stále mhou?il o?i proti sv?tlu, ?ekl jsem, "Do budoucna o?ekávám, ?e budete d?lat, co se mi zlíbí bez reptání. M?li byste znát své místo. "Poslední v?c, kterou ud?lal jsem p?edtím, ne? jsem ode?el byl dát Patricia facku.Po návratu dom? jsem nepoznal jsem, kdy? jsem si vzpomn?la na události ve?era. Nikdy bych nev??il, ?e jsem to ve mn? lé?it ?enu takhle. A co jsem ?ekl? "V budoucnosti ..."? Mohlo by to sakra nikdy být jakékoliv pokra?ování. Nejen na sv?domí za?ala hlodat na vá?n?, ale také proto?e jsem se bál, ?e stran? sám jsem u? nemohl potla?it.
P>
tranithk

??ena, Která Je?t? ?ekl: "klí?ek"

Jsem zápasil se svým sv?domím, a já jsem ztratil.Moje ?ena pracovala sm?ny, a byl ?asto pry? ve?ery a noci. Moje sv?domí mi ?ekl, ?e bych m?l p?eru?it kontakt s Patricií po tomto setkání, ale i jiné pocity, jiné nutkání m? p?ede?el. Byla tam ?asto u po?íta?e, a to bylo tak velmi snadné d?lat ...Kdyby ná? kontakt se vrátil být jen o ?ist? obecných v?cí, které by mohlo být jeho v?c. Ale tam byla diskuse o sexu, který nás p?ivedl dohromady, a kdy? jsme nikdy nemluvili o tom, co se stalo, bylo, ?e tam v?dy pod povrchem. Jist?, diskutovali jsme docela oby?ejné v?ci, ale ...V této konkrétní noci jsme munhöggs trochu o diskusi, která se rozho?ely v médiích o mladých dívek oble?ení. P?esn? to, co bylo ?e?eno, napsáno, nemám p?ímý pam??. V?echno, co zmizel, kdy? jsem najednou vid?l text p?ede mnou:"Ty by jen v?d?t, co mám na m? dnes ve?er ;).Zasáhl m?. V?d?l jsem, ?e to vedlo do nebezpe?né silnice, ale nemohl jsem p?estat sám. "Co je?" Napsal jsem."Nic," zn?la odpov??.Je mi bu?ilo v celém t?le. Vzpomínka na to, jak vypadala její nahé krásy vrátil a naplnila mou mysl. S ním také p?i?el Vzpomínka na to, co se stalo, a spadl jsem p?ímo do role. "Doka?te to," jsem napsal.?ekal jsem, kdy? jsem se sna?il odbo?it vpravo na moje pocity. Jak Vid?l jsem, text se objeví: "Je to rozkaz?"Bez p?emý?lení jsem kliknul po?ádat o p?enos fotoaparátu. Jak úleva a zklamání bojoval za m?, kdy? byla ?ádost zamítnuta. Stále automaticky pohybující se prsty, "Ano, to je rozkaz. Chci t? vid?t. "Odpov?? p?i?la rychleji, ne? jsem ?ekal, "já odmítnout rozkazy."Teprve kdy? jsem sed?l v aut? a jel jak jsem dorazil na jak snadno se dostal jeho cestu. To by vy?adovalo mnohem v?bec. Zpo?átku jsem byl na?tvaný. Pak jsem si uv?domil, ?e to ?lo tak jednoduché, proto?e jsem také Cht?l ji, to bylo si v?iml na Nejsem vypnutý dálnice a domovu znovu oto?il. Proto?e jí cht?l jsem znovu, ?e jsem ji ?ádoucí.Dal?í ?ást mého já ?ekl, ?e to ?ílenství nemohl dostat pokra?ovat. Nakonec jsem p?i?el na kompromis s sebou. Musím vyzkou?et své limity, jak jí dosáhnout místo, kde si opravdu vzal stop slova do úst; ?ekl: "klí?ek". Dostat tato hra skon?í. Bylo to sebeklam na nejlep?í, a nikdy jsem pova?oval blí?e co by se stalo, kdyby ne?ekl "výhonek". Hluboko uvnit? jsem v?d?l, ?e to nebude stát.Bylo to sotva, kdy? jsem stiskl Tla?ítko na vrátného a? hukot oznámila, odemykání dve?í. ?ádný pozdrav, ?ádná slova, jen zatla?te dví?ka otev?ená. Vzal jsem po schodech nahoru, zatímco v?echny pocity jsem plaval kolem v ?aludku. Kdy? jsem dorazil na její dve?e, zjistil jsem, ?e to bylo na pootev?ené. Byl jsem ohromen. Ur?it? se ho nebojí.Zhluboka jsem se nadechla a ?ekala, a? jsem cítil, ?e role proniknout dovnit? d?ív, ne? jsem krok dál. Zav?el dve?e ti?e za sebou a pro jistotu zamknout na m?. Ur?it? sly?el knoflík z kuchyn?. To je místo, kde jsem ji na?el. Postavila se a op?el zadkem proti d?ezu, oble?ený ve starém prádlo, které dosáhly a? na stehna."Co je to?" ?ekl jsem a ukázal.Ona jí pokr?ila rameny ramena. "Lhal jsem," ?ekla.Podíval jsem se na ni s nejp?ísn?j?ím pohledem jsem mohl dosáhnout. Trvalo to opravdu ?ádný trik v?bec vid?t p?es vrchol tanku, viz její krásné prsa pro oko mé mysli. Jako by to nesta?ilo, jak stáli proti tkaniny. V Koutkem oka jsem vid?l n?co na d?ez, který mi dal náhle rozmaru. Vzal jsem si nezbytné kroky kup?edu a popadl n??ky. V?iml jsem si, jak se jí zatajil dech, kdy? jsem vzal n??ky na ni.P?eru?ila jsem prádlo na polovinu, zdola nahoru, alespo? dokud se n??ky p?i?li úrove? s jejími ?adry. Pak jsem roztrhal zbytek rukama. Te? vid?l, ?e má bílé bavln?né kalhotky samy o sob?, a to jsem ?ez p?íli? a? za b?hu.Teprve pak dostal Patricia Mali ústa: "Co to d?lá??" zeptala se chraplav?.Bylo nemo?né v?d?t, jestli je to opravdu strach, nebo jestli naopak odhaduje najednou. Jen jsem v?d?l, ?e adrenalin pulzující v t?le, a ?e ?ekla: "klí?ek". Odn?kud jsem nutkání vytáhnout shromá?d?ný n??ky ?pi?ku proti krku. Zalapala po dechu s vyt?e?t?nýma o?ima. To, ?e se rozhodn? neo?ekává. "L?e? a odmítnutí objednávek," ?ekl jsem. "To nemohu dovolit. Musíte být zapnut místo. " Její hru? zvedala a klesala, te?, kdy? byl t??ce dýchal. Zav?sil jsem na ?eza?ce. "Trvat n?kolik krok? vp?ed," ?ekl jsem. "Jdi pak dol? koleno. "Málem jsem ode?el n??ky, dokud ona poslechla p?íkaz. Byl jsem p?ipraven na ?e by odolat, aby Poté, co jsem odstranil n??ky, ale ona se nepohnula, kdy? jsem odlo?il n??ky a rozepnul si kalhoty za zády. P?ipadalo mi to jako úleva dostat volné kohout pulzovala n?co velkého v mých kalhotách. Jist?, tou?ila jsem po ní n?co stra?ného.Vytáhl jsem jednu z kuchy?ských ?idlí a posadil se na tak Sed?l jsem p?ímo p?ed ní. Jak Vzal jsem její hlavu do dlaní a p?itáhl si ji k mé pulzující stánk?.Teprve te? jsem se bránila. Stáhla hlavu, zatímco ona se bránila rukama proti ?idli, kolena, co mohla. S rychlým úsilím jsem hodil ji na podlahy a poda?ilo se jí zatla?te na ?aludek. "Ur?it? má t??ký ?as porozum?ní to, "?ekl jsem. "Máte co ?íct. Musíte jen znát své místo. " M?l jsem jedno koleno na zádech a poda?ilo vyrvat m? roz?ezat prádlo od d?ezu. Ne? se sta?ila ohradit sám s rukama sám, jsem dokázal svázat ruce svého od?vu."M??eme zkusit znovu?" ?ekl jsem, kdy? jsem chytil velkou hrst vlas?. Nyní p?i?la dobrovoln? na koleno znovu. Posadil jsem se na ?idle a op?t ji chytil za hlavu. Její rty byly m?kké, vlhké, zvoucí. Jsem skoro cítil kolem nich m?j penis jen tím, ?e na n? dívat.Dokonce ani? by byl schopen vzít zbran? na pomoc d?lal Patricia odpor. Oto?ila hlava, opravdu bojoval s omezenými zdroji, které m?la na to, aby va?e ústa je nucen se po mém pevném ro?ni. "Opravdu? to je tak budeme mít, "?ekl jsem. Já u? musel nutit, abych nechal ?et?zec. Pro ka?dý okam?ik zmizela více a více z mé obvyklé sebe ve prosp?ch lascivní, ovládající monstrum. Jsem pustil z hlavy, aby mohli vytáhnout z mého pás. Otev?ela o?i a zalapal po dechu, "Ne!"Ale "ne" není toté? jako "klí?ky". Rychle jsem p?i?el na nohy, strhl ji a str?il ji ven z kuchy?ského stolu. "Prosím, ne," vydechla Patricia znovu."Na to je p?íli? pozd?." I slo?il pás dvakrát a ude?il s ním proti dlani. "Co musíte ud?lat?" ?ekl jsem tehdy, kdy? jsem nechal pás zem? na její ?unka.Okam?ik ticho, ne? ?ekla: "Musím se nau?it znát své místo.""Tak Tady to je, "?ekl jsem. Pásek p?istál na ji znovu. "Co musíte ud?lat?""Musím se nau?it znát své místo."Otázka, odpov??, biti opakoval, kdy? jsem zmizel do svého vlastního vzru?ení. Byl jsem zva?uje r?zné mo?nosti, proti sob?, opojen mocí jsem m?l nad tímto naprosto nádherná ?ena. Skon?ila a? kdy? její h?í?n? sv?dné hý?d? byly jasn? ?ervené.Byla u? stojí s nohama mírn? od sebe. Beze slova jsem stál za ní, vedena m?j tuhý penis proti cíli a pronikl ji tvrd?. Zalapala po dechu, ale tentokrát to bylo sly?et jasné, ?e je to její vlastní nadr?enost, která se projevila. Popadl jsem ji za vlasy a vytáhl, kdy? jsem jel tvrd?, surový, zví?ecí. V?echny její ?asné protesty zbledl proti vlhkosti, která obklopovala m?j penis. Její kundi?ka byla sání popadl m?, kdy? vydechla vzru?en?.Posral jsem ji jako ?ílenec. Vytáhl jsem m?, a? se zastavil tahal na m?j penis. Teprve pak Po?ád jsem jednu ruku pod sebe a nechat sperma odkapávat do dlan?, kdy? jsem sundal kon?etinu. Pak jsem jel p?ík?e do dvou prsty v ní a kopal tak hodn? cum, jak jsem mohl. Dr?ela jsem ho za ruku jako malé misce, kdy? jsem ?el kolem stolu a dr?el ji p?es obli?ej. "Sn?z to!" P?ikázal jsem.V té chvíli jsem si myslel, ?e by protestovat. Místo toho jsem m?l brzy rty a jazykem na ruce. Pila s uspokojením, jak se usrkával a omývané v spermatu, který byl práv? vst?ikuje p?ímo do její kundi?ky.Jak obrátila se její o?i a vid?l jsem vzdorem v o?ích, i kdy? ?ekla: "Jste spokojeni se?""Co se d?je?" ?ekl jsem. "M?li byste se zeptat, jestli jsem ??astná s tebou. U? jste nepochopili, ?e víte, ?e va?e místo? ""Moje místo?" vy?t?kla. "Co to sakra ví? o mn?? Jsem nezávislá ?ena. Co tím myslí? vím, moje místo? "Byl jsem trochu zmatený v tomto náhlém zvratu. Ve zp?tném pohledu, jsem si uv?domil, ?e se bála, ?e bych jen jít moje cesta, to byl její zp?sob, jak se ujistit, ?e je to pokra?ování. Nemusela se bát, ne pro n?j, ale m? to dostalo rychle posílit své nové roli jako pravítko."Va?e místo," ?ekl jsem. "M?li byste znát své místo. A práv? te? va?e místo z postele. "Patricia odfrkl. Kdy? jsem vytáhl kalhoty a obe?el st?l, vstala. Stála a hled?la vyzývav? na mi, ale zdálo se, ?e zapomn?li na n??ky le?ící na d?ez. Rychle jsem se ujistit, aby ocel na krku znovu. "Má? s tím n?jaký problém?""Ne," za?eptala. Oto?ila se a ve chvíli, kdy to ud?lala, ?e m?j pohled padl na zást?ra, který visel vedle d?ezu."P?esta?!" ?ekl jsem.Zalapala po dechu, kdy? p?i?el textilie p?es o?i. Ujistil jsem se ud?lat správné uzel na zádech hlavu, ne? jsem tla?il ji p?ed sebou sm?rem k lo?nici. Ona narazil na tehdej?í a pak, ale já tla?il neúnavn? dál. Poté, co v lo?nici jsem tla?il ji na postel. "Získat na zp?t! ""Ale já jsem svázané za zády," protestovala.Díky tvrdé ruce, jsem jí lhát, ?e jsem ji cht?l, s rukama pod ní. Bylo to jist? nep?íjemné, ale to jsem se nestaral v?bec o."Co budete d?lat se mnou?" Op?t, to bylo nemo?né ?íci, zda to zn?lo strach nebo vzru?ení. Byl jsem na nohy a neobt??oval odpov?d?t. To netrvalo dlouho pro m? najít n?co u?ite?ného.Posadil jsem se na postel a ude?il Patricia na stehna. "Roztáhn?te nohy! "Tak ona bez dal?ího upozorn?ní. Umíst?n jsem mezi nohy a mnul n?co kolem její sláv?, ne? jsem vytáhl od sebe velké stydké pysky. Zdálo se, ?e jí z?ejm? ret, smyslná zvuk byl sly?et od ní. Kdy? jsem vyplázl jazyk a nechat stres p?es její klitoris za?ala, jako kdyby dostala elektrický ?ok.Dotkla jsem se jeho ústa na její pohlaví, v?ude, rozho??en?, jako bych ji cht?l poz?ít. M?j jazyk se vst?ebává ??ávy, které sou?asn? napln?né mé nozdry. Mohl bych dokonce rozeznat v?ni malého zrna, která byla vlevo. P?est?hovala se na boky, zatímco jsem se vrtat m?j jazyk do ní lízat je?t? víc ze svého vzru?ení, juckade se v mém ?ivot?, kdy jsem ji políbil na kluzké sex, f?ukala hlasit?, kdy? jsem znovu lee t jazykem zpracovávat její klitoris. Její dýchání chraplavý; svíjející se na postel, a tak p?i?la slova: "To m? poser! To m? poser tvrdé! To m? poser jako zví?e! "Vytáhl jsem hlavu. "Víte, va?e místo?" pak Zeptal jsem se."Ano," vydechla. "Copak to nevidí?? To m? poser! To je moje místo. Chcete-li být v prdeli! Chcete-li nabodl na pevném penis ""On ne, "?ekl jsem. "Tvé místo je o víc ne? jen to." Ud?lal jsem malou um?leckou pauzu, aby sly?el její zklamaný výdech. M?j penis byl sám o sob?, p?ipraveni ji znovu proniknout, a nebylo nic, co bych cht?l, ale ...Natáhl jsem ruku chytit kartá? jsem p?edtím vybral m?. Bylo to p?ímo p?es plastu, v?etn? kartá?e, malé Pevné kolíky, které jsem nyní lisované proti její vystavené pohlaví. Te? zalapal po. "Co to d?lá??"Dotkl jsem se kartá? proti ní. Sledoval jsem, jak se kousla do rtu, aby ukazuje, ?e bolelo. "Va?e místo," ?ekl jsem, "je to asi dostat v prdeli. Va?e místo je asi zavázat. Va?e místo je, ?e nadr?ený coura, kdo ?te mé zavolání. " Stiskl jsem kartá? trochu navíc na ní a te? zasténala málo. "M?j malý perverzní náznak," vysv?tloval jsem. Vytáhl jsem kolem kartá?e a p?itiskl její klitoris, kdy? jsem se naklonil, aby vytáhnout sv?j jazyk kolem otvoru.Kdy? vydechla, to byla sm?s bolesti a extáze, ?e narazil na rtech. Vytáhl jsem ústa, oprá?il z její klitoris dol? do díry, zatímco ona stiskl zuby proti rtu. "Ty jsme se dohodli?""Ano," za?eptala. "Dohodli jsme se.""Postavte se na koleno na podlahy. "Oslepený had?íkem plazil Patricia nad postelí a postavil se koleno na podlahy. Posadil jsem se na okraj postele s nohama zk?í?enýma a vyu?il p?íle?itosti vytáhnout sv?j penis ven za b?hu. Celý pokoj byl jako soukromý obrovské silové pole, kdy? jsem si vzal její hlavu do dlaní. Její rty pootev?ené, jako by ?ekala, ?e bych po?ádat, aby m? olizovat. "No, co je nyní va?e místo?"Jasn? jsem vid?l, jak polkla. "Moje místo je, ?e je nadr?ená d?vka, která uspokojí va?e zvrácené touhy," odv?tila.Byl jsem ohromen její spontánní tvo?ivost, ale já jsem nemluvil o tom. "Ozna?it ji líbat moje boty," ?ekla jsem, kdy? jsem tam dr?el hlavu. Kdy? p?itiskla rty proti ?erné k??e ?ekl jsem, "Lick moje boty jako znamení va?e poslu?nost. "Její nechu? bylo jasné, ale zasekl se její jazyk a p?itáhl si ji zlehka k bot?. Teprve te?, jsem vzal a p?inesl hlavu sm?rem na mém tuhý penis. Její rty se leskly, kdy? se dýchá nepravideln?, jeho rty byly pootev?ené. Odstr?il jsem ji na m?, juckade s jeho penis do úst. Trochu slin b??el ven, ale cítil jsem jasn?, jak pracovala se svým jazykem, i kdy? se nemohla pohybovat na hlava, vid?l jasn?, ?e se jí líbí, ?e budou nuceni se p?es mé tvrdé mu?ství.Odstr?il jsem ji na m? úpln?. Vid?l jsem, ?e se její rty spo?ívalo kolem kukroten, ne? jsem ?ekl: "Jak to bylo? Cht?l jsi, abych t? do prdele? " P?ikývla. Nebylo to tak dob?e, vzhledem k okolnostem, ale gesto byl zaznamenán ve v?ech p?ípadech. "Jasn?, já seru na tebe," ?ekl jsem.P?est?hovala jsem se stranou a str?il ji z postele. Vstala d?lat to nejlep?í, cht?la vlastní. M?l jsem kartá? na vlasy v ruce a plácl ji na hý?d? s hladkou horní. "Ale já jsem kurva t? jen tehdy, pokud jsem si naprosto jistý, které máte v úmyslu být velmi poslu?ná d?vka. ""Ano!" Málem vyk?ikla. "Jsem tvoje poslu?ná d?vka. Souhlasím s tím, aby v?echny své zvrácené my?lenky jen jsi m? do prdele! "Jí facku jsem znovu, ne? jsem se obrátil na h?eben právo a stiskl h?ídel v její pí?i. F?ukala. "M?j penis," zasténala p?ed. "Chci sv?j penis.""Bude? mít v?echno m?j penis, "zasy?el jsem. Byl jsem te? úpln? nastavena na jediná v?c. Zatímco jsem ode?el ?t?tec v ní, jsem se naklonil dop?edu a kapkách sliny celé její ?itní otvor. Okam?it? pochopil, co bylo na Jednou, zalapala po dechu.Stále zeptala se: "Co to d?lá??""Moc dob?e ví?, co já vím," odpov?d?l jsem, kdy? jsem nasm?roval tuhý trh p?ed jejím zadním otvorem."Kunda," zasténala. "Myslel jsem, ?e m? bude ?ukat do pí?i.""Já vím," odpov?d?l jsem stroze. "Ale já te? p?jde. Také sem nechodí a klást po?adavky. Znát své místo! " I kdy? jsem ?ekl poslední slova, nechal jsem péro tla?í do její sv?ra? silou. Zasténala hlasit?, ale nebyl jsem milostivý. ?ena p?inesla n?co ve mn?, n?které z nejvíce brutální ?lov?k m??e za?ít, a vytáhl jsem to tvrd? vrazil hluboko do ní, kurva její zadek, zatímco ona byla vy?erpaný na postel a zasténal. Cítil jsem, kartá?e h?ídel p?es tenkou p?epá?kou a dotkl se jí trochu, kdy? jsem narazil na zádech.Musel jsem se rozjet na p?echázet, kdy? jsem se díval do její klitoris rukou. To nebylo v?e tak snadné se pohybovat kartá?, t?ít sv?j klitoris a rövknulla ji stejn?, ale to je to, co jsem ud?lal. Ona pokra?ovala na?íkat, ale zn?lo to te? jinak. Stiskl jsem víc na její tla?ítkem touhy a dostal odpov?? jsem doufal. Nebylo pochyb co se jí stalo. Dech se stále více a více p?eru?ovan?, s velikým, p?íjemné sténání prudce jí ho.Celé její t?lo se t?ásla, kdy? nutkání zmocnil to. Po?kal jsem, a? její vyvrcholení tém?? vytratila, pak jsem upustil v?echno, co jsem m?l v ruce, aby se jí dr?et, kdy? jsem v prdeli její t?sné kretén jako hlady námo?ník na volno. Cítil jsem, ?e sp?chal do jeho penis, tém?? cítil cum p?ihnal z ?ourku a prost?ednictvím krve napln?né pravítko. Jak ?erpané m?j cum z její kretén.Vydechl jsem tvrd?, kdy? jsem vytáhl péro. Byla sama a lapal po dechu, kdy? jsem ji popadl a p?itáhl si ji kolem. Její ocas skon?il na patro s ?uchnutím. Tam sed?la, zdánliv? neschopný se pohybovat vlastní silou. Rozvázal jsem pásku, a zatímco ona stále mhou?il o?i proti sv?tlu, ?ekl jsem, "Do budoucna o?ekávám, ?e budete d?lat, co se mi zlíbí bez reptání. M?li byste znát své místo. "Poslední v?c, kterou ud?lal jsem p?edtím, ne? jsem ode?el byl dát Patricia facku.Po návratu dom? jsem nepoznal jsem, kdy? jsem si vzpomn?la na události ve?era. Nikdy bych nev??il, ?e jsem to ve mn? lé?it ?enu takhle. A co jsem ?ekl? "V budoucnosti ..."? Mohlo by to sakra nikdy být jakékoliv pokra?ování. Nejen na sv?domí za?ala hlodat na vá?n?, ale také proto?e jsem se bál, ?e stran? sám jsem u? nemohl potla?it.
P>
August 01 2014

tranithk

?poslední Dobrodru?ství

Poslední dobrodru?ství!Dal?í sen výlet pro Anna a já jsme jít do Karibiku souostroví ostrov poskakování a podílet se na ka?dém karnevalu. Prost?ednictvím známých, jsme dostali radu, aby nechodil do Ria nebo Trinidad. P?ejít na ka?dém malém karibském ostrov? jak vám opravdu zapojit i karneval a festivaly. Na velký karneval bude pouhými diváky.Na?i spolupracovníci dohodl s rezidenty a místa v masopustní pr?vod na malý ostrov v Karibiku Tam dostali jsme p?es letadlem a lodí k ú?asti v reálném karnevalu a pak cestovat po celém lodí mezi karibskými ostrovy.P?ijeli jsme p?ed pár dny karnevalu, který se bude konat v pátek a sobotu v únoru. Instalovali jsme sami v malém útulném bungalovu u plá?e v malém m?ste?ku ostrov. Dostali jsme do rukou na?eho kontaktu na Ostrov, který se m?, jak to v?echno ?ekl stalo. Na Pátek budeme v daleké karnevalu a my bychom byli v part? asi 50-60 lidí, kde bychom být karnevalové oble?ení a tan?í za nákla?ák. Pozd?ji ve?er byly tyto osoby jsou vyzvány, aby soukromému subjektu a Sobota op?t tan?ili a pak na ve?er podílet se na v?eobecné slavnosti, které panovaly ve m?st?. Zaplatil 50 $ / osoba podílet se na to a pak v?etn? jídla a pití na V pátek ve?er. ?aloun?ní bylo "velmi malé bikiny" na dámy a ?ortky pro mu?e. Ná? vlak by v ideálním p?ípad? mít na sob? ?ervenou. Dámy také koupili mraky mít na ve vlasech a tam, kde je cht?l nakreslit.Na Pátek jsme se podíleli na masopustní pr?vod na em. Hudba byla ú?asná a v?ichni byli ??astní stranou a atmosféra byla fantastická. Anna m?la na sob? ?ervené bikiny s malým mraky nad prsa a obrovské ?elenku s ?erveným chocholem. V?ichni byli oble?eni karneval a dámy byly neuv??iteln? sexy a atmosféra byla nabitá smyslnou atmosféru. Byli jsme jediní turisté v na?em vlaku, a tam bylo p?íli? mnoho turist? v ostatních vlacích jeden. Anna se dostal trochu opálení, ale byl stále blednou ve srovnání s ostatními ?enami, a ona byla jediná, kdo byl blondýna, to p?itahovalo mnoho pohled? od ostatních lidí. M??ete tancovat velmi intimní s sebou po celou dobu. B?hem O?ivte otá?í proti sob? a ?eny milují t?ít ob? hý?d? a genitálie mu?ské pohlaví. Anna byla velmi populární mezi mu?i, a to ?asto m?li dva mu?i kolem n?j, jeden vp?edu a jeden vzadu. Oni t?el proti sob? a mazlení do?lo na v?echna místa na t?lo. To platilo i pro m? a temné sexy spo?e od?né ?eny stisknutí svá t?la proti mn? ve smyslných pohyb?.Po vlaku, jsme se zú?astnili na soukromý ve?írek, jsme jedli grilované maso, pili víno a pivo a rum. Tanec pokra?oval, a Anna byla neustále ?ádal o tanec masovými mu?i. Zejména men?í skoro ?erný mu? ve v?ku 30, Jim a jeho p?ítel, Willie, pom?rn? dlouhé, úzké pon?kud bledé mu?e ve v?ku 50 let, ale on tan?il nádhern? dob?e. Tato odhadovaná Anna hodn? a jeho pohyby byly velmi rytmické a smysln? ú?tován.Vp?ed ?asných ranních hodin Anna se m? zeptal, jak jsem byl, a v p?ípad?, ?e strana byla úsp??ná.

- Je to skv?lá zábava a ka?dý je p?kný a ??astný
.
- Ano cítím to samé ?ekla Anna a dostat Tanec je naprosto ú?asné a v?ichni tan?í tak, fantasticky dob?e. Cítím, jak se dvo?il, a pocit, ?e lidé jsou vzru?ení, kdy? jsme tancovat.

- Není divu, ?e dostanete nadr?ený z nich zde tan?í ?ekl jsem
.
- Budu také nadr?ený tanec a cítí pánské tuhé ptáky ?ekla Anna.

- M??eme jít dom? a mít dobrý ?as spolu I.

- P?jdeme doma sami, nebo chce?, abychom byli víc? ?ekla Anna.

- Nechci t? s nikým sdílet, ?ekla jsem Anna. Chci t? pro sebe.

Myslel jsem, ?e jsem vid?l trochu zklamání ve Anny o?í, ale ona se usmála a ?ekla.

- Jsme nyní tak jsme se vypo?ádat s zítra také. ?li jsme dom? a m?l nádherný ve?er spolu.Sobota byla docela podobná do pátku. Karneval pokra?oval a my jsme tan?ili v karnevalové procesí a m?l opravdu p?kné. Kdy? nastal ve?er, jsme byli pozváni na místní párty na velmi malý bar / restaurace Jim a Willie. Byli jsme asi 40-50 lidí tam, smí?ené mu?i a ?eny v?ech v?kových kategorií to bylo v podstat? malý domek s barem, toaletami a malé sborovn?. Reproduktory byly umíst?ny na chodníku a v?ichni tam a na tan?ili ulice z hudby DJ. Atmosféra byla ú?asná v konej?ivý tropickém vedru.V?echny tan?il a m?l výbuch. Anna tan?í po celou dobu a v?t?ina s Jimem a Willie. Byla jsem trochu unavená k noci, tak?e Sedl jsem si k odpo?inku trochu a sledoval je tanec. Vid?l jsem Anna a sledoval, její náro?né tane?ní jak s Jimem a Willie. M?la Jim se p?ed ním a Willie sebou. P?itiskla sex proti sob? a mazlení do?lo s rukama tém?? v?ude. Tance byly opravdu náro?né.Najednou vyk?ikl s Annou a z?stali vzh?ru. Ona vstoupila na n?co ostrého a krvácel pod nohy. ?li jsme do malého personálu prostor, zda ?koda. Willie ?el pro lékárni?ku a Anna sed?la na malé ?idli s mírn? zvednuté nohy. Bylo horko v malé místnosti a za?al jsem se cítit bit ?patný teplem a rumu. ?ekl jsem, ?e jít ven a trochu na vzduch.- M??eme to ?ekl Jim.- Go ven a odpo?ívat a u?ívat ?erstvého vzduchu, aby vrátíme, a? budeme hotovi, ?ekl.

 Willie vrátil se sadou první pomoci a dohodli jsme se, ?e bych tam ?ekat. Musel jsem jít na WC, ne? jsem ?el ven na ?erstvý vzduch. Kdy? jsem vy?el z koupelny a na cesta ven, sly?el jsem, Jim ?ekl.- Relax málo, tak?e Dám vám malou masá?. Zav?u dve?e, "?ekl Jim.

Mluvili samoz?ejm? anglicky s sebou, ale pí?u o ?védská.Jsem ?ekl, ?e jsem cht?l pod?lit Anna s n?kým, nebo n?jaký jiný tzv. Byla jsem zv?davá a zmatená, jak Anna si a rozhodl se zjistit, co se bude dít.

Jsem propa?oval ven a kolem domu a podíval se do jediného otev?eného okna byla k dispozici, a nikdo m? vid?l ve tm?, kdy? jsem tam stál.Jim stál za Annou a masírovat ramena a Willie sed?l p?ed Annou a se zavázanou nohu. Ona ji zranil nohu v Willie do klína. On jí masíroval a co d?lal jejich cestu pomalu nohy. Anna se op?el a t??í masá?. Jim t?el se dol? pa?e a ramena u?ivatele Anna a pomalu stáhl jí popruh na bikini sou?asn?. Sklouzl rukama dol? proti Anny nyní tém?? obna?enými ?adry a k nim pomalu. Mezitím, Willie dosáhl Anna o stehna. Vydechla trochu t???í s otev?enými ústy a hru? se jí zvedala stále více a více, a zav?ela o?i tém?? úpln? a sed?la úpln? v klidu. Vid?l jsem Willie masírovat vnit?ek Anny stehna, ona ji ?í?it Nohy trochu snadné, a zatímco on nechal své prsty dotýkat Anny ko?i?ka lehce mimo její bikiny kalhoty, a kdy? Anna p?esunuty mimo její nohy trochu víc Willie hladil její kundu více a ?ast?ji. Jim se nyní p?esunul ruce k Anny prsa a hladil je pomalu a opatrn?. Anna zav?ela o?i nyní kompletn?, zaklonila hlavu a zasténala lehce radostí.Vá? man?el ?ekl, Willie? Co kdy? p?ijde??ádný problém, ?íká Anna. To je v po?ádku.Byl jsem p?ekvapen, na její reakci.Spokojen s odpov?dí, podíval se na mu?e sebe a pokra?oval v jeho laskání Anna. Ona polo?ila ruku na Willie stehna a pokra?oval v ch?zi sm?rem k jeho penis. Posadil se tak p?i?la na hladit jeho penis a on se pokusil o p?ístup na mazlení Anny pravd?podobn? mokré pí?i uvnit? kalhot. Dostala dob?e dr?í Willie förmodliga hard rock penis, zatímco on p?i?el k mazlení Anninu ko?i?ka.

 

- Bylo to opravdu skv?lé a nádherné, sly?el jsem, Anna ?íct
.
 

Jim se nyní po?ízena Annou její horní a stál na koleno vedle Anny a st?ídav? hladil st?ídav? olízl její ?adra. Bradavice byly ztuhlé a v?d?l jsem, ?e Anna byla te? nadr?ený a bude se v?novat mu??m úpln?.

Byl jsem zklamaný, kdy? jsme se dohodli na tom, co by se m?lo vztahovat.- Dej mi sv?j penis, jsem sly?el Anna ?íci, Jim
.
 

 Vstal a sundal kalhoty. Dick opravdu stál v pozoru. Byla tma, ?ilnatý a pom?rn? velké, asi 17-18 cm. Anna pohladil ho s jeho levou rukou, uchopil ko?ene, a odtáhl p?edko?ku a p?inesl ji k úst?m. P?itáhla si jeho jazyk na ?pi?ce glans a ochutnal jemn?, nechala jí jazykem hrát s hrotem olízl ?ervené glans kolem a kolem, okusovala jemn? glans s jeho zuby. Sklouzl jazykem po ?ilkovaného h?ídele, olízl jeho penis pe?liv? a dlouho. Jim k?u?et rozko?í a uchovávány na Anniny hlavu ob?ma rukama. Zhluboka láskypln? na ?e ?ilnaté tmavé ?ibenice.Willie se nyní obdr?ela Anna jí malý ?ervené bikiny kalhotky. Sed?la s nohama roztáhl a Willie stáli na koleno a pohladil ji oteklé stydké pysky. Vzal prsty jedné ruky a roztáhn?te je od sebe, nechat druhou stranu je ukazová?ek snímek podél drá?ky, tam a zp?t, pomalu n?kolikrát, n?kolikrát se zastavil a nechal ukazová?ek pomalu vklouzne do Anny otvoru. Prst a vysál firma Anny po?evních sval?. Anna se nyní mokrá a nadr?ená, zav?ela o?i, t??í a vydal se nemilosrdn? svými ?ádostmi a mu??. Willie zn?lo ukazová?ek dotýkat její klitoris poka?dé, kdy? dosáhl na vrchol pochvy, Anna se t?ásl p?i ka?dém doteku. Dovolil dva Prsty druhé ruky pomalu dovnit? a ven z Anny nyní sekret mokré pochvy. Sklonil hlavu dol? k ?ekající hory venus, nechte si jazyk snímek podél rozkroku, ochutnal z kåtsaft oslabovat její kundu, jeho jazyk olízl láskou celou drá?ku tam a zp?t n?kolikrát. On si u?il vzorkování Anny ko?i?ka a olízl la?n? se na ni b??í fittjuice.Anna jen zaván?lo pot??ení jako ona sála Jim kohout d?kladn?. Willie nasáván zatímco na jejím vrcholu lásky, a? vá? jazyk hrát s její kone?nou ?pi?kou clitorisen. Anna zavrt?la a celý se t?ásl s radostí. Jim popadl Anny hlavu a nechal jeho penis jít a p?i správném tempu. Anna jen zívl a pokusil se vzít jeho celou velmi dlouhou tmavou ty?, kdy? str?il jí jazyk a nechte ji klouzat po celé h?ídele a zav?ela ústa o sázce jak se klouzal by na jeho penis. Jim byl nyní ukon?en a já jsem p?emý?lel, co se chystala ud?lat. Ona p?edtím ?ekl, ?e ?ádný jiný ?lov?k by m?l p?ijít do úst.Willie nechal jazyk skluzu do wide-otev?ené mezery, byl celý lesklý kolem úst Anny sekret?, ?pi?ka jazyka se zastavil u úst a n?kdy nacpal sv?j jazyk tak, pokud to ?lo do vaginálního otvoru a pak pokra?ovat do te? tém?? viditelné tvrdé clitorisen, hrál s ním, cucala to a opatrn? olízla kolem n?j. Anna tém?? stísn?né a ona byla nyní blí?í k orgasmu. Ne?ekla ani slovo, ona jen k?u?et rozko?í. Myslím, ?e jsem ji nikdy nevid?l tak nadr?ený a zapálil.Jim uchopil Anny týlu, juckade t??ké n?kolikrát jako skute?né munknull, ?ídil jeho penis tak, Pokud to ?lo, a k?i?el, ?e vyprázdnil své sém?, proud po proudu Anny te? otev?ených úst, sna?ila se polknout jeho sperma, ale mnohem vyb?hl ven z úst a kapala dol? Prsa Anny. Polkla as moc, jak jen mohla. Podívala se na Jim a usmál se.Zalapala jsem po dechu p?ekvapením a cítil vztek a podvád?l.Jim pomalu vytáhl sv?j penis z úst Anny, set?ela semeno te?e z úst a brady, lehce spolknout n?kolikrát a ?ekl Willie ?e olízl její melancholický jeskyn? .- Fuck m? te? s prudkým velký penis, já t? chci te?
.


Willie vstal a te? jsem vid?l nejv?t?í penis, jaký jsem kdy vid?l. Byl dlouhý, tlustý jako klobása nejmén? 25 cm. Willie stál nyní na koleno a sm??uje do velké hromady proti Anny oslabovat ko?i?ka s jednou rukou. Byla le?ící v k?esle paraleln? s genitální oblasti vn?j?ího okraje. Willie stále na Annina záda se naopak V?d?li, ?e velké ?alud klouzat podél drá?ky n?kolikrát a sna?il jemn? proti Anny úst, nechte ho potopit do n?kolika cm a pak se vrátil do skluzu zem? drá?ku. Anna hledal majestátní kopí s úst, chytil pa?e Willieho a ovinula nohy kolem zad a nechat ho pomalu propadat do ní. Jen jsem p?emý?lel, jestli by mohla mít v?echny jeho velký velký penis.Ano, Ano, Ano, "?ekla Anna. Seru na m? te? pomalu a dlouho, je to nejv?t?í a nejkrásn?j?í kohout jsem, ?e m? vyplnit úpln?, f?ukala. Mmmmmmmmmmmmm, OOOOOOOHHHHHH, AAAAAAAAHHHHHHHH sly?el od svého ?irokého otev?ení úst. Willie vytáhl pomalu zpátky pomalu pono?it se do ní znovu, byl zárove? lízání a sání Anny te? t??ké ztuhlé bradavky. ?el dovnit? a ven s velkým pólu v dlouhých sání tahy a Anna jen svi?t?ní s chtí?em, ovinula nohy pevn?ji na Willieho t?lo a jen zavrt?l.

- Já se, k?i?ela, ohnul jeho t?lo a pot?ásl dlouhou, dlouhou dobu a p?itiskl se tvrd? proti Willie. Kdy? k?e?e pomalu uvol?ují do t?la klesla nohy na podlahu. Willie a? z?stane na zp?t na ?idli, vzal ob?ma rukama za Annina záda a dr?el ji pevn? a rozhodn?. Rozb?hl se jeho penis dovnit? a ven z Anny, nejprve pomalu a potom zvý?it tempo. Ona pokra?ovala f?ukat a jen ?ekal, jeho ejakulace. On ?erpána na s jeho penis a Anna vd??n? p?ijala jeho ?ok, kdy? se sna?ila bránit, ale ona ?la dozadu a dop?edu na ?idli a na jeho dlouhý penis. Anna vyk?ikla, zav?el jsem o?i a jen si u?il pot??ení.

- Poj? se mnou, poj? se mnou, ?ekla Anna. Vyprázdn?te své semeno hluboko do mé nadr?ené kundi?ky. Poj?, poj?, ?ekla, a ?ev vyprázdnit se Willie hluboko v Anna. Dr?el ji pevn? a jeho penis musí dosáhnout dlouhou, dlouhou cestu do ní a vyprázdnil Willie hluboko do její teplé teplé Sadi Anna. Stál je?t? na dlouhou dobu a jen zav?ela o?i a zalapal po dechu v chtí?. Anna získal semena a celá trhla záchvat?. Pustil Anna pomalu sklouzl kluzký mokrý penis. Sed?la na Podlaha se zády proti ?idli a Wille ?inil koleno s jeho lesknoucí, kapající kopí. ??astn? se usmál, naklonil se a políbil Anny na ?elo a ?ekl:- Byl to nádherný ?as, m??ete opravdu d?lat ?lov?ka ??astným ?ekl Willie
.
- Víte, jak se d?lá ??astná ?ena ?ekla Willie
.
- Doufám, ?e vás také bylo to dobré, ?ekla Jim.Sed?li tak na chvíli, a myslel jsem, ?e jsou p?ipraveni. Sly?el jsem, Jim ?ekl, ?e jsem se stal trochu nadr?ený znovu a by nyní rád do prdele své bílé nádhernou kundi?ku.

- Chce? m?j penis v tob?, zeptal
?


Vid?l jsem ho jednou ztvrdne Anná?e a Willie ?oustání. Anna vztáhl ruku proti Jim penis, pohladil ho jemn? a ?ekl:

 

- Jasn?, chci znovu ?ukat, nejprve sami se sebou, a pak chci v?d?t, Willie nádherný penis znovu
.


 Stála na koleno v k?esle, labu? se stalo s jeho zády k Jimovi, který te? stál za Anna je bílá zá?ící zp?t. Vytáhl ruku v její cum kape b?hu, re?íroval sv?j penis k hlenové napln?né pochvy rukou, druhou polo?il na Anna je jedna ?unka. Pono?il se do Anny s jedním dlouhým tahem. Sna?il se n?kolikrát proklouznout dovnit? a ven z Anny, který vd??n? p?ijal jeho ?ok. Ona juckade zády Jimových lesklé koule. Mezitím, Willie se uskute?nilo p?ed Anny, ona se te? slack tlustý velký péro v její pravé ruce, cítil a stiskla velká hromada, hladil ji s láskou, stáhl p?edko?ku tak, velké modré-fialové glans zá?il. Willie ji pohladil po vlasech a jen ?ekal.

Jim polo?il ruce na Hý?d? a ?ídil jeho temné penis do Anny Anny, se spoléhal na Jeho druhá ruka a potvrzuji sv?j ?ok a jen zak?u?el

Mmmmmmmmm, a ona to v?echno líbilo.Stal jsem se víc a víc zmatený a cítil, ?e to museli jsme to dohodli. Ale jestli to bylo to, co cht?la, nemohla jsem nic d?lat o tom.Dr?ela mráz po zádech obrovskou hromadu p?ed ním a políbil samotnou ?pi?ku kohout hlavu, jemn? ochutnal a nechal její jazyk hrát p?es a kolem jeho penis. Zuby okusovala lehce velké glans a bylo to, jako kdyby se sna?ila, aby se malé sousto z obrovského ptáka. Ona ochutnal opatrn? nechal jeho jazyk jít a zp?t p?es mohutné kopí. Pomalu se za?al op?t ztuhnout. Willie se sna?il dosáhnout Annas kulaté prsa, ale to bylo t??ké, aby Anna a zárove? získat p?ístup k mocné a zárove? být pohladil po jejích prsou.Jim ?erpána na Za Anna, jeho penis byl jako píst, souhlasil s pevným pochopení Anny boky a ?ukal ji zoufale. Anna vd??n? p?ijal jeho ?ok a f?ukala po celou dobu v radosti, kdy? hltav? zpracované mráz po zádech obrovské stvo?ení. To bylo nyní op?t ztuhlé a p?ipraven. Anna zející tak moc, jak jen mohla, se jí poda?ilo zastavit její rty na jeho penis a sála to hltav?. Willie se nový d?lán o Anny hlavu a tla?il jeho obrovský penis jemn? pokud to ?lo. Získala pouze ?ást penisu, ale olízl a olizovat na co mohla. Willie zav?el o?i a u?íval si ?tení.Jim se zvý?ila rychlost víc, on se sna?il tvrd? a hluboko v Anna, sna?il se dr?et zpátky svou ejakulaci, tak?e dlouho, jak jen to ?lo, sna?il se, aby malé rozbít, ale Anna juckade také na a nemohl být v klidu. Pohnul rukama Anny ramena a jel dál stále více a více. On tla?il sv?j penis v dolní ?ásti Anna, pevn? dr?el za ramena a pronesl jedinou dlouhou AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Stál tak dlouhou dobu a nechat jeho semeno st?íka?ka hluboko v Anna. Zastavila se ve své lé?b? Willieho penis, pronesl dlouhou YYYYYYYYYEEEEEEEEEEESSSSSSSSS, a? Jim?v kohout st?íka?ky p?ipraven, a? kreslit pomalu opatrný po cestách, ne? se nechal jeho penis snímek z její kundi?ky. Je kapala te? jak sekrety a semeno z ní.Vstala a ?ekla Willie usadit na jedna z ?idlí, které byly v místnosti. Posadil se a jeho ty?ící se ?pejlí stál jako sloup úhlop?í?n?. Stála obkro?mo na jeho stehna se zády k Willie, se s ob?ma rukama na jeho penis u ko?ene. Zn?lo p?ístupu ko?i?ka, oto?il ji k úst?m, nechat ho klouzat podél spermie a sekrety kluzká vagína. Zastavil mohutný penis hlavu do jejího otvoru a pomalu klesal dol? nad ním. Nyní je klouzal pom?rn? snadné v cm na cm. Je napln?n její kundu k prasknutí. Kdy? asi t?etina jeho penis byl uvnit?, zarazila se, protáhl se nechali jeho obrovský penis. Stála tak zatímco Willie ji vzal kolem krásné prsa, jemn? ?típání v tuhých bradavek, válcování je mezi palci a ukazová?ky. Vstala trochu a pak pomalu klesají znovu. M?j penis se potopila hloub?ji a hloub?ji do Anny. Nakonec, tém?? v?echny dlouhý, tlustý penis do ní. Op?t se zastavila a jen se zastavil. Willie se ji pokusil zvednout, ale ona se bránila a jen cítil, jak plné, ?e se setkala s Willie obrovské koule.Pomalu, pomalu, za?ala jezdit jeho penis, Willie pronesl n?kolik zavr?í, uchopil její prsa a u?í sympatický jel Anna. Zasténala a zak?u?el s radostí. Ona jela rychleji a rychleji. Otá?et její b?icho kolem a kolem, kdy? n?kdy byl v hlubokém Anna, vzala te? dostal v?echen sv?j penis a? do ko?ene. T?ásla se po celém t?le, vysko?ila a vrhla se dozadu. Celé její t?lo bylo ohnuté do luku, popadla Willieho ruce kolem hrudi a pronesl dlouhý, smysln? ?ev jako orgasmus t?ásl t?lo. Kdy? p?i?el k sob? po chvíli se usmála a nechala Willie kohout potopení dovnit? a ven z ní. Jela obrovský podíl, zatímco a Willie nahu?t?né, které se konalo na bocích na Anna a nechal ji jít nahoru a dol? na dob?e namazaný podíl. Zvedl ji, aby pouze glans byla ponechána v ústech a s konkrétní zna?kou, nechal Anna sestoupí na ni, ona se mocný kohout, rotující kolem husté ?achty a? do ko?enového adresá?e. Willie dal zdlouhavé zasténání. Uchopil Anny boky a dr?el ji stále. Zasténal a nechal cum st?íkací trysku na paprsek hluboko uvnit? Anna. Znovu se zachv?la a celé její t?lo se prudce v malých k?e?e. Se?li se na zdlouhavé z orgasmu. Poté se zdálo jako v??nost, a? Willie jít Anny, zhroutila se na Willie se je?t? natáhnout sám. Lehla si na Willie a jen zalapal po dechu. Po chvíli se Willie uchopil Anna hlavy knoflíky na to a políbil ji na rty v dlouhém polibku.- Ty jsi nejkrásn?j?í ?ena, jakou jsem kdy potkal, ?ekl
.


- Máte ty nádherný penis jsem si ?ekla Anna
.


Znovu ho políbila a vy?la z jeho nyní zpomalil penis. Je rozlité semeno a sekrety dol? nohy.- Musím se umýt sám, ne? jsem se vrátit ?ekla Anna.Dívám se tak m??ete jít na toaletu ?ekl Jim, tak tam nebude n?kdo jiný.

Myslel jsem, ?e se show je u konce, a rozhodl se jít zp?t k baru a po?kat venku. ?el jsem a posadil se na ?idle a podíval se na t?ch, kte?í tan?ili. Moje mysl se jen to?í v mé hlav?.Co jsem pro?el? Byl to konec ná? vztah?

.

 

 

   


P>
July 30 2014

tranithk

?neah Na Vlak

-Dále Alvestagatan! Hlas byl sly?et z reproduktor?.Práv? jsem se posadil, koupil kávu a cítil, ?e klid. Tranquility dan? dostat pry?. Pry? od v?eho stresu a rutiny. Bylo 25 stup?? venku a teplej?í vlak. Je to opravdu pocit, ?e se blí?íme ?ervence. Vysoká léto bylo tady a jsem práv? dosáhl ven. Prázdniny jsou tady, pomyslel jsem si, a rozhodl se vyu?ít ka?dou minutu.Já bych Gothenburg, moje domovská základna. Ty, který cestoval p?es Alvestagatan v?d?t, jak to je. Celý vozík je nahradit. Lidé vstát a natáhl se pro své ta?ky a b??í ven, doufat, ?e chytit p?í?tí vlak. V nových cestujících. Nikdy nevíte, kdo vstoupí. Jak to je jet vlakem a já jsem ho a cestu, ?e budu vypráv?t vám o nezm?ní m?j názor líbí.Nem?l jsem ho rezervovali solidní místo na vlak. Nikdy ned?lejte. Proto riskovat n?kdy dostanu vym?nit seda?ku, tak tentokrát znovu.Promi?te, myslím, ?e to bylo na?e místo. Sly?el jsem n?koho ?íkat. Vytáhl jsem sluchátka a sly?el Skånsk trochu opatrný hlas.Myslím, ?e to bylo na?e místo.Podíval jsem se nahoru a po mé levici jsem vid?l krásnou tmavou ?enu, pom?rn? silný. Silný Ne?ekl bych, ?e je, ale velmi dob?e vyvinutá. Kolem 30-40 let, já bych asi, já jsem v?dycky ?patný v?ku. M?la na sob? gulblommig ?aty, které se zastavil t?sn? pod kolena. V levé ruce dr?ela dít? star?í ne? p?t let, lekandes s video hry v?eho druhu. ?en? rty byly velké a pokryté ?ervenou, lesklou rt?nku. M?la na sob? hodn? perlového náhrdelníku, který rachotí. A krou?ky kolem ramen.

Byl jsem p?ivítal její krásný úsm?v. Dít? se díval na já a zdálo se, ?e ?íká n?co.Hej, ?ekl jsem a usmál se na dít?. I p?esunul na druhou stranu stolu. Sed?l jsem na jejich umíst?ní. Sed?li jsme u stolu, jako to, ?e víte, ?ty?i sedadla a st?l. Nechal jsem ji sed?t na jeho místo. Zbyte?n?, nemohla usadit na dva volných pracovních míst v na druhé stran? stolu? Myslel jsem si, ale pak jsem p?i?el na Me. Dovolená byla tady a já jsem slíbil, ?e sám vyu?ít ka?dou minutu.Usmál jsem se na dít?, ?e jsem doufal, ?e ml?et b?hem cesty. Prosím, ne ?patn? Já jen. Mám rád d?ti, ale ne na vlak.Vlak se cítil prázdný. Jen pár z?stal sed?t v ko?á?e. Já a ?ena za?ala chatování. Chystala se Borås pozdravit n?kte?í p?íbuzní. Po n?jakém malém hovoru duchu jsem zjistil, ?e ona byla rozvedená p?ed n?kolika lety a nyní pracuje jako u?itelka francouz?tiny. Zdálo se, ?e velmi vysp?lý a správné. Byla hezká a atraktivní. Neuv??iteln? krásná. A sexy n?jaký zvlá?tní zp?sob. Její dobrý p?ístup odhalil fyzickou aktivitu a její p?irozený úsm?v se mi usmát. ?ekla mi, ?e tan?ila. Z?ejm? by mohla tan?it nejv?t?í ?ást, v?e z Afriky do ?védského lidového tance. Cítila nádherné, a se svými d?tmi let?l kolem sedadla, mám ?as na Jakmile plný vhled do jejího výst?ihu.Její prsa byly obrovské. Tém?? nep?im??ené zbytek jejího t?la. Byli snad není tak pevné, ale líbilo to, co jsem vid?l. Oni se odrazil nahoru a dol? p?es kv?tinové ?aty, zatímco ona hrála s dít?tem. P?edstavili jsme se. M??eme jí ?íkat Neah. Zkratka její dlouhé, africké jména. Dlouho byl také její tmavé vlasy. Curly a krásné, kdy? se pohyboval tam a zp?t v ?ase s ní houpat prsa.Dít? se stal na chvíli velmi klidné a já a Neahs témata rozhovoru se stal více osobní. Za?al jsem cítit teplo po celém t?le, na tak, ?e jsem to ud?lal pro dlouho. Ten pocit mi p?ipomn?l mé sexuality, který byl nápadný svou nep?ítomností. Jsem neobdr?el nic, proto?e moje p?ítelkyn? a já jsme se roze?li po dvou p?ed lety. Moje posledních 20 let ukázalo, sám, kdy? jsme p?i?li do hlub?í rozhovor. Ur?it? se zdálo trochu nezku?ený, kdy? jsme se dostali do zralej?í konverzace témata jako center pé?e o d?ti a zam?stnání. ?asto se mi smáli, a v?d?la jist?, ?e jsem nebyl opravdu tak zájem o její diskutovaných témat. Mluvila dokonalé ?védské, jen trochu p?ízvuk v n?kterých slovech.Cesta dál a tam bylo ticho na chvíli. Hrála s dít?tem. Byla velmi klidná. Její plachý zp?sobem odrá?í na dít? se zdálo harmonický.Kdy? jsme se blí?ili Jönköping dít? usnul. To bylo na dobro a zlo. Dít? m?lo b?hem na?eho rozhovoru slou?il jako ledoborec, se m? vyptávat, "Kolik je vám let?" Víte, otázky, které d?ti ptají.Neah ?elí mírn? naklonil dop?edu sm?rem k dít?ti, a musel jsem uvízl s mým pohledem na její poprsí. Najednou se podívala mým sm?rem a obrátil jsem se podívat z okna. V?imla si, ?e jsem se díval Mantro? Vid?l jsem z okna, ?e se podíval na me s ur?itou a pon?kud tázavým pohledem. Dít?te spánku se opravdu zm?nil náladu, jsme nem?li mluvit. Chcete-li být up?ímný, jsem trochu stydlivý, kdy? p?ijde s novými lidmi. Krom? toho jsem v potu te?. Bylo vedro ve vlaku a na skute?nost, ?e jsem se chytil, díval se na Její prsa ned?lal to pro m? jednodu??í.Co sladký jsi proti Emanuel, náhle ?ekl s úsm?vem. Naklonila se dop?edu a polo?il ruku náhle trochu sv?tla na moje ruka.

Cht?l jsem odejít brzy a koupit n?jakou vodu, jsi ?íze??

Moje t?lo se zachv?la vzru?ením a ?t?stím, kdy? jsem cítila, jak jí teplou ruku na mou.- Já nevím, tak hodn? o vás, "?ekla se svým teplým hlasem, zlomit ducha Skåne. ?ekn?te nám n?co o sob?.I blábolil o o mé práci, jsem vystudoval vysokou ?kolu a cítil se trochu ztracený. Zvlá?t? poté, co moje p?ítelkyn? m? opustila, ale te? jsem si na?el práci m? baví d?lat. My se nyní sní?il na?e tón tak, aby nedo?lo k probuzení dít?.-Chudák, ?ekla, s vysv?tlením, ?e ona byla trochu ve stejné situaci. Podívala se na její syn, se usmál a zeptal se m?, jak jsem zjistil, ?e je svobodný. Kupodivu jsem si v?iml, jak se její hn?dé, urostlý stehna posunout od sebe pod ?aty. Zasmála se více a více v souladu se svými d?tmi dýchal hloub?ji.

- Sladká, dob?e vycvi?ený ?lov?k, který nem??e mít ?ádný problém setkat se dívky? ?ekla, ?e s tázavým tónem, kdy? ji kousl do svého velkého, sexy spodní ret.Pokud by to tak bylo dob?e, pomyslel jsem si. Ach, co sexy ona. P?edstavoval jsem si, ?e se naklonil více a více dop?edu, aby vid?li, jak jsem reagoval na její hluboké rokle. Byla stejn? jako ten koketní sama? Nebo to bylo ve skute?nosti tak která se setkala Me? Co ud?lala opravdu? Nemohla dob?e nedovedu p?edstavit, ?e n?co by se stalo? A myslím, ?e jsem byl p?íli? nezku?ený a mladý pro ni?Sklonila tón a ?ekl náro?néGuessHádejte, co? Vydechl jsem zp?t a hrál n?co málo p?es jeden.- Kolik si myslí?, ?e jsem?Nev?d?l jsem, co na to ?íct, jsem vytáhl a? do 29., jsem se dozv?d?l, ?e je v?dy lep?í jít trochu dol?, pokud jde o v?k dívek.Usmála se.

- Jaký jsi! Není snadné v tomto v?ku, kdy za?nou stárnutí. Jsem 36, ?ekla, a bylo to asi ?ádným p?ekvapením, opravdu, co bych si nepomyslel, jestli bych m?l být up?ímný.Hádejte! Znovu za?eptala.Co je?Po?et sexuálních partner? samoz?ejm?. Za?eptala mi, sexy, odhodlaný a dominantní. Te? to byl její výraz tvá?e a p?esn? nem?la úsm?v na hovno.Huh? Zeptala se, kolik jsem spala? A wade Samoz?ejm?? To není jasné, otázka 16 hod. Vlak do 16 rok? mlad?í chlap, kdy? její dít? sedí vedle.- T?i? Odpov?d?l jsem, zmatený a trochu nafoukaný. Zdálo se, ?e tak slu?né a pochází z vá?ný vztah. Te? jsem se cítil ?áste?n? nep?íjemné s ní, ona zpo?átku zdálo, ?e tak nevinný a milý se te? za?al hrát n?jaký hádání se mnou. Jaká byla její vina? Na Na druhé stran?, cítil jsem to. Jsem minul p?ítomnost ?en v uplynulém roce a chlapec mluví o t?locvi?na byla iofs p?kné, ale není zdaleka tak vzru?ující, jako je tento. Navíc jsem p?i?el na me znovu. Dovolená.Zp?t k otázce. M?la koneckonc?, m? po?ádal, abych se odhadnout, kolik m?la sex se.

Myslela si, ?e na chvíli a pak odpov?d?l:Tém??, jen jeden. Najednou vypadala nevinn? a skoro vypadal trochu stydí. Ona pokra?ovala ?eptem ke mn?:I nebyly dosa?eny na t?i roky na rozdíl od o?í mých ?ák? pak.Nemohl jsem si p?edstavit, jak se její studenti fantazírování o ni lekce. Byla to ur?it? jedna z t?ch u?itel?, jste ?ekl, ?e jste nenávid?li, ale vlastn? ?el dom? a strhl k p?ímému zazvonil ?kolní zvonek.Skute?nost, ?e se oba m?l sex pouze s osobou, která ji? provedené m? je?t? hornier. Zde byl sexy a nadr?ený (?) U?itelé, kte?í setkali m? (? op?t) v prázdném vlaku.Najednou pov?st jsem kousla. Ona se m? dotkl se nohama proti vn?j?í stran? stehna.- Já vyd?sit vás to? ?ekla ti?e. Jen si myslím, ?e je to velmi p?íjemné mluvit s tebou, ?ekni mi, jestli bych m?l dr?et hubu, "?ekla se svým krásným ná?e?ím, nebo spí?e lomu sv?tla. A problém byl op?t poslední v?c, kterou giorde, mohl jsem te? rozeznat je?t? více stehna. Také jsem si uv?domil, ?e ona nebyla na sob? podprsenku. Není divu, ?e bob, v?iml jsem si.Byl jsem t??ké, velmi t??ké. Byl jsem na chvíli te?. Vstala jít do jídelního vozu a koupit vodu slíbila. Bylo to opravdu na ?as. Nebyl jsem schopen se dostat nahoru. Jak by to vypadalo? Vstala a já jsem se kone?n? dostal k ú?asti jejího t?la znovu. I polo?il o?i klänningsbeklädda její zadek, by? na velmi krátkou dobu. Bylo to velké, kulaté a pevné. Moc se mi líbilo, kdy? oni byli o n?co men?í, ale ud?lala to velmi p?kné.Vrátila se s dv?ma láhve vody a pytel ovoce. No, opravdu jsem pot?eboval n?co, co se mi v pohod?.Kdy? by si sednout, oto?ila se zády ke mn? a zvedl n?co ze zavazadlového prostoru. Její velký zadek se dotkl mého ramene a já jsem byl za sv?dka sláva jen pár centimetr? ode m?. Málem jsem k prasknutí. B?hem ?luté, tenké tkaniny jsem v?d?l, tanga, která rozd?lit ocas ve dvou velké ?ásti. Po zklidn?ní dít?te a tlumené s dudlíkem. Vzala si banán do pusy. Její velké rty obklopil jej a v?echno bylo zám?rn?, cht?l jsem, aby zp?sob, jak zmizí a jiný zp?sob, zeptejte se jí jít dol? Me.Jsem za?al p?edstírat, p?e?t?te si n?co z ?asopisu breved m?, kdy? náhle p?i?la odV?e tanec je pro m? tak znecitliv?ní, prosím, m??ete t?ít m?j, co, myslím, ?e protáhl jsem. Vysv?tlila a podívala jsem se do jejích tmavých o?í.

Zatímco jsem p?emý?lel a uv?domil si, co ?ekla, vid?la jsem, ?e se pozvracel levou nohu na moje místo, aldeles vedle mé pravé ruce.P?ikývl jsem, po?ití hluboce a ud?lala, co jí ?ekl, jsem si nemyslel, ?e to moc na výb?r myslím.Jí, co bylo t??ké, ale velmi hladký, Myslím si, ?e je velmi tuhý a masíroval jsem tele spí?e t??ké chvíli. Já nevím, jestli jsem ud?lal správnou v?c, ale ur?it? se to líbilo.

 

-Jak ano, to je úleva. Zasténala hluboce a smál se na situaci, smáli jsme se spolu.P?edstavoval jsem si, ?e její minutu po minut? p?i?el blí? ke mn? a sklouzl na sedadlo. Najednou jsem m?l ruku na vnit?ek jejích stehen, místo toho, co a sní?ením hlavy, mám volný výhled mezi nohama. I plí?it nahlédl, kdy? se odvrátil. Dvojice bílých kalhotek se potvrdilo obklopen temnou ochlupení.Trochu dále se sám, modlila se.

Pokra?oval jsem jí masírovat. To u? jsem m?l vzít a slo?it jí ?aty trochu k dosa?ení stehna.-Oops! Za?eptala sv?dn? ?kádlení. Zav?e? o?i te? co? ?ekla a zasmála se trochu klid. Jsem masírovala její horké svalnatá stehna s mou pravou rukou, kdy? jsem dr?el pevn? na svém levém boku. Za?al jsem si v?iml, ?e se pohnula boky nahoru a dol? jako její dech se stal hloub?ji a hloub?ji.Pokra?oval jsem masírovat stehna a sly?el Hannes dech p?epína? k vzdechy.- Ví?, ?e jsem u?itelka francouz?tiny. Pourriez-vous me smilník? Odml?ela se náhle sklouzl je?t? dal?í zá?ez na m?. Necht?l jsem samoz?ejm? v?d?t, co to znamená, ale vytáhl jsem ji, aby mi byla nyní ponechána na sedla na ramena a p?itáhl jsem její ?adra na mé tvá?i. Dr?el jsem její spodní ?ásti t?la v mé svalnaté pa?e a za?al líbat ji kolem jejích kalhotek, mohl jsem cítit teplé v?n? ?í?ení p?es ?aty. Vzala ho za ruku a p?itiskla si hlavu na její ?adra. M?j nos byl uvítán pár vlhkých kalhotek. Políbil jsem je a za?al olizovat vn?j?í kalhotky a ucítil slabou p?íchu? soli. Vytáhl jsem je na stran? pro p?ístup k její krásné vagíny. Za?al jsem ji olizovat a podíval se na ni. Najednou se zastavila je?t? banán do pusy, bu? zticha, ale asi se mi dále obt??ovat.Ooh, ona zasténala v nízkém tónu.Ticho, pomyslel jsem si. Co kdy? n?kdo v?iml. Soust?edil jsem se na její klitoris a okusovala lehce, kdy? jsem byl sveden její banán sání. Za?ala p?inést banán dovnit? a ven z úst. Nemohl jsem p?estat si p?edstavit, ?e by m?j penis. Ztratil jsem koncentraci na chvíli a ona m? pra?til se jeho pa?e. Postupoval jsem okam?it? ji intenzivn? stimulovat oráln?, kdy? jsem masírovala zade?ek rukama.Byla práv? na asi ve chvíli, kdy jsou dve?e daleko v byla otev?ena vozík. Sly?el jsem, ?e ?enský hlas vyk?ikl:-!? New cestováníNeah bití zb?sile p?stí do stolu. Cht?la, abych i nadále o n?co déle, ale nemohl jsem. Tla?il jsem se od ní a ona m?la jen dost ?asu, aby se posadil, kdy? nám dirigent pro?el. Neah t??ce dýchal. Cht?l jsem se dostat do zem?. Kdyby dirigent si ni?eho nev?iml? Podíval jsem se nahoru a Neah usmál. Vzala na sám a vypadal docela spokojený, i kdy? nedosáhl celou cestu.Po p?estávce, jako p?í?ina dirigenta jsem v?d?l, ?e jsme m?li spoustu ?asu zbývá, ne? to ud?lá z Borås. Vodi? byl nyní z dohledu. Byl jsem stále nadr?ená a její bradavky byly jasn? se objevily v pr?b?hu kv?tinové ?aty. Najednou p?i?la ke mn?, podíval se kolem, a prohrábl vlasy. Za?eptala

 

D?kuji vám! Pak si polo?ila ruku na moje stehna. Te? je ?ada na vás!Vytáhla se mi poklopec a pohladil m? ven moje spodky. Vid?t její m?kká ruka hladí m?j balí?ek se mi je?t? zapnutý.-Je to p?kné, "?ekla. Zatímco ona m? chytla za ruku a nechte ho dotkl její velký, baculatá prsa.Jen do toho, m??ete se jich dotknout se, vem si to! ?ekla.Dál m? hladit, kdy? jsem zatajil dech, nebyli jsme sami v ko?árku u?. Dva star?í dámy ?lápl na pozd?ji. Jsem lep?í ml?et, myslel jsem, jak jsem se cítila, jak se mi tam dole t?el, byla v?ude a já slibuji, bez kalhotek, kdyby byly ji? nersprutad te?.-Udr?ujte kryt a zkuste být zticha. Vá?n? dominantn?, zatímco ona vytáhla m?j penis a sklonil se nade mnou. Olízla lehce Horní ne? objala ho svými velkými rty. Nev?d?l jsem, kam jdu, jsem v jiném sv?t?. Jaké ?t?stí! To ud?lala p?edtím. V?d?la p?esn?, jak jsem cht?l. Nahoru a dol? ?el hlavou, zatímco jsem se pevn? dr?í na její levé stran? prsou. Miloval jsem je. Stiskl jsem je n?kdy t??ké pohladil je na lehkou váhu.- Dal?í stanice Borås! Boras dal?í! Ozval z reproduktor?. Byl jsem te? blízko. Ona cucal t???í a stále intenzivn?ji, kdy? jsem masírovala její prsa bradavky byly velké a t??ké. P?ipomn?lo mi to jednou ?as ji tak smyslné, teplé v?n?.Byl jsem te? blízko. Za?ala masírovat moje koule s jednou rukou, zatímco ona pohybovala sání s runkdrag. Ona si v?imli, ?e jsem byl blízko, ona nebyla tím velmi dlouhá doba. Najednou se zastavil, upustil v?echno a dal mi pusu. Za?eptala ke mn?.Dr?te se.Najednou se zvý?il tempo, její jazyk krou?í nade mnou, zatímco její rty pevn? kolem mého penisu. Te? jsem v?d?l, ?e to p?jde pro m?, já bych prost? p?i?el do pusy? Mám ji varovat?-Ooh. ?lo to pro m?. To je v?echno, co pamatuji. Ona pokra?ovala v sání a dojení se poslední ze m? d?ív, ne? se usmála, zvedla dít?, vstal a ?el sm?rem k východu, vickandes s pa?bou. Mohlo by se stát, ?e ?ekla n?co, co pro m?, ale moje vzpomínka je, ?e vymazány. Zkrat.?ekla opravdu jen rád, ?e? Vzpomínám si, ?e jsem se oto?il, aby se jeden poslední peek a byl uvítán star?í dámy chichotání a ?eptání. Kdyby si ni?eho nev?iml? Tak jsem byl docela klid? Ani dít? se probudil po v?em.Zastavil jsem mu poklopec a zhluboka si povzdechl a podíval se po ní v okn?. No NeahByl jsem spokojený, bylo by to pro m?, a já jsem opravdu za?il dobrodru?ství. Jaká cesta. Ale n?co chyb?lo, cht?l jsem ji, aby Opravdu. My?lenka m? ?tvalo. Bych n?kdy dostanu op?t ?anci?Zvedl jsem telefon zabít posledních pár minut p?ed Göteborgu. Ve chvíli, kdy jsem zvedl telefon spadl kapesník z kapsy. Zvedl jsem ji a zjistil, k mému ??astnému p?ekvapení, telefonní ?íslo napsané s ?ervenou rt?nkou.Usmála jsem se, protáhl mi a znovu vyhlédl z okna, ale my?lenka m? napadlo: Existuje více vlak?.
P>
July 19 2014

tranithk

?chcete-li Chránit A Slou?it Ch. 10

Jonas obli?ej byl zkroucený známka nenávisti a hr?zy. Jeho le?érní handsomeness byl v?ichni ale poh?ben pod tímto pohledem, a on ucukl od otvoru na vte?inu. Pak vytáhl pistoli a namí?il ji dol?.Shamira netu?il, jak si myslela, my?lenky, ale ona popadla Daniel je bublavý mrtvola-k-být, a obrátil se, pou?ívat jej jako ?tít jako první kulky hit. Jedna kulka dostal p?es, ale to nezastavilo Shamira. Byla tak daleko za smrtelnou pojetí bolesti, ?e to byla jen t?e?ni?kou na dortu. Zezadu, vrazila ruku do Danielova záda, p?im?t to, aby se vyno?í z druhé strany, zatímco dr?íte stále bije srdce elf je.Jonas padl dozadu, kdy? vid?l jeho nejd?le?it?j?í spojenec roztrhán p?ed jeho o?ima. "Není to kurva je to mo?né," zamumlal, plazil pry? od celku. Tam nebylo dost ?ivota v tomto pytel masa, aby d?vodem pro stále volal na?ivu, ale to se n?jak zabil elfí ?arod?j a kov-Smith v n?kolika okam?ik?. Daniel byl ztracen, a tak Jonas rozhodla sní?it vlastní ztráty a spustit. Mohl nastavit jeho provoz znovu n?kde jinde.Ní?e Shamira byla drásající její nep?ítel úd po údu. Nalila krev do svého otev?enými ústy, náro?né svou sílu. Ale to nebylo dost, a ona to v?d?la. Koupila jen sama trochu více ?asu, a to byl ?as, ?e se ani necht?l. Dve?e se nad ní zav?el, a v?d?la, ?e se ztratila. Tato znalost byla tloukl dom? o n?kolik okam?ik? pozd?ji, kdy? ucítil kou?. Jonas ho?el gará?e na zem s Shamira pasti v suterénu. Lehla si a ?ekal na smrt, aby ji uvoln?te z toho, co Daniel ud?lal.-----------------------------Není daleko. . .-----------------------------"Jste si jistý, ?e to byla cesta jsme m?li vzít?" Kristoff zeptal se ze sedadla ?idi?e. Kristoff byl jeden z lorda Pritchard p?átel z Huntsville, a on byl vlkodlak s jemným nosem pro sledování.Renata zavr?el, kdy? se op?t zkontrolovat podle pokyn?. "Ano, to byla cesta Sebastian ?ekl, aby se. ?ekl, ?e by narazit na elfa, který varoval je o místních d?ní na, a ?e to bylo na ... Je?í? Kristus!" vyk?ikla, kdy? auto ona a t?i dal?í byli byly v sk?íp?ním zastavil. N?kte?í mladí, polonahý dospívající chlapec, který krvácel z n?kolika ?krty v boku hnal p?es silnici, vypadá jako peklo samo o sob? byla v patách.Renata vysko?il z auta a k?i?el po chlapci, "Hej ty! Stop! Jsi v po?ádku?"Chlapec se nezastavil, a werejaguar byl nucen b??et za ním. Zhluboka závan, kdy? vytáhl zadek se ho sna?í chytit, a mohl ?íct, ?e to byl byl z n?jakého druhu. Pravd?podobn? mladý werebear pokud její nos nebyl jí lhal. On byl zran?n a ona byla p?epjali na adrenalinu, tak?e ho rychle p?edjel, skákání na záda a p?ipnout ho na zem. Ona ho cítila se sna?í posunout, ale chudák nem?l sílu."Nechci ti ublí?it," ?ekla a sna?ila se znít klidn?. "Jmenuji se Renata a jsem pracovat pro Pána Stapleton -" Uv?domila si, ?e práv? ?ekl správnou v?c, proto?e ten chlapec p?estal bojovat tak tvrd?."Ty ... ty jsi s nimi není to elf a -?""Elf? Co elf?"Chlapec za?al lapat po dechu a plakat. ".. Nem??u se tam vrátit, prosím, ne?íkej mi vzít zp?t That elf ... on m? a tu ?enu krvácet -"Renata válcované mladíka p?es zam?ené a jeho pohled, kdy? dr?el ?elist. "Co ... ?ena?""On ... on byl opravdu na?tvaný na ni B?h, ?e v?ci, které d?lal ... n?jak mi pomohla dostat ven, ale nemohl jsem ... b??el jsem a sly?el jsem k?i?et, ale jsem stále b??í -." Mladý mu? práv? za?al plakat nekontrolovateln?."Renata!" vyk?ikl je?t? jeden z lovc?. "Mo?ná budete chtít podívat na tohle."Renata oto?ila hlavu a vid?l oblak kou?e stoupající v dálce. Její srdce se obrátil, aby vedl i kdy? vytáhl mladý byl na nohou. "Je to, odkud jsi p?i?el?" zasy?ela. Kdy? mladý mu? p?ikývl, kdy? vytáhl ho zpátky k autu. "P?jde? s námi. To není bezpe?né pro tebe tady sám.""Nem??u jít -""P?jde?, proto?e m?j p?ítel je v pr??vihu!" vyk?ikla, tak?e chlapec kr?í, co? sám se dal na zadní sedadlo auta. Renata nem?l v úmyslu, aby ho vyd?sit, ale oni byli ztrácet drahocenný ?as. To trvalo jen jim pár minut se dostanete ke zdroji kou?e."Je to místo?" Kristoff se ptal, ale Renata skákal z boku spolujezdce. Nemohla nic necítím, ale kou?em, co? bylo divné. M?la by cítit spoustu v?cí, co? znamená, ?e toto místo bylo napsáno. Ale Sebastian ?ekl, ?e vid?l odd?lení, aby dávalo smysl."Je to ?ena, ?e? ?ekla její jméno?"Chlapec byl vyd??ený, oba Renata a ohe? p?ed ním. Zpravidla, vlkodlaci nem?l rád ohe?. "Sotva nic ne?íkal. Sotva m?l tvá? doleva!" vyk?ikl. "Já jen vím, ?e m? dostal ven!"Renata v?d?la, ?e jen málo d?kaz? na jeho podporu, ale ona v??ila ve svém srdci, ?e to bylo Shamira. Záchrana chlapce. . . z?stat pozadu. To bylo p?esn? to, co by Shamira d?lat. Slzy a hn?v a strach, v?ichni na?li své místo v ní b??n? srdce lámání tvá?i, kdy? zaúto?ili na budovy, ne? se oto?il. "Kde je?""V buh-suterénu," koktal chlapec. Pak se n?co uvnit? n?ho odvrátil od ?elé s ocelí, a on se dostal z auta sám. ?ena v suterénu osvobodil ho zárove? ?ádají o n?m nic. Musel se sna?it a pomáhat jí. "Dostal jsem se ven oknem ... tady," ?ekl a ukázal na malý otvor, aby plamen byl rychle se blí?í.Renata se díval na celé jako ostatní vlkodlaci se shromá?dili kolem. "Nikdy se protáhl, ?e," ?ekl jí Kristoff. "Musí tu být jiný -" Byl od?íznut jako Renata vrhli sm?rem k p?ední ?ásti budovy, kde byl vlek-truck zaparkované. Renata sko?il, si v?iml, ?e klí?e byly v zapalování, pak nastartoval. "Renata, ví? co ... Jejda!"Werejaguar pilotoval objemný vozidlo, jako by to bylo pod vlivem alkoholu bizon, váleli a pak zálohování do otvoru. Zdolávat stále více tepla, vysko?ila a západkou na há?ek na rám okna. Kristoff vzal tágo a aktivoval d?v?e, vytrhl z okna ven a zv?t?ování otvoru výrazn?. Renata vid?l, ?e plameny byly rychle ?í?í, a ona v?d?la, ?e jen málo ?asu, ne? byla budova zcela pohltila."Renata, co to sakra -". Za?al Kristoff, sledování brazilské krásy skok po hlav? do otvoru a do ho?ícího domuRenata válcované a narazí na temné a hnilobný podlahu sklepa, vytáhl pistoli z instinktu. Cítila krev. . . tolik krve. V?t?ina z nich byla stará, upe?ený do ka?dé praskliny a trhliny, ale n?které bylo nové. V blízkosti ?eb?ík vedoucí a? k ho?ící pat?e hlavní struktury byla kalu? tmavé kapaliny surround hromadu. . . maso. Renata nemohl ani zjistit, co to bylo, alespo? ne s o?ima. Vzala v?ni a cítit, identifikovat to jako n?jaký druh fae, s nejv?t?í pravd?podobností, ?e elf v?ichni mluvili o. O?ima p?elétl tmu, kone?n? v?ímat schoulené masy v jednom rohu."Sladká bohyn?," za?eptala, slzy tekoucí voln? z o?í. Cítila Shamira, ale tvor p?ed jejím nesl malou podobnost k jejímu p?íteli. "Shamira?" dodala, její hlas dusil se jí hrdlo."... Ruh Ruh-nata?" za?eptal hlas tak prázdný ?ivot, ?e Renata si myslel, ?e by mohla p?edstavit ji. "CUH-ant 'ee' ou.""To jsem já," ?ekla Renata, blí?í Shamira je ubohý formulá?. "Jsem tady, abych -"Shamira vyk?ikla a zvedla ruce drápy. "" O pry? Don! '"Ook na muh-ee!" Sna?ila se plazit dál, ale ona byla z vesmíru.Renata srdce pokra?oval rozbít, kdy? vid?la, jak Shamira p?est?hoval. "Ona je tak rozbité," na werejaguar my?lenku. "Co d?lají s ní?" Nicmén? elf zem?el, to nemohlo být dost bolestivé. "Shamira, já dostanu t? odsud." Musím vám dát ty drápy pry?, "?ekla, p?emý?lel, kde se tato p?i?el od. Ale to bylo Shamira, ?ena tisíce p?ekvapení." Pot?ebuju t? dejte mi pomoct - "Ona se na chvíli zastavil
.


Shamira plakala, kapky krve stékající z o?í. Renata v?d?la, ?e si nem??e dovolit bre?et. Plá? upír cht?l upír ztrácí krev, a Shamira neprokázalo, ?e by si moc nazbyt. Renata polo?ila pistoli a plazil vp?ed. Cítila teplo prohlubující se nad ní, ale ona nemohla dovolit stra?idlo Shamira. ?ena visela na rozumu na vlásku. "Shamira, dovolte mi, abych vám pomohl. Vezmu t? zpátky dom? a budeme vrátit to, co ud?lali, a pak budeme mít v?ichni zodpov?dní.""Jak se" vrátit "n?kdo lámání svou du?i," pomyslel si Shamira, kdy? klesl na zem. Cítila Renata jemn? ji zvedl, z?ejm? si uv?domil, ?e n?co se zády ?patn?. Nikdo ji mohli dát zase dohromady. Ale aspo?, zatímco ona zem?ela, m?la ruce kamaráda kolem ní. Shamira cítil hrozné o tom, jak se choval Renata p?edtím. "Ah'm Suh-orry," zamumlala."Neopova?uj se omlouvat," ?ekla Renata prost?ednictvím svých vlastních slz. V?d?la, ?e Shamira bude omlouvat teprve te?, kdyby se vzdali, a Renata nehodlal ji nechat. Byla vzty?ena rozbité upíra a odnesl ji k oknu. N?kdo zase spustil ta?né lano, tak Renata ji popadl a za?val, aby se zastavil. Oto?ila se tak, ?e její zadní byl po?krábaný jako byli vytáhli do bezpe?í, ale sotva cítila bolest. Jediné, co mohl myslet, bylo, ?e bolest ?la zp?sobit jiné. Ona by si ka?dý by? jen vzdálen? odpov?dný za to, a vym??it hroznou pomstu."Dobrý bo?e," ?ekl Kristoff, kdy? vid?l, co Renata dr?el. "Je to -""Je na?ivu, a my jsme zatracen? jistý, bude ji dr?et takhle."----------------------------Mnoho hodin pozd?ji. . .----------------------------Shane stál netrp?liv? na jeho h?i?ti jako vrtulník poslal získat Shamira za?al pomalu p?istát na zelenou. Celý d?m, který byl stále p?ítomen v Atlant? byl venku ?eká, s Clara stál tak blízko, ?e vrtulníku turbulence hrozil jí ukrást její nohy. Dokonce i zástupce a její doprovod byli venku. To bylo neobvyklé pro tento mnozí upí?i být vzh?ru b?hem dne, a bylo jasné, ?e zástupce byl neuv??iteln? nep?íjemné. Ale nikdo se chystá nechat ujít.Kdy? se Renata volal, ?e zn?l tak na?tvaný, a ona varovala, ?e Shane Shamira byla v hor?ím stavu, ne? cokoliv, co kdy vid?l. Tabitha, jeden z Shane nejnov?j?ích konvertit? a jeho nové domácnosti zdravotník, dostal její miniaturní opera?ní sál p?ipraven, a byl v neustálém kontaktu s Renatou. M?la tla?it kolem Clara, kdy? vrtulník p?istál, aby pomohla Renata dostat Shamira je nosítka nabita.Clara bezmocn? sledoval, jak Tabitha pohyboval kryt od Shamira tvá?e a vid?la, zdravotník, aby se tvá?í, jako by cht?l zvracet. Reakce Tabitha byly stále velmi lidské. Clara kup?edu, ale zdravotník vztahuje Shamira tvá? znovu. Tabitha zavrt?la hlavou a odstr?il nosítka sm?rem k domu. Kdy? Clara p?iblí?il -"Je?t? ne," za?eptal Tabitha. "Kv?li ní i vy, jen ... jen to ne."Clara následoval, nikdy pohybuje více ne? pár metr?. Ne-v?d?l, ji zabíjí. Jak ?patné by to mohlo být? Shane se p?est?hoval do blízkosti Tabitha a oni si vym?nili pohled."V?e, co pot?ebujete," ?ekl. "?ádné tagy ceny, ?ádné výhrady.""Já ... já nevím ... D?kuji vám, pane," odpov?d?la Tabitha.P?est?hovali Shamira do OR a Tabitha jemn? pohyboval Shamira na sterilizované st?l. Rozhlédla se kolem sebe. "Pot?ebuji, aby v?ichni vyklidit, tak?e m??u pracovat a vid?t, co se zabývám.""Neodejdu," odpov?d?l Shane. "V?ichni ostatní -""Neopova?uj se m? odejít," ?ekla Klára, její hlas tak chladno, jako alja?ské prosinci.Shane se chystá protestovat, ale zástupce mu polo?il ruku na rameno. "Nech ji z?stat," zamumlal star?í upír. "Já z?stanu stejn?. V?ichni ostatní mohou po?kat venku," ?ekla a podívala se po místnosti.Renata o?i zarudlé od plá?e v?echny ud?lala, a z?ejm? necht?l jít. Zástupce dát prst pod bradu. "Vy jste ud?lal víc, ne? mohl kdokoli zeptat. Ona m??e být je?t? ulo?eno kv?li tob?. Nyní p?ejd?te mají tendenci své vlastní rány a ?e mladý jsi pomohl utéct."Renata p?ikývl a neochotn? ode?el se zbytkem p?ítomných. Tabitha popadl she list pokrývající Shamira a pak se podíval na zbývající divák?. S t??kým srdcem, vytáhla list pry?.Clara zalapala po dechu. Shane zask?ípal zuby tak siln?, jeden z nich ?t?pky, a zástupce ?el. . . za studena. Taková zima, ?e Tabitha to cítil v kostech. Za?ala pomalu, metodicky vy?et?ení Shamira, který sténal bolestí, i kdy? v bezv?domí. Vytáhla kapesní hlasový záznamník a za?al drn?ení zran?ní, a to chvíli trvalo. Obrátila Shamira se a okam?it? si v?iml masivní jizvy v blízkosti dolní ?ásti páte?e."Co je to?" Zeptala se Klára."Já je?t? nevím," odpov?d?la Tabitha. P?est?hovala se Shamira na x-ray stroj, ?t?kat záb?ry z celého jejího t?la. Kdy? byly vyvinuty záb?ry, polo?ila je a? na lehké desky a za?al zírat."Co je to diagnóza?" Zeptal se Shane a jeho hlas kape s hn?vem, ?e Tabitha nikdy nepoznal od n?j. Byla jeho dárcem dlouho p?edtím, ne? se stala jeho dcera, a te?. . . to byla strana Shane, který ji vyd?sil."V?echno, co je rozbité," odpov?d?la a sna?ila se, aby její hlas je?t?. "Ona má p?l tuctu kulek stále v ní, a kte?í v?dí, co to st?íbro otrava ud?lal s ní. Napo?ítal jsem osmnáct p?estávky, alespo? co nejvíce zlomenin, plus intenzivní zjizvení a ... a to," ?ekla a ukázala na záb?r Shamira zad. "Má n?co vlo?ený v zádech. Vím, ?e upí?i mohou lé?it hodn?, ale tohle ... já nevím. Ten, kdo se to nebyl jen chci jí ublí?it. Cht?l ji zlomit.""M??ete jí opravit, ne?" Clara zak?u?el. "Musí?. Pro? jste jí, kterým se?" Za?ínala se stát ?ílené, a zástupce p?est?hoval se za ní a objal ji s neobvykle silnými zbran?mi."Nechte Tabitha pracovat."Shane p?ikývl. "Co pot?ebujete?"". Jsem ... rány jsou cauterized Hádám, st?íbro V?ichni její zran?ní vypadají, jako by se sna?il lé?it kolem toho, co se stalo, tak -." Zarazila se."Co je?" Zeptal se Shane."Aby bylo mo?né dát v?ci zp?t do správných místech, já ... musím je v?echny zlomit znovu. Rip otev?eno ka?dý strup, zlomit v?echny kosti. V?echno, co ten chlap d?lal, co musím ud?lat znovu. A já pot?ebuju, aby se ?e blokáda z jejího h?betu. ""Ona není ... to nemusí být vzh?ru, d?lá ona?""Nemyslím si, ?e ano," odpov?d?la Tabitha. "Ale není tam ?ádný anestezie, který pracuje na upíry, nebo alespo? nic, co jsem kdy vid?l v literatu?e. N?kdo musí ji vy?adit nebo mo?ná dát jí spát s magií. A musíme za?ít hned.""Clara, m??ete si dát jí spát?""Ne," odpov?d?l Native American beauty. "To je mimo mé ?í?i moci. Lillian moc.""Já ji dostanu," ?ekl Shane, rychle a díval se do haly. V?ichni se stále ?eká. On p?inesl jeho nekromant v, a Lillian p?ipomn?l v?em, ?e ona byla stále ?lov?k by zvracel do d?ezu, kdy? vid?la, Shamira."Sladká paní smrti, jak -""Ty mají pravomoci, které ovliv?ují mrtvý," ?ekl Shane. "Nem??e? udr?et ji v bezv?domí, kdy? Tabitha funguje?" Vysv?tlil, co Tabitha se bude muset ud?lat, a sledoval, jak se ta zrzka tvá? zk?ivenou hr?zou."Myslím, ?e m??u pomoct." Pak hodil znovu. Zástupce ?el a dr?el ji za vlasy, a podal jí ru?ník, kdy? nekromant se znovu ovládnout a st?íkající vodu na tvá?i. "Ale to bude jen d?lat tak moc. Myslím, ?e mnoho bolesti ... ona bude dr?et z n?ho vychází. Mohu zkusit a dr?et ji, ale nebudu moci d?lat nic jiného na bolest. ""Ona si nezaslou?í v?t?í bolest," pomyslel si Clara. Jak Lillian se sna?il vysv?tlit mystické dynamiku udr?et mu?en upíra s takovou silou jako Shamira m?l v bezv?domí tak dlouho, Clara za?ala zpívat potichu, polo?ila ruku na svého milence zni?ené tvá?i. Nemohla dát Shamira pod, ale mohla by být schopni pomoci s bolestí."Clara, co to sakra d?lá??" Zeptala se Lillian. "Je to p?íli? mnoho -""Clara, co to d?lá??" Zeptal se Shane.Clara stále zpívání. Bylo to jednoduché kouzlo seslat. Aftereffects v?ak -"Shane, zastavte ji!" Vyk?ikl Lillian, za?íná panika?it. Ale v dob?, kdy Shane pohyboval, bylo u? p?íli? pozd?."Nem?l jsi ud?lal," za?eptal Lillian. Podívala se na Shane. "?amanské magie je o rovnováze. P?í?iny a d?sledky.""Co jsi to ud?lal?" Shane vypadal rozzloben?, ale také strach. V?d?l, jak Clara se cítil o této ?en?.Clara jen zav?ela o?i a vzal za ruku.Lillian polo?il ruku na shaman rameno. "K tomu, aby ?amana na odvoz bolest, musí být ochoten se o ni pod?lit.""Co jiného jsem m?l d?lat?" Za?eptal Clara. "A? u? pro?la ... Nem??u ji nechat projít znovu."Tabitha zavrt?la hlavou. "Shane ... musím za?ít pracovat."Shane rychle p?e?el a chytil Clara, zatímco zástupce koná Shamira dol?."V?ichni p?ipraveni?" Kdy? se ka?dý, kdo by kývl, Tabitha za?ala rekonstrukce Shamira od kotník? nahoru a místnost se rychle naplní sténání jednoho upíra a sympatických výk?iky dal?í.----------------------------O n?jaký ?as pozd?ji. . .----------------------------Shamira pocit, ?e by bylo po?lapala sly?el býk?, kdy? se kone?n? probrala. Bolelo pohybovat, dýchat, nebo dokonce p?emý?let. Vzpomínky. . . b?h-hrozný vzpomínky. . . se vrátili ve vln?, spolu s intenzivní, dusivou strach. Vzpomn?la si, ?ty?iadvacet hodin pekla pro?ila v rukou tohoto elfa. Vzpomn?la si, jak pije jeho odpornou krev po vyjmutí vnit?ností ho. Vzpomn?la si, jak mladý byl v ?et?zech, a pak. . . Vzpomn?la si ohe?. Pak se Renata. V koutku mysli, kdy? sly?el sladký, krásný hlas, a pak, ?e hlas vyk?ikl hrozné, hrozné utrpení.Trvalo akt ?iré v?le otev?ít o?i, hledání sama v tmavé místnosti. Kdyby ji Jonas na?el? Ne, Renata m?l. Její o?i p?izp?sobily, a ona se ocitla v ?erno?erné místnosti, která by mohla napadnout smysly i t?ch vnímavé upíra, ale její stín zrak ?el p?ímo p?es to v?echno."N?jaký druh zdravotnického za?ízení," pomyslela si. Podívala se na jednu stranu a uvid?l obrys zdravotnických za?ízení, ale v?echno byla pokryta ru?níky, blokování ve?keré sv?tlo. "Tma, aby mi pomohl uzdravit?" Dal?í pam?? p?i?el k ní, více bolestivé ne? ostatní. Kdyby vylé?it? Pokusila se zvednout jednu nohu. . . nic. Sáhla dol? a zatímco její ruka se kontaktu s t?lem, ?e t?lo necítil nic na oplátku. Shamira byl popadl svou vlastní nohu. Ona byla je?t? velmi hodn? ochrnutý. Shamira za?ala plakat. Cht?la k?i?et, ale její hrdlo bylo sucho, a tam bylo n?co, co dr?el ústa zav?ená. Natáhla se cítit jakousi kovovou ma?inkou, která se zdála být dr?ení jí ?elist na svém míst?."Co to sakra jsem?" pomyslela si, du?evní trýze? vrací. Vzpomn?la si, co vypadala, jako kdy? se Daniel skon?il s ní. "Pro? ne jen m? nech zem?ít tam?" pomyslela si. Cht?la ukon?it. Necht?la, aby sama sebe vid?t takhle. Necht?la být n?jaký bezmocný monstrum dr?el kolem kv?li soucitu. Natáhla ruku a ud?lal drápy tvo?í kolem jejích prst? znovu. "Nebudu ?ít takhle." Cht?la jim pono?it se do vlastního hrudníku a -"Shamira?" ozval se tichý hlas z off na její stranu.Svalnatý, ale zmrza?ený upír oto?ila hlavu, bolest st?ílí p?es její krk. Clara le?el na lehátku vedle ní a díval se vyhublý a bolestný a. . . "Je to po?ád tak zatracen? krásná." To je krása bolí Shamira stejn? jako cokoli jiného, ??co bylo provedeno. Jak by Clara n?kdy chtít podívat se na ni znovu? Jak by mohl n?kdo z nich?

June 30 2014

tranithk

?slut Pod Stromem


A to je váno?ní ?as a odpo?inek .... je to v sobotu ráno ... jsem se probudil skoro ob?d z postele a jít se podívat na kamaráda, který mi ?ekl, posteli.vlezu chyby v obývacím pokoji, a to je velký strom a pod kolenem zády ke mn? Moje Simonka ... to prost? vylezl v tomto krásném ko?ili, která byla 100% pr?svitný pod ... Tim m?l krásné krataskove kalhotky, které krásn? tvary orysovali její nádherný ko?i?ka! Tak jsem tam stál a my jsme se na ni podíval, jak této krásné vrtí ocasy a Jem, ?e vzdychají! Byla jsem tak nad?ená, ?e jsem vytáhl penis z kalhotek a za?al ho honit ....... po chvíli vstala a obrátila se na m? jo ... tam byl pták v ruce .... Jeho o?i se blýskaly hv?zdy ... klekla pod stromem a cht?l, abych ?el k ní .... Ona t? vázána p?es prsa na másle .... nejkrásn?j?í dárek na sv?t? ... jsem vy?e?il luky .. a dar byl ztysknute prsa spole?n? a Meza je moje téma Curak .. :) Krasne mi ceckama ho honit .. a jazyk ?kádlení ?aludy .... Krasne jako mi to d?lá, a to neza?al, dokud jsem st?íkat do obli?eje a úst .... to je chutné Také ode?el poradce kou?ení a pak cucal mi do poslední kapky .... ?t?stí ... T??ím se na Je?í?ka ....
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl